Szkoła Prawa Niemieckiego-REKRUTACJA 2017/18

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO 2017/2018

 

Szkoła Prawa Niemieckiego rozpoczyna w dniu 6.06.2017r. rekrutację na rok akademicki 2017/18. 

 

O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.

Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

 

Kandydaci powinni w terminie od 6.06. do 18.10.2017r. złożyć w sekretariacie Dziekana WPAE UWr. (budynek A, pok. nr 8) następujące dokumenty:

 

-   list motywacyjny (w języku polskim lub niemieckim)

-   życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)

-   zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)

-   zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o średniej ocenie z dotychczasowego  przebiegu studiów

-   wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania w zalączniku do ogłoszenia)

-   zdjęcie

 

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

 

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 137 Wrocław

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1/Wrocław

Rynek 9/11

50-950 Wrocław

nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931

Należy zaznaczyć:  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego / imię i nazwisko kandydata

 

Dla osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE przewidziane jest 10 miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

 

Podania złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje o Szkole Prawa Niemieckiego: http://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132; https://www.rewi.hu-berlin.de/ip/dprs/

dr Agnieszka Malicka 5.06.2017 22:48