mgr Paulina Samuel

Doktorant

Kontakt: 

pokój 108, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

paulina [dot] samuelatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

Telefon:
+48 71 375 2121
Email:
paulina [dot] samuel [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W razie potrzeby zachęcam do kontaktu mailowego. 

 

 

 

Działalność naukowa: 

mgr Paulina Samuel swoje zainteresowania skupia wokół kryminologii oraz prawa karnego gospodarczego ze szególnym uwzględnieniem przestępstw korupcyjnych oraz przstępczości farmaceutycznej. Ponadto interesuje się również przedmiotem wiktymologii. Studia prawnicze ukończyła w 2012 r. Pracę magisterską pt.: „Obraz zjawiska dopalaczy w prawie polskim (aspekty krajowe na tle współczesnych wymagań międzynarodowych), przygotowała pod kierownictwem prof. dr. hab. Zygfryda Siwika. 

Ponadto Absolwentka studiów na kierunku administracja, które ukończyła w 2010 r. 

W roku akademickim 2014/2015 prowadzi ćwiczenia z przedmiotu prawo karne gospodarcze oraz wiktymologia. 

Publikacje: 

 

1. "Rola Dyrektywy 2011/62/EU w zwalczaniu nielegalnego obrotu  sfałszowanymi produktami leczniczymi na rynku polskim" [w:] "Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE", red. D. Gil, wyd. KUL 2015.

2. "Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych z penalizacją przestępstw korupcyjnych" [w:] 
 "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne", red. M. Winiarski , Nr 16 , 2014.

3."Problematyka orzekania środka karnego przepadku za przestępstwo korupcji gospodarczej z art. 296a KK". Publikacja podsumowująca IX Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (w druku).

4. "Przestępstwo korupcji gospodarczej w świetle proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego”. [w:] „Reforma Prawa Karnego”,
red. I. Sepioło - Jankowska, Warszawa 2014, C.H. Beck. 

5. Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnej za przestępstwa korupcyjne. Analiza dogmatyczna w ujęciu porównawczym". [w:] ABC Administracji, red. S. Fundowicz, P. Śwital, Radom 2014, s. 117 - 126.