Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia

dr Maciej Skory - 16 Październik, 2017 - 15:51
 1. Czynność handlowa
 2. Umowy w obrocie gospodarczym przenoszące prawo do rzeczy (w tym zbycie przedsiębiorstwa oraz aspekty transgraniczne: Konwencja Wiedeńska, INCOTERMS etc.)
 3. Umowy w obrocie gospodarczym przenoszące prawo do rzeczy, c.d. (w tym z udziałem konsumenta)
 4. Umowy o korzystanie z rzeczy - najem, najem długoterminowy, szczególne rodzaje najmu, dzierżawa, leasing w obrocie gospodarczym
 5. Umowy o świadczenie usług – zlecenie, agencja, komis, makler, pośrednik nieruchomości etc. (umowy o pośrednictwo handlowe)
 6. Nowe postaci umów w obrocie gospodarczym: franchising, factoring, consulting, sponsoring, underwriting etc.
 7. Umowy bankowe - umowa rachunku bankowego, umowa kredytu (w tym konsumenckiego), o dyskonto weksla, akredytywa etc.
 8. Umowy ubezpieczeniowe (w tym umowy koasekuracyjne i reasekuracyjne, pojęcie interesu ubezpieczewniowego, regres, aktuariusze, nadużycia w obszarze ubezpieczeń)
 9. Umowy o świadczenie usług związanych z transportem (w tym transport drogowy, kolejowy, wodny, morski, lotniczy oraz uprawnienia konsumeta w umowach transportowych)
 10. Umowy zawierane w toku realizacji inwestycji (w tym o roboty geodezyjne, geologiczne, projektowe, o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, nadzór projektowy)
 11. Pojęcie papierów wartościowych
 12. Prawo wekslowe
 13. Rynek papierów wartościowych