mgr Katarzyna Sadowa

Doktorant

Kontakt: 
Email:
katarzyna [dot] sadowa [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2016/2017:

 

środy: tydz. p – 11:15-13:15
           tydz. n – 10:30-12:30

Zapraszam!

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

Katarzyna Sadowa jest doktorantką w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych oraz działającej przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Pracowni Badań Praw Orientalnych, a także Międzywydziałowego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prowadzi badania w obszarze tematyki islamu oraz aspektów związanych z ochroną praw człowieka i skutecznością działań podejmowanych w tym zakresie. W odniesieniu do islamu interesuje się przede wszystkim pozycja i status prawny kobiet w kulturze muzułmańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk, jak tzw. „zbrodnie honorowe”, problematyka karania za zina (cudzołóstwo) oraz kwestie związane z zawieraniem, a zwłaszcza  z możliwością rozwiązania muzułmańskiego kontraktu małżeńskiego. Ponadto przedmiotem prowadzonych przez nią badań są aspekty związane ze zjawiskiem oddziaływania prawa szariatu  na prawodawstwo i orzecznictwo europejskie oraz problematyka zderzenia odmiennych, często niemożliwych do pogodzenia wartości  kultury muzułmańskiej ze standardami europejskimi. 
W ramach PBPO i MWKBiD wraz z pozostałymi członkami, organizuje cykl spotkań naukowych, których przedmiotem są szeroko pojęte Prawa Orientu. 

2. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

-członek Pracowni Badań Praw Orientalnych

-członek zarządu Międzwydziałowego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu

-zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Acta Erasmiana

-II zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Wrocławskie Studia Erazmiańskie

3.Nagrody:

2013: III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską pt. Pozycja i rola kobiety w świecie islamu

4. Stypendia:
2014-2015 Stypendium Rketora dla najelpszych doktorantów WPAiE

2013-2014, 2014-2015 Stypenium doktoranckie dla najlepszych doktorantów WPAiE

2013-2014, 2014-2015  Stypendium projakościowe dla najlepszych doktorantów WPAiE 

2010-2013 Stypendium  Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen

Publikacje: 
  1. Oddziaływanie szariatu  na orzecznictwo europejskie i europejski porządek prawny na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii – zarys problematyki, [w:] Acta Erasmiana, tom VII, Z badań nad prawem i administracją, 2014r.

  2. Zbrodnie „honorowe” problemem współczesnej Europy? Zarys tematyki, [w:] Wrocławskie Studia Erazmiańskie, tom VI, Prawo życia i śmierci, 2014r.
  3. K.Sadowa,  A.Spychalska, Sprawozdanie z Konferencji ‘Rządy prawa i europejska kultura prawna’ Zieleniec 29-30 maja                      2014,  [w:] Wrocławskie Studia Erazmiańskie, tom VI, Prawo życia i śmierci, 2014r.
  4.  A. Spychalska,  K.Sadowa, Sprawozdanie z cyklu spotkań naukowych organizowanych przez Pracownie Badań Praw                          Orientalnych oraz Międzywydziałowe Koło Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Wrocławskiego, marzec-                        czerwiec 2014,  [w:] Wrocławskie Studia Erazmiańskie, tom VI, Prawo życia i śmierci, 2014r.
  5. Porównanie pozycji muzułmanek na tle pozycji innych kobiet objętych ochroną wybranych, międzynarodowych systemów praw człowieka,  [w:]  Acta Erasmiana, tom VI,  2014r.
  6. Sytuacja kobiet w islamie,  [w:]  Acta Erasmiana, tom V, 2013r.
  7. Katechizm rewolucjonisty i Mini-podręcznik partyzanta miejskiego jako źródła inspiracji dla współczesnych grup terrorystycznych, [w:] Acta Erasmiana, tom III, Varia, 2012r.