Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Kryminologia. Mediacje. Zadania z bloku trzeciego.

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr - 7 Styczeń, 2021 - 09:17

Zadania BLOK 3.
Kryminologia 2020/21 , Mediacje w teorii i praktyce, dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka
Emocje i autoprezentacja
 
Proszę wybrać jedno z poniżej zamieszczonych zadań.
Za zadanie można uzyskać 15 punktów, w przypadku wybitnego wykonania zadania liczba punktów może się zwiększyć.
Standard wykonania zadania.

1. Zadanie powinny zawierać udokumentowane treści, więc jeżeli:
a)  cytują Państwo literaturę w tym podręcznik należy podać przypis skonstruowany wg następującego wzoru: Autor, tytuł, miejsce i rok publikacji, strona, np. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018, jeżeli jest to czasopismo to przypis powinien wyglądać np. tak:  Y. Xinski, Mediacje w praktyce, Państwo i Prawo, nr 5, 2010r, s. 00
b) gdy podają Państwo dane wzięte z internetu – podajemy tytuł artykułu lub informacji oraz kopiują cały pasek i zamieszczają datę dostępu.
KAŻDA TREŚĆ, KTÓRA NIE JEST PAŃSTWA WYŁĄCZNEGO AUTORSTWA MUSI BYĆ OPATRZONA PRZYPISEM ZAWIERAJĄCYM OCZNACZENIE AUTORA I ŹRÓDŁA GDYŻ INACZEJ TO PLAGIAT
Dotyczy to również zdjęć, gdzie należy podać źródło – może być na końcu pracy.
 
2. Pracę proszę przesłać na mój @mail.
3. Nieprzekraczalny termin oddania tej pracy to: 19 stycznia 2021.

Wykonując zadanie należy zapoznać się najpierw ze stosownymi treściami z podręcznika:
 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018.
Oczywiście zalecane jest także korzystanie z innej literatury przedmiotu.
 
Zadanie 1
Przeanalizuj dowolny rzeczywisty przypadek transgranicznego konfliktu rodzinnego w którym uczestniczyło dziecko lub dzieci (na przykład takiego, w którym doszło do uprowadzenia rodzicielskiego)  według następującego schematu:
1. Charakterystyka stron mediacji – ich pochodzenia społecznego i kulturowego
2. Charakterystyka konfliktu
3. Zasadność lub bezzasadność zastosowania mediacji lub komediacji
4. Propozycje co do podmiotu będącego mediatorem – można wskazać konkretną osobę lub komediatorów – proszę napisać jakie powinni mieć umiejętności.
5. Identyfikacja zagrożeń dla procesu mediacji/komediacji
 
Zadanie 2
Na podstawie własnych doświadczeń lub obserwacji proszę opisać sytuację zastosowania dowolnej sekwencyjnej taktyki wpływu społecznego. Proszę napisać co to za technika posiłkując się danymi z podręcznika.
Proszę scharakteryzować sytuację i opisać sekwencję działań podjętych przez stronę lub strony a także skutek zastosowania tej taktyki.
 Czy udało się osiągnąć zamierzony cel?
Jeżeli nie, to co mogłoby pomóc przekonać drugą stronę?
 Co okazało się istotną przeszkodą?

Zadanie 3
Przeanalizuj zachowania autoprezentacyjne dowolnej osoby znanej ze sfery publicznej. Chodzi zarówno o zachowania komunikacyjne jak i  szerszy kontekst autoprezentacyjny (wypowiedzi, środki językowe, ubiór, makijaż lub jego brak, oznaki statusu społecznego lub przynależności grupowej itp.).
Czy autoprezentacja tej osoby jest zgodna z jej rolą społeczną?
Co ta osoba chce osiągnąć za pomocą takiej autoprezentacji.
Jeżeli to możliwe proszę ustalić sytuacje, gdy w sferze publicznej pojawiają się informacje niezgodne z główną linią autoprezentacji.

Literatura bazowa to m.in.
Rozdział szósty, pkt VII oraz treści dotyczące komunikacji z  podręcznika: M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018.
 
Zadanie 4
Proszę znaleźć w publikacjach zamieszczanych w ciągu ostatnich 2 lat  massmediach lub internecie opis konfliktu w którym występowała przemoc.
1. Proszę scharakteryzować przemoc (fizyczna, relacyjna, ekonomiczna, psychiczna).
2. Proszę zaprojektować interwencję kryzysową w tym przypadku i mediacje jako element osiągnięcia przez strony akceptowalnego społecznie standardu dalszej koegzystencji, co może dotyczyć kwestii zadośćuczynienia, ich relacji i wzajemnego stosunku do siebie).
3. Jaki rodzaj mediacji powinien znaleźć zastosowanie w tym przypadku i jak powinno przebiegać postępowanie mediacyjne?
4. Czego powinna dotyczyć ugoda i jakie powinny być jej istotne elementy?
 
Zadanie 5
  Proszę opisać zastosowanie dowolnej emocji kontrolującej jako źródła nacisku negocjacyjnego w dowolnie wybranym konflikcie opisanym w massmediach, w których można by zastosować mediacje.
1. Proszę scharakteryzować konflikt i podać źródło informacji o nim. Proszę przedstawić osoby konfliktu i ich zachowanie w tym konflikcie.
2. Jakie emocje odczuwały strony i jakie emocje chciały wywołać u innych stron interakcji? Jeżeli zastosowano w tym przypadku jakieś techniki negocjacyjne proszę je wskazać i opisać.
3. Czy było to zachowanie etyczne z uwagi na założony cel, czy też można to określić jako zachowanie erystyczne?
 
Zadanie 6

Proszę wyszukać w publikacjach internetowych lub prasowych, które zostały opublikowane między 15 grudnia 2020 a 5 stycznia 2021  - 5 zdjęć osób znanych w sferze publicznej.
Proszę opisać ekspresję mimiczną i postawę ciała tych osób pod względem wyrażanej przez te osoby emocji. Co świadczy o przeżywaniu właśnie tej emocji, które udało się zaobserwować? Jaki był kontekst społeczny okazania tej emocji i czy dana osoba potrafiła kontrolować gę emocję, czy było to spontaniczne okazanie emocji (a może mikroekspresja?)