mgr Jakub Mrożek

Doktorant

Kontakt: 

Pokój 522 w budynku A

Email:
jakub [dot] mrozek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

po uprzednim kontakcie mailowym

Działalność naukowa: 

zainteresowania badawcze:

Ustrojowe prawo administracyjne;

Ustrój organów ochrony prawnej, w szczególności Sądownictwa i Prokuratury;

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Prawo oświatowe (zagadnienia ustrojowe);

Prawo Ochrony Środowska;

Materialne Prawo Administracyjne;

Analiza relacji o charakterze nadzorczo-kontrolnym występujących pomiędzy podmiotami prawa administracyjnego, w zestawieniu ich z normami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Pozostała działalność naukowa:

od stycznia 2014r. do czerwca 2015r. członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 stypendysta stypendium Rektora UWr dla najlepszych doktorantów

 

 

Publikacje: 

w zakresie władzy sądowniczej:

Wpływ konstytucyjnych wartości na ustrój sądownictwa powszechnego in: Wartości w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2015, ISBN: 978-83-264-8208-3

Konstytucjonalizacja ustroju sądownictwa administracyjnego in: Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia, M. Chrzanowski, W. Orłowski, J. Nowak (red.), Lublin 2015, ISBN: 978-83-938785-7-4

Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, a konstytucyjny trójpodział władzy in: Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, T. Drab, E. Kruk, G. Lubeńczuk (red.), Lublin 2017, ISBN: 978-83-7784-968-2

Ewolucja ustrojowo-prawnej pozycji referendarza sądowego in: Wrocławskie Studia Sądowe 2017 (w recenzji)

 

w zakresie systemu oświaty i szkolnictwa wyższego:

Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 168 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym in: PRAWO CCCXVIII Acta Universitatis Vratislaviensis 2015, ISSN: 0239-661 (AUWr); 0524-4544 (P)

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz, A. Szadok-Bratuń (red.), Wrocław 2016, ISBN: 978-83-65431-18-9 (druk), 978-83-65431-19-6 (online)

Ustrojowo-prawna pozycja Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz obowiązek stosowania przez nią Kodeksu Postępowania Administracyjnego in: Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej, P. Bieś-Srokosz, K. Mucha (red.), Częstochowa 2016, ISBN: 978-83-7455-503-6
Ograniczenie do prawa udziału w postępowaniu administracyjnym podmiotów III sektora na przykładzie postępowania rekrutacyjnego w prawie oświatowym in: Trzeci sektor a ekonomia społeczna w Polsce i na świecie, J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Wrocław 2017 (w recenzji)

Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich in: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny (w rencenzji)

 

 

varia:

 

Regulacja zawodu urbanisty w Polsce w latach 1946-2014 in: Metropolitan. Przegląd Naukowy 2014 Nr 2, ISBN: 978-83-62198-16-0; ISSN: 2353-7558

Antywartości jako dyrektywy postępowania w procesie prawotwórczym in: Antywartości w prawie administracyjnym, A. Błaś (red.), Warszawa 2016, ISBN: 978-83-264-8665-4

Metoda marchewki czy kija? Czyli stymulacja prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie obniżonej stawki do ZUS in: Bodźce prawno – finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia, T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek (red.) Lublin 2016, ISBN: 978-83-8061-269-3

Wolność w prawie administracyjnym na przykładzie dyskrecjonalnej władzy wojewody w zakresie tworzenia delegatur urzędów wojewódzkich in: Wolność w prawie administracyjny, J. Zimmermann (red.), (w druku)

Uwagi krytyczne na temat sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych in: Przegląd Prawa Publicznego (w recenzji)