mgr Angelika Drelichowska

Doktorant

Kontakt: 

p. 519 bud. A

Email:
angelika [dot] drelichowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: szeroko pojęte prawo administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego 

 

2. Wykształcenie:

- Stacjonarne Studia Prawa

- Stacjonarne Studia Administracji

 

3. Projekty badawcze, stypendia:

- dwukrotna stypendystka w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- stypendystka I edycji projektu „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w okresie - 15 czerwca 2014 – 31 grudnia 2014;

- kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w okresie - 15 czerwca 2015 – 31 grudnia 2015;

- kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w okresie - 15 czerwca 2016 – 30 czerwca 2017;

- stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów;

- stypendium doktoranckie;

- stypendium projakościowe. 

 

4. Nagrody:

-  II miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

5. Działalność pozauczelniana:

- aplikantka adwokacka

 

Publikacje: 

a. monografie i rozdziały w monografiach:

1. A. Drelichowska, P. Razowski, Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie procesowym administracyjnym na przykładzie konstrukcji prawnej niektórych przepisów odsyłających, [w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, Warszawa 2014.

2. A. Drelichowska, P. Razowski, Zasada poszanowania minimum egzystencji jako prawna gwarancja ochrony przed ubóstwem w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [w:] J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ubóstwo w Polsce, Wrocław 2014.

3. A. Drelichowska, Skarga na czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, Kraków 2015.

4. A. Drelichowska, Strona postępowania administracyjnego i podmioty na prawach strony, [w:] A. Drelichowska, P. Razowski, A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach, Bielsko-Biała 2016.

5. A. Drelichowska, Wszczęcie postępowania administracyjnego, [w:] A. Drelichowska, P. Razowski, A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach, Bielsko-Biała 2016.

6. A. Drelichowska, Postępowanie rozpoznawcze w postępowaniu administracyjnym i przerwanie toku postępowania administracyjnego, [w:] A. Drelichowska, P. Razowski, A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach, Bielsko-Biała 2016.

7. A. Drelichowska, Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym, [w:] A. Drelichowska, P. Razowski, A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach, Bielsko-Biała 2016.

8. A. Drelichowska, Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji, [w:] A. Drelichowska, P. Razowski, A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach, Bielsko-Biała 2016.

9. A. Drelichowska, [w:] A. Szadok-Bratuń (red.), Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz, Wrocław 2016.

 

b. artykuły naukowe i glosy:

1. A. Drelichowska, Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym, „Edukacja Prawnicza” 2011, nr 12.

2. A. Drelichowska, Instytucja przedstawicielstwa ustawowego w postępowaniu administracyjnym. Część I, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 2.

3. A. Drelichowska, Instytucja przedstawicielstwa ustawowego w postępowaniu administracyjnym. Część II, www.edukacjaprawnicza.pl.

4. A. Drelichowska, Strona postępowania administracyjnego, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 6-9. 

5. A. Drelichowska, Strona postępowania administracyjnego. Część II, www.edukacjaprawnicza.pl.

6. A. Drelichowska, Model mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012, nr 2.

7. A. Drelichowska, P. Razowski, Pojęcie, przytoczenie i uzasadnienie podstaw skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, www.edukacjaprawnicza.pl.

8. A. Drelichowska, Pełnomocnictwo w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, „Prawo” CCCXV, AUWr No 3508, Wrocław 2013.

9. A. Drelichowska, P. Razowski, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2012 r. I OSK 704/12, „Prokuratura i Prawo”, 2013, nr 12.

10. A. Drelichowska, P. Razowski, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2013 r. I OSK 2394/12, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 5.

11. A. Drelichowska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2013 r., II FSK 2351/11, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 1.

12. A. Drelichowska, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2013 r., III Łd 474/13, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 7-8.

13. A. Drelichowska, Postępowanie w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne, „Prawo” CCCXVI/I, Wrocław 2014.

14. A. Drelichowska, Czynności egzekucyjne w świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, „Przegląd Prawa i Administracji” 2014, nr 97.

15. A. Drelichowska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r., II FSK 2026/11, „Prawo” CCCXVII, Wrocław 2015. 

16. A. Drelichowska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2014 r., II FSK 863/12, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015, nr 2.

17. A. Drelichowska, P. Razowski, Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2015, t. 17.

18. A. Drelichowska, Egzekucja administracyjna ze wspólnego rachunku bankowego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 2.

19. A. Drelichowska, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2015 r., II SA/Wr 838/14, "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 11.