naglowek uni.wroc.pl prawo.uni.wroc.pl
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki
login hasło
dr hab. prof. nadzw. UWr Józef Koredczuk
profesor nadzwyczajny
kierownik
Kontakt
Pokój 509, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47
Telefon
+48 71 3752622
Konsultacje

Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych):

wtorek 11,15-13,15

Dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

14.XII.2014 r. (niedziela) 11,15-12,15

10.I.2015 r. (sobota) 14,45-15,45

24.I.2015 r. (sobota) 14,45-15,45

31.I.2015 r. (sobota) 14,15-15,15

1.II.2015 r. (niedziela) 10,30-11,30

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1985 r.
Doktor nauk prawnych - 1996 (prom. prof. dr hab. Marian Ptak), doktor habilitowany - 2008, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego -2010.
Zainteresowania badawcze: prawo wyznaniowe, dzieje procesu karnego inkwizycjnego, historia procesu karnego i cywilnego w II Rzeczypospolitej, historia nauki prawa w Polsce i w Niemczech.

 1. "Udział obrońcy w czynności przedstawienia podejrzanemu zarzutów według k.p.k. z1969 r.", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 982. Prawo CLXI, Wrocław 1988, s. 201- 209.
 2. "Dowód z opinii biegłego lekarza w inkwizycyjnym procesie karnym na przykładzie ze Śląska pierwszej połowy XVIII wieku", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1193. Prawo CXCI, Wrocław 1992, s. 61-75.
 3. "Uwagi o przesłuchaniu i zeznaniach świadków w inkwizycyjnym procesie karnym", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1247. Prawo CXCIV, Wrocław 1992, s. 131-144.
 4. "Uwagi o przesłuchaniu i zeznaniach świadków w inkwizycyjnym procesie karnym (praktyka sądowa na Śląsku)", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1277. Prawo CXCVII, Wrocław 1992, s. 61-88.
 5. "Bibliografia prac prof. dra Kazimierza Orzechowskiego", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1477. Prawo CCXXII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 1993, s. 13-41 [współautor: B. Koredczuk].
 6. "Wprowadzenie Neue Peinliche Hals-Gerichts-Ordnung z 1707 r. w księstwie ziębickim", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1477. Prawo CCXXII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 1993, s. 103-115.
 7. "Kilka uwag o udziale organów administracji w inkwizycyjnym procesie karnym i ich wpływie na jego przebieg", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1692. Prawo CCXL, Wrocław 1994, s. 169-183.
 8. "Dowód z dokumentu w ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 roku", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1771. Prawo CCXLIII, Wrocław 1995, s. 133-149.
 9. "Oględziny w ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 r., Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1953. Prawo CCLVI. Studia Historycznoprawne, Wrocław 1997, s. 121-131.
 10. "Okręgi sądowe w Prusach w latach 1801-1918 a podział administracyjny", [w:] (red.) P. Jurek, "Podziały terytorialne Polski. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. Materiały konferencji historyków prawa w Karpaczu (29 IX - 1 X 1997)", [b.m.] 1997, s. 27-30.
 11. "Zasada in dubio pro reo w polskim procesie karnym okresu międzywojennego", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2070. Prawo CCLXI, Wrocław 1998, s. 179-195.
 12. "Ordynacja kryminalna Józefa I z roku 1707. Z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku", Wrocław 1999, ss. 323.
 13. "Oskarżyciel publiczny według projektów i kodeksu postępowania karnego z 1928 roku", Acta Universitatis Wartislaviensis nr 2144. Prawo CCLXIV, Wrocław 1999, s. 195-207.
 14. "Ustalenia alternatywne w polskim procesie karnym okresu międzywojennego", [w:] (red.) P. Jurek, "W kręgu dziejów prawa karnego. Materiały II Konferencji historyków państwa i prawa. Karpacz 3-5.09.1998", Wrocław 1999, s. 72-79.
 15. "Ius gladii", [w:] (red.) P. Jurek, "W kręgu dziejów wymiaru sprawiedliwości. Materiały III Konferencji Historyków Państwa i Prawa. Karłów 7-9 września 1999", Wrocław 2000, s. 17-26.
 16. "Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 r. jako etap w procesie rozwoju kodyfikacji", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2213. Prawo CCLXX, Wrocław 2000, s. 85-101.
 17. "Ewolucja praw stron w polskim procesie karnym okresu międzywojennego", [w:] (red.) A. Lityński, M. Mikołajczyk, "Przez tysiąclecia: państwo - prawo - jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17-20 września 2000 r.", t. II, Katowice 2001, s. 188-195.
 18. "Ewolucja praw stron w polskim procesie karnym okresu międzywojennego", Czasopismo Prawno-Historyczne 2001, t. LIII, z. 2, s. 203-210.
 19. "Prawne ograniczenia swobody zawierania małżeństw przez oficerów w II Rzeczypospolitej", [w:] (red.) P. Jurek, "W kręgu dziejów sił zbrojnych i prawa wojskowego. Materiały IV Konferencji historyków państwa i prawa. Polanica 4-6 września 2000", Wrocław 2001, s. 106-121.
 20. "Wykładnia historyczna ustaw karnych w polskiej doktrynie okresu międzywojennego", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2294. Prawo CCLXXIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2001, s. 163-181.
 21. "Edmund Krzymuski jako neokantysta", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2367. Prawo CCLXXVI, Wrocław 2002, s. 259-275.
 22. "Poglądy Edmunda Krzymuskiego na temat teorii karnej Immanuela Kanta", [w:] (red.) M. Maciejewski, M. Marszał, "Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze", [b.m.] 2002, s. 493-500.
 23. "Przestępstwa przeciwko czci w praktyce sądów wiejskich kresu klimkowskiego w XVII i na początku XVIII wieku", [w:] (red.) P. Jurek, "Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne. Materiały V Konferencji historyków państwa i prawa. Świeradów Zdrój 6-10 wrzesień 2001", Wrocław 2002, s. 82-92.
 24. "Bibliografia prac Prof. dra Kazimierza Orzechowskiego za lata 1992-2002", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2501. Prawo CCLXXXV. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu], Wrocław 2003, s. 9-19 [współautor: B. Koredczuk].
 25. Recenzja: "Jacek Przygodzki, Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815. Organizacja i działalność, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2411, Prawo CCLXXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 281"; Czasopismo Prawno - Historyczne 2003, t. LV, z. 1, s. 498-500.
 26. "Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku jako przykład przenikania różnych systemów prawnych", [w:] (red.) A. Lityński, P. Fiedorczyk, "Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie - idee - prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych. Augustów 15-18 września 2002 roku", Białystok 2003, s. 349-356.
 27. "Reakcje polskie na zmiany w procedurze karnej niemieckiej po 1933 roku", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2532. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXVI, Wrocław 2003, s. 255-270.
 28. "Ustrój władz miasta Brzegu Dolnego do 1914 roku", [w:] (red.) P. Jurek, "Miasta i prawo miejskie w rozwoju historycznym. Materiały VI Konferencji historyków państwa i prawa. Lądek Zdrój 9-11 września 2002", Wrocław 2003, s. 91-105 [współautor: B. Koredczuk].
 29. "Związki Theodora Mommsena z Wrocławiem", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2501. Prawo CCLXXXV. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu], Wrocław 2003, s. 191-216.
 30. "Bibliografia prac prof. dra hab. Alfreda Koniecznego", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2616. Prawo t. CCLXXXVIII. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Alfredowi Koniecznemu], s. 23-48 [współautor: B. Koredczuk].
 31. "Pojęcie "zupełnego ubóstwa" w orzecznictwie Sądu Najwyższego w okresie międzywojennym", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2620. Prawo CCXC. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2004, s. 239-258.
 32. "Przyczynek do sprawy habilitacji Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego we Wrocławiu", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2616. Prawo t. CCLXXXVIII. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Alfredowi Koniecznemu], Wrocław 2004, s. 191-207.
 33. "Przywileje drukarskie szlachty. Na przykładzie Śląska do końca XVIII w.", [w:] (red.) P. Jurek, "Pozycja prawna stanu szlacheckiego. Materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa. Szklarska Poręba 11-13 lipca 2003", Wrocław 2004, s. 103-114 [współautor: B. Koredczuk].
 34. "Wpływy niemieckie na polskie rozwiązania prawne dotyczące "osób niebezpiecznych" w okresie międzywojennym", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2639. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXVII, Wrocław 2004, s. 253-272.
 35. "Bezpodstawność powództwa a prawo ubogich w procesie cywilnym okresu międzywojennego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2758. Prawo CCXCIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2005, s. 217-235.
 36. "Poglądy Juliusza Makarewicza na zmiany w prawie karnym niemieckim po 1933 roku", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2750. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXVIII, Wrocław 2005, s. 381-398.
 37. "Kamil Stefko - omnibus nauk prawnych", [w:] (red.) M. Marszał, J. Przygodzki, "Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków", Wrocław 2006, s. 170-180.
 38. "Kontakty naukowe Theodora Mommsena z wroclawskim środowiskiem uniwersyteckim", [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, "Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezska Vedecka Obec", Vol. 2, Wrocław 2006, s. 210-227.
 39. "Od "sędziowskiego wymiaru kary w RP" do "sędziowskiego wymiaru kary w PRL"", [w:] (red.) J. Giezek, "Przestępstwo - kara - polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka", Kraków 2006, s. 377-390.
 40. ""Prawo ubogich" czyli rzecz o próbie pogodzenia interesu jednostki z interesem państwa", [w:] (red.) D. Bogacz, M. Tkaczuk, "Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne", Szczecin 2006, s. 651-660.
 41. "Przysięga wyznaniowa w polskim procesie karnym okresu międzywojennego", [w:] (red.) G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, "Cuius regio, eius religio?. Zjazd Historykow Państwa i Prawa. Lublin 20-23 IX 2006 r.", Lublin 2006, s. 403-414.
 42. "Sędziowie polubowni według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2887. Prawo CCXCVIII. Studia Historycznoprawne, Wroclaw 2006, s. 295-317.
 43. "Zapis na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku", [w:] (red.) P. Jurek, "Postępowanie polubowne w dziejach. Materiały IX konferencji historyków państwa i prawa. Przemyśl 7-10 lipca 2005", Wrocław 2006, s. 109-119.
 44. "Znieważenie, zniesławienie i obraza urzędnika według kodeksu karnego z 1932 r.", [w:] (red.) A. M. Sosnowski, "Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo", Wrocław 2006, s. 137-144.
 45. "Bibliografia historycznoprawna zawartości serii "Prawo" i "Prawo. Studia Historycznoprawne" Acta Universitatis Wratislaviensis", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3015. Prawo CCCIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2007, s. 197-413.
 46. "Lecznicze środki zabezpieczające w prawie karnym Trzeciej Rzeszy w opinii polskich prawników"", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2962. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXIX, Wrocław 2007, s. 229-246.
 47. "Przysięga wyjawienia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w okresie międzywojennym", [w:] (red.) P. Jurek, "Postępowanie egzekucyjne w dziejach. X Konferencja Naukowa. Karpacz, 11-13 września 2006 r.", Wrocław 2007, s. 129-141.
 48. "60-lecie powolania katedr historyczno-prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3015. Prawo CCCIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2007, s. 9-73.
 49. "Szkoły prawnicze", [w:] "Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005", Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, s. 313-327.
 50. "Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes)", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2926, Wrocław 2007, ss. 269.
 51. "Wspomnienia i plotki, czyli o tych co odeszli, lecz w pamięci pozostali", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3015. Prawo CCCIII. Studia Historycznoprawne, Wroclaw 2007, s. 75-101.
 52. "Carl August Dominik Unterholzner - nieznany mistrz Wacława Aleksandra Maciejowskiego", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3063. Prawo CCCV, Wrocław 2008, s. 135-150.
 53. "Ernst Theodor Gaupp - ojciec śląskiej historii prawa", [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak - "Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrten Republik. Slezska Vedecka Obec", Vol. 3, Wrocław 2008, s. 361-373.
 54. "Lokacja miast w Polsce (wybrane aspekty prawne)', [w:] (red.) D. Wańka, T. Krokos - "750 lat lokacji Kalisza. Materiały sesji popularnonaukowej. Kalisz, 10 października 2007", Kalisz 2008, s. 9-22.
 55. "Walka sądów z cudami. Refleksje prawne na temat stosunków państwo-Kościół w Polsce po II wojnie światowej", [w:] (red.) J. Koredczuk - "Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji histioryków państwa i prawa. Kowary, 6-8 września 2007 r.", Wrocław 2008, s. 177-187.
 56. "Wrocławscy współpracownicy Hansa Franka", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3039. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXX, Wrocław 2008, s. 283-300.
 57. "Badania nad historią ustroju o prawa Rosji w nauce polskiej po 1989 r.", [w:] "Aktualni problemi istorii derżawi i prawa krain cetralno-schidnoj Ewropi (priswiaczeno 150-riczcziu Oswalda Balcera). Materiali miżnarodnoj naukowoj konferencii (24-25 kwitnia 2009 r.", Lwiw 2009, s. 29-31.
 58. ""Bykowe". Epizod z dziejów podatków w Polsce", [w:] (red.) R. Wojciechowski - "Z dziejów skarbowości", Wrocław 2009, s. 57-71.
 59. "Ewolucja prawnokarnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce w latach 1989-2009", [w:] (red.) D. Walencik - "Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty", Katowice-Bielsko-Biała 2009, s. 81-91.
 60. "Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego", Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2009, T. XII, s. 85-92.
 61. "Małżeństwa węgierskie", [w:] (red.) A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak - "Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin", Katowice-Kraków 2009, s. 331-338.
 62. "Prawo karne a społeczeństwo obywatelskie (kilka refleksji na kanwie poglądów Juliusza Makarewicza)", [w:] (red.) J. Blicharz, J. Boć - "Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego", Wrocław 2009, s. 81-89.
 63. "Profesor dr Kazimierz Orzechowski (1923-2009)", Palestra 2009, R. LIV, nr 7-8, s. 350-352.
 64. "Spory o kształt prawa karnego w Polsce międzywojennej", [w:] (red.) M. Marszał, M. Sadowski - "Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939", Wrocław 2009, s. 255-267.
 65. "Wrocławski okres w życiu Józefata Zielonackiego", [w:] (red.) M. Małecki - "Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin", Bielsko-Biała 2009, s. 459-465.
 66. "Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3180. Prawo CCCX. Studia Historycznoprawne, Wroclaw 2009, s. 151-167.
 67. "Alina Wawrzyńczyk (1908-1997)", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wrocław 2010, s. 314-315.
 68. "Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3270. Prawo CCCXI. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2010, s. 11-17.
 69. "Foreword", [w:] (oprac.) L. Lehmann - "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w fotografiach (1945-2010", Wroclaw 2010, s. 19-30.
 70. "Franciszek Ryszka (1924-1998)", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego 1945-2010", Wrocław 2010, s. 242-247.
 71. "Iwo Jaworski (1898-1959", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wroclaw 2010, s. 111-114 [współautor: E. Klein].
 72. "Józef Popkiewicz (1920-1998", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego 1945-2010", Wrocław 2010, s. 232-236.
 73. "Karol Cincio (191-1959", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wrocław 2010, s. 47-50 [współautor: K. Koreń].
 74. "Karol Gandor (1930-1988)", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wrocław 2010, s. 75-77[wspólautor: K. Koreń].
 75. "Kazimierz Orzechowski (1923-2009)", Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010, T. VII, s. 383-384.
 76. "Leszek Winowski (1910-1979)", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wroclaw 2010, s. 319-32 [współautor: E. Klein].
 77. "Niezgodność działania Kościołów lub związków wyznaniowych z przepisami prawa", [w:] (red.) K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, "Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Gniezno 11-12 IX 2010", Poznań 2010, s. 57-65.
 78. "Pojęcie społeczeństwa w kodeksie karnym z 1932 roku", [w:] (red.) J. Przygodzki, M.J. Ptak - "Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee", Wrocław 2010, s. 719-726.
 79. "Prawo dziedziczenia nieruchomości przez córki na Wileńszczyźnie", [w:] (red.) S. Rogowski, "Pozycja prawna kobiet w dziejach", Wrocław 2010, s. 97-109.
 80. "Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3270. Prawo CCCXI, Wrocław 2010, s. 39-47.
 81. "Racjonalizacja kary w ujęciu Bronisława Wróblewskiego", Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010, T. VII, s. 305-314.
 82. "Seweryn Wysłouch", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wrocław 2010, s. 323-330.
 83. "Słowo wstępne", [w:] (oprac.) L. Lehmann - "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w fotografiach (1945-2010)", Wrocław 2010, s. 7-18.
 84. "Stanisław Serwacki (1906-1985)", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorow i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wrocław 2010, s. 250-252 [współautor: K. Koreń].
 85. "Stanisław Walczak (1913-2002)", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wroclaw 2010, s. 310-313 [współautor: K. Koreń].
 86. "Teresa Janasz (1921-2001", [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski - "Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010", Wrocław 2010, s. 104-106 [współautor: E. Klein].
 87. "Uniwersytecki Instytut Medycyny Sądowej i Kryminalistyki we Wrocławiu", [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak - "Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezska Vedecka Obec", Wrocław 2010, Vol. 4, s. 346-363.
 88. "Z Dobrodzienia na katedrę uniwersytecką. Życie i dzialalność Ludwiga Antona Gitzlera (1811-1888)", [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, "Wybrane problemy nauki i nauczania prawa", Opole 2010, s. 131-142.
 89. "Nauka i nauczanie procesu karnego w Polsce w okresie międzywojennym", [w:] (red.) T. Kruszewski, "Nauka i nauczanie prawa w dziejach", Wroclaw 2011, s. 117-140.
 90. "Opolszczyzna w badaniach Profesora Kazimierza Orzechowskiego oraz jego wklad w rozwój opolskiego ośrodka historycznego", Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2011, T. IX, s. 209-220.
 91. "Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3375, Prawo CCCXIII, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2011, s. 159-177.
 92. "Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r. dla rozwoju i prawa karnego w Polsce w XX wieku", Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, T.11.2, s. 45-60.
 93. "Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina", Acta Universitatis Wratislaviensis 3465, Prawo CCCXIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2012, s. 9-16.
 94. "Ernst Ludwig Beling - wybitny karnista niemiecki", [w:] (red.) M. Marszał, J. Przygodzki, "Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim", Wrocław 2012, s. 29-37.
 95. "Przestępstwa przeciwko rodzinie w ujęciu polskich dwudziestowiecznych kodyfikacji karnych", [w:] (red.) J. Rominkiewicz, "Rodzina i jej prawa", Wrocław 2012, s. 167-180.
 96. "Przymus psychiczny w polskim prawie karnym okresu międzywojennego", Studia Iuridica Toruniensia 2012, T. XI, s. 76-87.
 97. "Studia Andrzeja Szeptyckiego we Wrocławiu", [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, "Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezska Vedecka Obec", Vol. 5, Dresden-Wrocław 2012, s. 283-298.
 98. "Studia prawnicze Polaków we Wrocławiu w latach 1811-1914", Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 772, Studia Administracyjne 4, Szczecin 2012, s. 85-119.
 99. "Uprzywilejowanie i dyskryminacja kobiet w prawie spadkowym ziemskim Rzeczypospolitej szlacheckiej", [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, "Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy", Opole 2012, s. 133-144.
 100. "Wpływ francuskiego kodeksu postępowania karnego z 1808 roku na polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku", [w:] (ted.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, "Ze studiów nad tradycją prawa", Warszawa 2012, s. 91-103.
 101. "Zdzisław Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1945. Studium historyczno-prawne, Kraków 2010, sss. 755", Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2012, T. X/3, s. 99-103.
 102. "Zwalczanie działalności ugrupowań komunistycznych w polskim prawie karnym okresu międzywojennego", Acta Universitatis Wratislaviensis 3465, Prawo CCCXIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2012, s. 119-140.
 103. "Badania nad prawem magdeburskim i saskim prawników wrocławskich do 1945 r.", [w:] (red.) A. Gaca, "Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej", Toruń 2013, s. 201-209.
 104. "Kształtowanie się modelu polskiego procesu karnego w latach 1918-1955", [w:] (red. nacz.) P. Hofmański, "System prawa karnego procesowego", (red.) P. Hofmański, T. I, Cz. 1 "Zagadnienia ogólne", Warszawa 2013, s. 329-367.
 105. "Odpowiedzialność karna obywatela polskiego za służbę w obcym wojsku w świetle polskich XX-wiecznych kodyfikacji karnych", [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, "Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne", Opole 2013, s. 277-289.
 106. "Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej", Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2013, T. 4, s. 85-93.
 107. "Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928-1939", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3483, Prawo CCCXV/2, Wrocław 2013, s. 139-159.
 108. "Darowizny na cele kultu religijnego", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 42-45.
 109. "Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 45-48.
 110. "Dotacje państwowe dla związków wyznaniowych", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 59-62.
 111. "Marian Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 620", Czasopismo Prawno-Historyczne 2014, T. LXVI, z. 1, s. 514-516 [recenzja].
 112. "Sprawa nauczania przedmiotu religioznawstwo jako próba ograniczenia roli Kościoła Katolickiego w życiu publicznym w okresie PRL-u", [w:] (red.) W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, "Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu", Kraków 2014, s. 347-355.
 113. "Ulgi i zwolnienia podatkowe na rzecz związków wyznaniowych", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 477-480.
 114. "Zwolnienia celne na rzecz kościelnych jednostek organizacyjnych", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 588-591.

Data zam.Data akt.Tytuł
2014-09-21 23:57Wyniki egzaminu poprawkowego z powszechnej historii państwa i prawa
2014-07-08 11:09Urlop wypoczynkowy
2014-06-30 18:43Wyniki egzaminu z powszechnej historii państwa i prawa z dnia
2014-06-22 13:27Wyniki egzaminu i poprawy sprawdzianu z powszechnej historii państwa i prawa z dnia 20.VI.2014 r.
2014-06-17 21:38Wyniki kolokwium z powszechnej historii państwa i prawa
2014-06-17 09:07Wyniki kolokwium z powszechnej historii państwa i prawa
2014-06-16 18:52Wyniki kolokwium z powszechnej historii państwa i prawa
2014-06-11 20:04Anulowanie oceny oceny ze sprawdzianu poprawkowego
2014-06-11 19:50Wyniki poprawy sparwadzianu z historii państwa i prawa z dnia 11 czerwca 2014 r.
2014-06-05 18:47Wyniki testu z historii prawa gr. 10 SSP
2014-06-05 18:36Wyniki testu z historii prawa gr. 8 SSP
2014-06-05 18:20Wyniki sprawdzianu poprawkowego z historii państwa i prawa z dnia 4 czerwca 2014 r.
2014-05-30 23:30Wyniki porawy sprawdzianu z dnia 28 maja 2014 r.
2014-05-22 23:55Zmiana godzin konsultacji
2014-05-22 23:51Wyniki sprawdzianu poprawkowego odbytego dnia 21 maja 2014 r.
2014-05-12 09:46Jdnorazowa zmiana terminu konsultacji
2014-04-22 00:33Wyniki sprawdzianu z historii prawa grupa 10 rok I SSP
2014-04-18 16:40Wyniki sprawdzianu z historii prawa gr. 8 rok I SSP
2014-02-23 21:51Wyniki egzaminu warunkowego z powszechnej historii państwa i prawa
2014-02-05 23:06Wyniki egzaminów
2014-02-03 16:44Wyniki sprawdzianu z historii prawa - grupa 3 / I rok NSP(Z)
2014-02-02 14:17Wyniki sprawdzianu z historii prawa - grupa 7 / I rok NSP(Z)
2014-02-01 14:39Wyniki sprawdzianu z historii prawa - gr. 5 / I rok NSP(Z)
2014-01-25 13:12Wyniki sprawdzianu - gr. 9 / I rok SSP
2014-01-23 22:30Deklaracje
2014-01-21 11:37Wyniki sprawdzianu - gr. 1 / I rok SSP
2014-01-20 22:35Wyniki sprawdzianu - gr. 9 I rok NSP(Z)
2014-01-16 11:55Egzamin przedterminowy z prawa wyznaniowego
2014-01-06 20:03Sprawdzian z powszechnej historii
2013-11-25 12:47Odwołanie konsultacji
2013-06-25 14:21jednorazowa zmiana godzin konsultacji
2013-06-16 19:48Wyniki z pwszechnej historii państwa i prawa
2013-06-16 19:44Poprawa kolokwium z prawa rzymskiego 16.VI.2013 r.
2013-06-15 23:54Poprawa kolokwium z prawa rzymskiego 15.VI.2013 r.
2013-06-14 20:31Poprawa kolokwium z prawa rzymskiego 13.VI.2013
2013-06-09 20:30Poprawa kolokwium z prawa rzymskiego 6.VI.2013
2013-05-21 17:57Winiki sprawdzianu z powszechnej historii prawa
2013-05-10 08:16jednorazowa zmiana terminu konsultacji
2013-04-23 09:08Konsultacje
2013-02-13 12:04Zmiana terminu konsultacji
2013-01-15 11:07Egzamin przedterminowy - Prawo wyznaniowe (II.SSP)
2012-10-26 22:32Zapisy na seminarium magisterskie
2012-06-11 11:50Zmiana konsultacji
2012-02-25 08:01Zapisy na seminarium licencjackie.
2012-02-20 10:10Konsultacje 29 lutego 2012 r.
2012-01-31 22:19Wyniki egzaminu z prawa wyznaniowego
2012-01-22 22:32Wyniki przedterminu z prawa wyznaniowego
2012-01-17 20:59Wynik przedterminu
2012-01-11 15:05Egzamin przedterminowy
2011-12-22 08:36Wyniki sprawdzianu
2011-12-19 23:39jednorazowe przeniesienie konsultacji
2011-10-26 22:39Odwołanie seminarium
2011-09-21 13:00Odwołanie konsultacji
2011-06-01 00:53Odwołanie konsultacji
2011-05-30 13:42Wyniki poprawki sprawdzianu
2011-05-16 11:20Odwołanie konsultacji
2011-05-15 22:49Wyniki sprawdzianu z 12.05.2011 r.
2011-05-03 18:40Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" - gr. 3/I NSP(W)
2011-04-14 09:16Odwołanie konsultacji
2011-02-16 12:17Odwołanie konsultacji
2011-02-15 15:24Wyniki egzaminu z prawa wyznaniowego z dn. 14.II.2011 r.
2011-02-01 08:24Poprawa sprawdzianu z powszechnej historii z dn. 31.I.2011 r.
2011-02-01 08:16Poprawa sprawdzianu z powszechnej historii z dn. 30.I.2011 r.
2011-01-30 21:52Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii gr. 4 - I rok NSP(W)
2011-01-29 15:54Wyniki poprawki sprawdzianu z powszechnej historii z fdnia 27.I.2011 r.
2011-01-22 23:48Ogłoszenie o konsultacjach
2011-01-22 23:46Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii - gr. 3 / I rok NSP(W)
2011-01-22 12:38Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii - gr. 1 / I rok NSP(W)
2011-01-19 22:49Wyniki egzaminu przedterminowego z prawa wyznaniowego z dnia 17.01.2011 r. - II SSP
2011-01-19 22:45Poprawa sprawdzianu z powszechnej historii w dniu 17.01.2011 r.
2011-01-17 23:47Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii - gr. 3 / I rok SSP
2011-01-17 10:36Wyniki egzaminu przedterminowego z prawa wyznaniowego - II rok SSP
2011-01-12 15:30Wyniki sprawdzianu z "Powszechnej historii" gr. 2 - I rok NSP(Z)
2011-01-10 19:05Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii gr X - I rok NSP(Z)
2011-01-04 00:24Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii - gr. 2 / I rok SSP
2011-01-03 01:21Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii - gr. 4 / I rok SSP
2010-11-30 20:37Wyniki sprawdzianu z "Powszechnej historii" gr. 3 - I rok SSP
2010-11-23 21:54Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii - gr. 4/I SSP
2010-11-22 00:33Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii - gr. 2/ISSP
2010-09-20 09:24Zmiana godziny konsultacji
2010-06-23 07:28Zmiana konsultacji
2010-06-21 07:41Zmiana godziny konsultacji
2010-06-14 00:49Wyniki sprawdzianu z Historii ustroju Polski - gr. 3, I rok WSP
2010-06-07 05:39Wyniki sprawdzianu z Historii ustroju Polski - gr. 2, I rok WSP
2010-05-18 22:56Wyniki egzaminu przedterminowego z prawa wyznaniowego
2010-05-06 05:53Odwołanie konsultacji
2010-04-28 09:58Zakres egzaminu z prawa wyznaniowego
2010-04-25 23:56Gr 3 - I WSP - Historia Polski
2010-02-13 11:16Zmiana godziny konsultacji
2010-02-08 18:40Zmiana godziny konsultacji.
2010-01-31 12:28Wyniki egzaminu przedterminowego z prawa wyznaniowego - II rok SSP
2010-01-28 21:30Wyniki poprawki sprawdzianu z historii powszechnej z dn. 27.I.2010 r.
2010-01-26 15:34Wyniki poprawki spradzianu z historii powszechnej z dnia 24 i 25 stycznia 2010 r.
2010-01-22 21:26Wyniki poprawki sprawdzianu z historii powszechnej
2010-01-20 15:46Wyniki egzaminu przedterminowego z prawa wyznaniowego
2010-01-19 14:43Egzamin przedterminowy z historii powszechnej
2010-01-19 14:39Egzamin przedterminowy z prawa wyzaniowego
2010-01-16 23:50Wyniki sprawdzianu z historii powszechnej gr 5 - I rok NSP(W)
2010-01-16 23:36Wyniki sprawdzianu z historii powszechnej gr 10 - I SSP
2010-01-16 23:16Wyniki sprawdzianu z historii powszechnej gr. 3 - I rok NSP(Z)
2010-01-12 22:06Egzamin przedterminowy z prawa wyznaniowego
2010-01-10 17:06Wyniki sprawdzianu z historii powszechnej - gr 6 rok I NSP (W)
2010-01-02 08:36Zakres materiału do egzaminu z prawa wyznaniowego
2009-12-21 23:51Wyniki sprawdzianu z historii powszechnej gr. 5 - I rok NSP(Z)
2009-12-21 23:34Wyniki sprawdzianu z historii powszechnej gr. 7 - I rok NSP(Z)
2009-12-13 20:09Odwołanie konsultacji
2009-12-13 20:06Wyniki sprawdzianu gr 9 - I rok SSP z historii powszechnej
2009-12-06 22:17Wyniki sprawdzianu z powszechnej gr. X
2009-11-22 21:49Odwołanie konsultacji
2009-11-15 19:06Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii gr 9 - I.SSP
2009-06-27 08:22Zmiana godziny konsultacji
2009-06-27 08:20Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" z dn. 26.VI.2009 r.
2009-06-26 01:04Wynikipoprawki sprawdzianu z "Historii Polski" z dn. 25.VI.2009 r.
2009-06-22 15:57Wynik sprawdzianu z "Historii Polski" dn. 22 czerwca 2009 r.
2009-06-21 21:28Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" z dn. 21.VI.2009 r.
2009-06-20 10:23Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" z dn. 18 czerwca 2009 r.
2009-06-17 19:03Wyniki sprawszianu z "Historii Polski" gr A8 - I rok NSP
2009-06-17 17:13Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr A1 - I rok NSP
2009-06-16 18:57Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski gr A7 - I rok NSP
2009-06-13 10:55Zmiana godziny konsultacji.
2009-06-10 00:19Wyniki poprawki sprawdzianu z "Historii Polski" z dn. 8.VI. 2009 r.
2009-06-03 14:59Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr A4 - I rok NSP (ZSP)
2009-06-02 20:20Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr A1 - I rok NSP (ZSP)
2009-05-30 12:30Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr 3 - I rok WSP
2009-05-30 12:11Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr 7 - I rok WSP
2009-05-28 07:18Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr 1 - I rok SSP
2009-05-24 23:33Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr 1 - I rok WSP
2009-05-17 12:24Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr A8 - I rok NSP
2009-05-17 09:49Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr A7 - I rok NSP
2009-05-07 00:36Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr 2 - I rok SSP
2009-05-04 23:13Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr 7 - I rok WSP
2009-05-04 23:01Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr 3 - I rok WSP
2009-05-04 08:03Zmiana godziny konsultacji
2009-05-04 07:53Wyniki spradzianu z "Historii Polski" gr 1 - I rok WSP
2009-04-30 12:21Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr 1 - I rok SSP
2009-04-17 09:49Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr. 2 I SSP
2009-04-14 10:50Konsultacje
2009-04-09 13:12Wyniki sprawdzianu z "Historii Polski" gr A4 NSP (4 kwietnia 2009 r.)
2009-03-01 18:35Zmiana terminu konsultacji
2009-02-04 10:28Wyniki poprawki sprawdzianu z powszechnej z dn. 3.O2..2009 r.
2009-02-03 13:03Zmiana egzaminatora z powszechnej historii na I roku NSP
2009-01-28 17:50Wyniki poprawki sprawdzianu z powszechnej z dn. 27.I.2009 r.
2009-01-26 23:29Wyniki poprawki sprawdzianu z powszechnej z dn. 26.I.2009 r.
2009-01-22 00:45Wyniki sprawdzianu z powszechnej gr V - I rok WSP
2009-01-21 00:25Wyniki poprawki sprawdzianu z powszechnej z dn. 20 stycznia 2009 r.
2009-01-18 22:41Wyniki sprawdzianu z powszechnej gr A12 - I rok NSP
2009-01-18 22:252010-10-29 11:28Wyniki sprawdzianu z powszechnej gr A7 - I rok NSP
2009-01-17 21:24Wyniki poprawki sprawdzianu z powszechnej z 13.I.2009 r.
2008-12-30 15:50Wyniki drugiego sprawdzianu z powszechnej historii państwa i prawa - grupa 10, I rok SSP
2008-11-10 13:35Wyniki sprawdzianu z powszechnej historii
2008-06-10 00:05Wyniki sprawdzianu z prawa rzymskiego gr. A11 NSP
2008-06-09 23:57Wyniki sprawdzianu z prawa rzymskiego gr. A7 NSP
2008-06-09 12:29Wyniki sprawdzianu z prawa rzymskiego gr. A9 NSP
2008-01-30 10:00zmiana godziny konsultacji
2008-01-19 08:42zmiana godziny konsultacji
2008-01-19 08:38zmiana godziny konsultacji
2007-12-28 17:25Wyniki sprawdzianu gr. 7 WSP
2007-12-26 20:18Wyniki sprawdzianu grupy A2
2007-12-26 13:37Wyniki sprawdzianu gr. A3
2007-12-26 13:26Wyniki sprawdzianu
2007-12-14 01:44Zmiana terminu konsultacji
Prawo
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie
Administracja
Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Sekcja informatyzacji
© 2001-2014
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki