Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zagadnienia egzaminacyjne - Prawo podatkowe

prof. dr hab. Paweł Borszowski - 10 May, 2020 - 23:05

Zagadnienie na egzamin z prawa podatkowego

Pojęcie prawa podatkowego.
Przedmiot i metoda regulacji w prawie podatkowym.
Prawo podatkowe w systemie prawa.
Granice opodatkowania.
Źródła prawa podatkowego.
Ogólne i szczegółowe prawo podatkowe.
Zasada powszechności opodatkowania, zasada sprawiedliwości opodatkowania, zasada wyłączności regulacji ustawowej podatku.
Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego (istota i rodzaje wykładni prawa podatkowego, wnioskowania prawnicze).
Pojęcie i regulacja obowiązku podatkowego.
Pojęcie i regulacja zobowiązania podatkowego. Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego.
Pojęcie podatku.
Elementy konstrukcji prawnej podatku.
Powstawanie zobowiązań podatkowych.
Odpowiedzialność podatnika płatnika i inkasenta.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
Terminy płatności podatku. Zaległość podatkowa.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (istota oraz sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych).
Nadpłata.
Informacje o schematach podatkowych.
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich.
Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.
Zasady ogólne postępowania podatkowego i podstawowe instytucje postępowania podatkowego.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa).
Podatek dochodowy od osób prawnych.
Podatek od towarów i usług.
Podatek akcyzowy.
Podatek od gier.
Podatek tonażowy.
Podatek od wydobycia niektórych kopalin.
Podatek od niektórych instytucji finansowych.
Podatek od nieruchomości.
Podatek rolny.
Podatek leśny.
Podatek od środków transportowych.
Podatek od czynności cywilnoprawnych.
Podatek od spadków i darowizn.
Opłaty samorządowe.