Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Kryminologia - zadania blok 2

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr - 7 December, 2019 - 09:14

Zadania BLOK 1.
Kryminologia 2019/20 , Mediacje w teorii i praktyce, dr hab. prof. nadzw UWr Magdalena Tabernacka
 
Proszę wybrać jedno z poniżej zamieszczonych zadań.
Za zadanie można uzyskać 15 punktów, w przypadku wybitnego wykonania zadania liczba punktów może się zwiększyć.
Standard wykonania zadania.
1. Zadanie powinny zawierać udokumentowane treści, więc jeżeli:
a)  cytują Państwo literaturę w tym podręcznik należy podać przypis skonstruowany wg następującego wzoru: Autor, tytuł, miejsce i rok publikacji, strona, np. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018, jeżeli jest to czasopismo to przypis powinien wyglądać np. tak:  Y. Xinski, Mediacje w praktyce, Państwo i Prawo, nr 5, 2030r, s. 00
b) gdy podają Państwo dane wzięte z internetu – podajemy tytuł artykułu lub informacji oraz kopiują cały pasek i zamieszczają datę dostępu.
KAŻDA TREWŚĆ, KTÓREJ NIE SĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNYM AUTOREM MUSI BYĆ OPATRONA PRZYPISEM GDYŻ INACZEJ TO PAGIAT
Dotyczy to również zdjęć, gdzie należy podać źródło – może być na końcu pracy.
 
2. Pracę można oddać na papierze lub w przesłać na mój @mail.
3. Nieprzekraczalny termin oddania tej pracy to: 20 grudnia 2019.
Wykonując zadanie należy zapoznać się najpierw ze stosownymi treściami z podręcznika: M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018. Oczywiście zalecane jest także korzystanie z innej literatury przedmiotu.
Zadanie 1
Komunikując się ludzie stosują swoiste instrumenty uległości, do których należą:
- kary,
 - sugerowanie negatywnych konsekwencji określonych zachowań,
- nagrody,
 - odwoływanie się do poczucia osobistego albo moralnego obowiązku.
1. Proszę przeanalizować zapis wypowiedzi (co najmniej pół strony A4 – może być to spisane z wypowiedzi w mediach) osoby publicznej (może to być polityk, osoba będąca urzędnikiem państwowym lub osoba zarządzająca firmą) pod kątem stosowania tych strategii.
2. Proszę zaznaczyć w tekście, które wypowiedzi nalezą do której kategorii.
3. Proszę zidentyfikować w kontekście społecznym, co chciał osiagnać wypowiadający się i czy była to manipulacja.
Zadanie 2
Zadanie dotyczy zjawiska JĘZYKOWEJ  INKLINACJI  MIĘDZYGRUPOWEJ ( Maas i współpracownicy, 1989).
 Proszę wybrać określone aktualne wydarzenie, opinię lub inny temat wypowiedzi, który może ukazać polaryzację poglądów, a następnie proszę przeanalizować  - co najmniej dwie wypowiedzi, w których widać środki językowe, którymi mówcy „zdradzali” w dokonaniu oceny zjawiska, do której grupy należą lub z którą grupą społeczna się utożsamiają. Proszę wskazać i omówić te środki językowe, m.in.. czy są abstrakcyjne, czy też konkretne.
Zadanie 3
Proszę przeanalizować publiczną wypowiedź lub treść uzasadnienia wyroku w sprawie karnej, w którym występują określania dyskryminujące – będące odbiciem zjawisk, których nie można sugerować z uwagi na reguły poprawności politycznej („-izmy”). Proszę wskazać poprawne politycznie zamienniki takich określeń.
Zadanie 4
Proszę znaleźć co najmniej 2 fotografie lub filmy ukazujące  osobę publicznej  w różnym okresie jej życia lub w różnych sytuacjach społecznych i przeanalizować jej komunikację pod kątem sygnałów niewerbalnych.
1. Jakie postawy afirmowała ta osoba w obu przypadkach?
2. W jakim była stanie psychicznym?
3. Jeżeli jest to interakcja z inny osobami – jaki był jej stosunek do adresata wypowiedzi i przedmiotu wypowiedzi.
4. Czy komunikacja była spójna.
5. Czy osoba demonstrowała władzę czy uległość, czy postawy obronne.
 
Zadanie 5
Zadanie dotyczy konwenansów w komunikacji werbalnej bądź/i  niewerbalnej. Może to dotyczyć dowolnego sposobu i medium komunikacji (wypowiedzi, smsy, fora i media społecznościowe, prasa, komunikacja bezpośrednia).
Proszę wskazać jakie zachowania komunikacyjne stanowią w określonym środowisku społecznym przekroczenie konwenansu akceptowalnej komunikacji i mogą być źródłem niesnasek lub spowodować zerwanie więzi społecznych, albo są odczytywane jako sygnał braku szacunku lub intencję obrażenia kogoś. Proszę wykorzystać wiedzę na temat międzykulturowych aspektów komunikacji i stosowności komunikacji.