Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Marcin Rudnicki

Kontakt: 

pokój 519, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
marcin [dot] rudnicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w semestrze letnim
wtorki, g. 15.15-17.15

Działalność naukowa: 

I. Zainteresowania badawcze

Przebieg stadium wyjaśniającego postępowania administracyjnego.

Model systemu kontroli decyzji administracyjnych.

Status i ochrona jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

II. Dorobek naukowy

a. Monografie i rozdziały w monografiach

M. Rudnicki, Postępowanie w sprawach zdarzeń medycznych jako przykład regulacji niemalże udanej [w:] E. Wójcicka [red.], Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki. Insytutcje, standardy, efektywność, Częstochowa 2014.

M. Rudnicki, Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych za zdarzenia z udziałem rowerzystów, Kraków 2014.

M. Rudnicki, Czy Unię Europejską stać na dobrą administrację? [w:] E. Wójcicka [red.], Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Tom 2, Częstochowa 2013.

M. Rudnicki, W poszukiwaniu sprawiedliwości i ekonomicznej efektywności praworządnej decyzji stosowania prawa, czyli próba odpowiedzi na pytanie: "Prawo: sprawidliwe czy efektywne ekonomicznie?" [w:] S. Fundowicz, P. Śwital, M. Wieczorek [red.], ABC Administracji, Tom I, Radom 2013.

b. Artykuły naukowe

M. Rudnicki, Przedmiotowy zakres zastosowania przymusu bezpośredniego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, Studia Prawnicze i Administracyjne, Nr 20 (2), 2017.

M. Rudnicki, Wykonanie zastępcze w postępowaniu egzekucyjnym w adminitracji, Studia Prawnicze i Administracyjne, Nr 15 (1), 2016.

M. Rudnicki, Grzywna w celu przymuszenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Jurysta, Nr 9, 2015.

M. Rudnicki, Wpływ nowelizaji art. 1015 § 2 k.c. na ilość postępowań o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia spadkowego - z uwzględnieniem praktyki Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Studia Prawnicze i Administracyjne, Nr 11 (1), 2015.

M. Rudnicki, Dobra i zła wiara w instytucji nabycia prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie, Transformacje Prawa Prywatnego, 4/2014.

M. Rudnicki, Skutki prawne naruszenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym zasad stadium rozpoznawczego, Przegląd Prawa i Administracji, Nr 97, 2014.

M. Rudnicki, Wybrane problemy dotyczące decyzji administracyjnych doręczanych drogą elektroniczną, Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka, Nr 1(34), 2014.

M. Rudnicki, Zagadnienie otwartości katalogu środków dowodowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Studia Prawnicze i Administracyjne, Nr 6 (2), 2013.

M. Rudnicki, Terminowość postępowania administracyjnego, Edukacja Prawnicza, 2012.

c. Glosy

A. Tęcza - Paciorek, M. Rudnicki, Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 czerwca 2012 r., III CZP 72/11; art. 58 § 1 k.r.o. Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich, 3/2015.

A. Tęcza - Paciorek, M. Rudnicki, Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2014 r., II FPS 5/14, Studia Prawnicze i Administracyjne, Nr 16 (2), 2016.

d. Sprawozdania

B. Madej, M. Rudnicki, Sprawozdanie z konferencji naukowej Wydziału Prawa, Adminsitracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego "Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym", Wrocław, 12-13 września 2014 r., AUWr, Prawo, CCCXVII, 2015.

e. Diagramy

M. Rudnicki, Regulacja kodeksowa mediacji w adminsitracyjnym postęwaniu jurysdykcyjnym - diagramy z uwagami ogólnymi, Jurysta, Nr 9, 2017.

M. Rudnicki, Regulacja kodeksowa instytucji współdziałania w jursdykcyjnym postępowaniu administracyjnym - diagramy wraz z uwagami ogólnymi), Jurysta, Nr 7-8, 2017.

M. Rudnicki, Stadium wyjaśniające postępowania administracyjnego w diagramach, Wrocław 2016.

M. Rudnicki, Wniosek o wszczęcie postępowania adminitracyjnego - diagramy z uwagami ogólnymi, Jurysta, Nr 9, 2016.

f. Testy

M. Rudnicki, Kodeks postępowania administracyjnego - testy, Wrocław 2016.

g. Referaty na konferencjach naukowych

M. Rudnicki, Model "administracji pouczającej" jako odpowiedź na problem nieznajomości prawa (referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prawo i adminsitracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych", Wrocław - 9-10 czerwca 2017 r.)

M. Rudnicki, Oddziaływanie na psychikę obywateli w toku procedur zmierzających do nałożenia i przymusowego wykonania obowiązków administracyjnych (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Poznań Law & Psychology 2017", Poznań - 12 maja 2017 r.).

M. Rudnicki, Rowerzysta jako sprawca czynu niedozwolonego (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Odpowiedzialność cywilna - wyzwania i kierunki rozwoju", Poznań - 12 maja 2017 r.).

M. Rudnicki, Wpływ praktyki orzeczniczej w sprawach rozwodowych na teoretyczny model regulowania zagadnień władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi małżonków (referat wygłoszony na konferencji naukowej "Teoria jako praktyka. Zagadnienia teoretycznoprawne", Poznań - 03 czerwca 2016 r.).

M. Rudnicki, Ustawodawca nie do końca racjonalny - rzecz o uchwałodawczej działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego (referat wygłoszono na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe - bariery realizacyjne - perspektywy rozwoju", Częstochowa - 01 czerwca 2016 r.

M. Rudnicki, Problematyka właściwości organu gminy o statusie miasta jako organu egzekucyjnego (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Przymusowe wykonanie obowiązków o charakterze pieniężnym - współstosowanie przepisów prawa podatkowego, postępowania egzekucyjnego w administracji i prawa karnego skarbowego", Wrocław - 24 kwietnia 2015 r.).

M. Rudnicki, Ochrona jednostki przed skutkami decyzji wywłaszczeniowej (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela?", Wrocław - 19 grudnia 2014 r.).

M. Rudnicki, Sytuacja jednostki naruszającej istotę "decyzji koncesyjnej" (poster zaprezentowany na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela?", Wrocław - 19 grudnia 2014 r.).

M. Rudnicki, Geralt z R. - zbrodniarz i kryminalista, czyli prawo w świecie wiedźmina (referat wygłoszony na konferencji naukowej "Wiedźmin - bohater masowej wyobraźni" - Wrocław - 17-18 października 2014 r.).

M. Rudnicki, Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy jako instytucja służąca zrównoważonemu rozwojowi w zagospodarowaniu przestrzennym (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym", Wrocław - 12-13 września 2014 r.).

M. Rudnicki, Postępowanie w sprawach zdarzeń medycznych jako przykład regulacji niemalże udanej (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność", Częstochowa - 04 czerwca 2014 r.).

M. Rudnicki, Postępowanie o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w praktyce Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Vadamecum spadkowe - kto dziedziczy całość, a kto połowę", Wrocław - 24-25 maja 2014 r.).

M. Rudnicki, Czy Unię Europejską stać na dobrą administrację? (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej - stan obecny i wyzwania", Częstochowa - 09 maja 2013 r.).

A. Abelec-Piątkowska, M. Rudnicki, Błędy w komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem (referat wygłoszony na konferencji "Co mi jest doktorze? Problemy komunikacyjne między lekarzem a pacjentem", Wrocław - 13 grudnia 2012 r.).