Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA. Mediacje w teorii i praktyce. Zadania z bloku drugiego.

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr - 19 Grudzień, 2020 - 12:18

Zadania BLOK 2.
Kryminologia 2020/21 , Mediacje w teorii i praktyce, dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka
 
Proszę wybrać jedno z poniżej zamieszczonych zadań.

Za zadanie można uzyskać 15 punktów, w przypadku wybitnego wykonania zadania liczba punktów może się zwiększyć.

Standard wykonania zadania.
1. Zadanie powinny zawierać udokumentowane treści, więc jeżeli:
a)  cytują Państwo literaturę w tym podręcznik należy podać przypis skonstruowany wg następującego wzoru: Autor, tytuł, miejsce i rok publikacji, strona, np. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018, jeżeli jest to czasopismo to przypis powinien wyglądać np. tak:  Y. Xinski, Mediacje w praktyce, Państwo i Prawo, nr 5, 2030r, s. 00
b) gdy podają Państwo dane wzięte z internetu – podajemy tytuł artykułu lub informacji oraz kopiują cały pasek i zamieszczają datę dostępu.
KAŻDA TREWŚĆ, KTÓREJ NIE SĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNYM AUTOREM MUSI BYĆ OPATRZONA PRZYPISEM GDYŻ INACZEJ JEST TO PAGIAT
Dotyczy to również zdjęć, gdzie należy podać źródło – może być na końcu pracy, ALE PROSZĘ STOSOWAĆ ODNESIENIA W TEKŚCIE..
 
2. Pracę proszę przesłać na mój @mail.
3. Nieprzekraczalny termin oddania tej pracy to: 8  STYCZNIA 2021.
Wykonując zadanie należy zapoznać się najpierw ze stosownymi treściami z podręcznika: M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018. Oczywiście zalecane jest także korzystanie z innej literatury przedmiotu.
W przypadku tego bloku zadań jest to przede wszystkim Rozdział piąty oraz Rozdział szósty, pkt II i III

Zadanie 1
Zadanie dotyczy zjawiska JĘZYKOWEJ  INKLINACJI  MIĘDZYGRUPOWEJ ( Maas i współpracownicy, 1989).
 Proszę wybrać określone aktualne wydarzenie, opinię lub inny temat wypowiedzi – ZACZERPNIĘTY Z PRASY LUB INTERNETU, który może ukazać polaryzację poglądów, a następnie proszę przeanalizować  - co najmniej dwie wypowiedzi, w których widać środki językowe, którymi mówcy „zdradzali” w dokonaniu oceny zjawiska, do której grupy należą lub z którą grupą społeczna się utożsamiają.
Proszę wskazać i omówić te środki językowe, m.in.. czy są abstrakcyjne, czy też konkretne.
Z jaką grupą utożsamiali się rozmówcy, a w opozycji do jakiej grupy byli?
Czy zauważają tu Państwo efekt działania jakichś stereotypów?
 
Zadanie 2
Proszę przeanalizować publiczną wypowiedź lub treść uzasadnienia wyroku w sprawie karnej, w którym występują określania dyskryminujące – będące odbiciem zjawisk, których nie można sugerować z uwagi na reguły poprawności politycznej („-izmy”). Proszę wskazać poprawne politycznie zamienniki takich określeń. Mogą Państwo skorzystać także z raportów jakiejś NGO, np. Court Watch lub Amnesty Interiational, gdzie opisano zachowania przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w których zachodziła dyskryminująca i etnocentryczna komunikacja.
Jakie to były środki językowe?
Dlaczego były dyskryminujące?
Jakiego rodzaju zjawisk społecznych były odbiciem?

Zadanie 3
Proszę znaleźć co najmniej 2 fotografie lub filmy ukazujące  osobę publiczną  w różnym okresie jej życia lub w różnych sytuacjach społecznych i przeanalizować jej komunikację pod kątem sygnałów niewerbalnych.
1. Jakie postawy afirmowała ta osoba w obu przypadkach? Czy miało lub ma to związek z jej głównymi rolami społecznymi w tamtym okresie, czy też im przeczyło?
2. W jakim była stanie psychicznym?
3. Jeżeli jest to interakcja z inny osobami – jaki był jej stosunek do adresata wypowiedzi i przedmiotu wypowiedzi.
4. Czy komunikacja była spójna.
5. Czy osoba demonstrowała władzę czy uległość, czy postawy obronne.
 
Zadanie 4
Zadanie dotyczy konwenansów w komunikacji werbalnej bądź/i  niewerbalnej. Może to dotyczyć dowolnego sposobu i medium komunikacji (wypowiedzi, smsy, fora i media społecznościowe, prasa, komunikacja bezpośrednia).
Proszę wskazać jakie zachowania komunikacyjne stanowią w określonym środowisku społecznym przekroczenie konwenansu akceptowalnej komunikacji i mogą być źródłem niesnasek lub spowodować zerwanie więzi społecznych, albo są odczytywane jako sygnał braku szacunku lub intencję obrażenia kogoś. Proszę wykorzystać wiedzę na temat międzykulturowych aspektów komunikacji i stosowności komunikacji.