Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia do egzaminu z postępowania podatkowego

prof. dr hab. Paweł Borszowski - 14 Styczeń, 2020 - 17:16

Zagadnienia do egzaminu z postępowania podatkowego.
 
Geneza postępowania podatkowego i jego miejsce w systemie prawa podatkowego.
Pojęcie i zakres postępowania podatkowego.
Zasady ogólne postępowania podatkowego.
Strona.
Pełnomocnictwo.
Terminy załatwiania spraw.
Doręczenia i wezwania.
Regulacje dotyczące wszczęcia postępowania podatkowego.
Pojęcie dowodu w postępowaniu podatkowym.
Środki dowodowe.
Postępowanie dowodowe.
Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnienie akt.
Rozprawa.
Zawieszenie postępowania.
Istota i zakres rozstrzygnięć w postępowaniu podatkowym.
Decyzje.
Postanowienia.
Istota i zakres środków zaskarżenia.
Odwołania.
Zażalenia.
Postępowanie odwoławcze.
Wykonanie decyzji.
Wznowienie postępowania.
Stwierdzenie nieważności decyzji.
Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.
Wygaśnięcie decyzji.
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
Czynności sprawdzające.
Kontrola podatkowa.
Kontrola celno-skarbowa.
Audyt.
Czynności audytowe.
Urzędowe sprawdzenie.