Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SNE 1 st., III rok; Materialne prawo podatkowe - informacja o egzaminie

dr Andrzej Huchla - 13 luty, 2020 - 13:00

SNE 1 st., III rok
Materialne prawo podatkowe - informacja o egzaminie
 
 
Egzamin odbędzie się zgodnie z planem sesji, 15 lutego od godz. 13, w sali 101C.
 
Prawo zdawania egzaminu mają tylko studenci ujęci w protokole egzaminacyjnym i posiadający zaliczenie ćwiczeń wpisane do USOS.
 
Przy wchodzeniu na salę należy dokumentem potwierdzić tożsamość.
 
Zdający nie mogą mieć przy sobie, tj. przy stanowiskach komputerowych, żadnych rzeczy osobistych (odzieży, toreb, książek, zeszytów itp.).
 
Zdających obowiązuje zakaz porozumiewania się i korzystania z jakichkolwiek materiałów czy urządzeń pod rygorem wykluczenia z egzaminu z wystawieniem oceny niedostatecznej.
 
Egzamin przeprowadzony zostanie wyłącznie na komputerach, w formie wykorzystania programu informatycznego. Jego uruchomienie wymaga zalogowania się tak jak do systemu USOS, więc trzeba zapewnić sobie możliwość takiego dostępu.
 
Test obejmuje 50 pytań losowo wybranych przez program z większej puli. Przy każdym pytaniu są 4 możliwości odpowiedzi, z czego jedna poprawna (test jednokrotnego wyboru).
Czas – 45 min, kontrolowany przez system. Upływ czasu powoduje automatyczne zamknięcie testu i wystawienie oceny według osiągniętego stanu odpowiedzi.
 
Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź uzyskuje się 1 punkt.
Skala ocen:
2         – do 25 pkt
3         –  26 do 30 pkt
+3       – 31 do 35 pkt
4         – 36 do 40 pkt
+4       – 41 do 45 pkt
5         – od 46 pkt
 
Po zakończeniu egzaminu (także w razie szybszego ukończenia testu) należy bez zbędnej zwłoki opuścić salę.
 
Termin reklamacji wpisów ocen do USOS wyznaczam na 18 lutego, godz. 10 - 11.
  
Powyższa informacja przekazana została również przez pocztę USOS, na indywidualne adresy wszystkich studentów roku.

 Andrzej Huchla