Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Administracja. Negocjacje i mediacje. Trzeci blok tematyczny

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr - 26 Grudzień, 2019 - 09:32

Trzeci  blok tematyczny. Mediacje i negocjacje w administracji publicznej. ADMINISTRACJA
dr hab. prof. nadzw UWr Magdalena Tabernacka
 
Proszę wybrać jedno z poniżej zamieszczonych zadań.
Za zadanie można uzyskać 15 punktów, w przypadku wybitnego wykonania zadania liczba punktów może się zwiększyć.
Standard wykonania zadania.
1. Zadanie powinny zawierać udokumentowane treści, więc jeżeli:
a)  cytują Państwo literaturę w tym podręcznik należy podać przypis skonstruowany wg następującego wzoru: Autor, tytuł, miejsce i rok publikacji, strona, np. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018, jeżeli jest to czasopismo to przypis powinien wyglądać np. tak:  Y. Xinski, Mediacje w praktyce, Państwo i Prawo, nr 5, 2030r, s. 00
b) gdy podają Państwo dane wzięte z internetu – podajemy tytuł artykułu lub informacji oraz kopiują cały pasek i zamieszczają datę dostępu.
Każda treść, która nie jest Państwa wyłącznego autorstwa musi być opatrzona przypisem zawierającym oznaczenie autora i źródła gdyż inaczej to plagiat
Dotyczy to również zdjęć, gdzie należy podać źródło – może być na końcu pracy.
2. Pracę można oddać na papierze lub w przesłać na mój @mail.
3. Nieprzekraczalny termin oddania tej pracy to: 21 stycznia 2020.
Wykonując zadanie należy zapoznać się najpierw ze stosownymi treściami z podręcznika: M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018. Oczywiście zalecane jest także korzystanie z innej literatury przedmiotu.
 
Zadanie 1
Proszę opisać 2 stereotypy (mogą być pozytywne jak i negatywne) istotne dla funkcjonowania społecznego w Polsce lub takie, które udało się Panu lub Pani zauważyć w swoim funkcjonowaniu społecznym. Proszę posłużyć się wiedza m.in. z Rozdziału szóstego podręcznika przedmiotu (M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018).
Jakich uwarunkowań: historycznych, kulturowych, ekonomicznych lub społecznych jest odzwierciedleniem?
Czy można ocenić jak długo jest obecny w polskim społeczeństwie?
Czy ten stereotyp wpływa istotnie na funkcjonowanie określnych osób lub określonej grupy społecznej?
Jak przejawia się jego funkcjonowanie? Czy ogranicza czyjeś szanse życiowe lub warunkuje funkcjonowanie społeczne, np. czy może być źródłem faworyzowania lub dyskryminacji w społeczeństwie?
 
Zadanie 2
Przeanalizuj zachowania autoprezentacyjne dowolnej osoby znanej ze sfery publicznej. Chodzi zarówno o jej wygląd – sposób ubierania się przy wykonywaniu obowiązków zawodowych jak i w oficjalnych sytuacjach gdy obowiązuje strój weekendowy, wizytowy lub wieczorowy a także szerszy kontekst autoprezentacyjny jej zachowania.
Literatura bazowa to m.in.
Rozdział szósty, pkt VII oraz treści dotyczące komunikacji z  podręcznika: M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018.
Zadanie 3
Proszę opisać zastosowanie dowolnej emocji kontrolującej jako źródła nacisku negocjacyjnego w dowolnie wybranym konflikcie opisanym w massmediach.
1. Proszę scharakteryzować konflikt i podać źródło informacji o nim.
2. Jakie emocje odczuwały strony i jakie emocje chciały wywołać u innych stron interakcji? Jeżeli zastosowano w tym przypadku jakieś techniki negocjacyjne, proszę je wskazać i opisać.
3. Czy było to zachowanie etyczne z uwagi na założony cel, czy też można to określić jako zachowanie erystyczne?
Zadanie 4
Proszę wyszukać w publikacjach internetowych lub prasowych, które zostały opublikowane między 20 grudnia 2019 a 10 stycznia 2020 pięć zdjęć osób znanych w sferze publicznej.
Proszę opisać ekspresję mimiczną i postawę ciała tych osób pod względem wyrażanej przez te osoby emocji. Co świadczy o przeżywaniu właśnie tej emocji, które udało się zaobserwować?
 
Zadanie 5
 
Proszę przeanalizować dowolne negocjacje w sferze publicznej, które toczyły się w ciągu ostatnich 5 lat i opisać zastosowane tam techniki lub zabiegi negocjacyjne albo sposoby przełamywania zastoju czy też impasu w negocjacjach. Jeżeli były to negocjacje wspomagane, - kto był podmiotem wspomagającym lub kto ewentualnie pełnił funkcję mediatora  - jako osoby przełamującej impas w tych negocjacjach.