mgr Piotr Schmidt

Doktorant

Kontakt: 
Email:
piotr [dot] schmidt [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Studia administracyjne ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2010 r. Napisał pracę magisterską na temat:  "Wykonywanie niektórych zadań publicznych przez organy Teatru Polskiego we Wrocławiu", pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jolanty Blicharz. W roku 2011 rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych w Zakładzie Prawa Administracyjnego WPAiE UWr. W swej pracy naukowej zajmuje się prawem ochrony zabytków, prawem kultury, prawem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz prawem zamówień publicznych. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Rola  samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego", której promotorem jest prof. dr hab. Jolanta Blicharz.

Jest również członkiem Stowarzyszenia Absolwentów WPAiE Uniwersytecka.

Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Kolejarz we Wrocławiu oraz Kierownika Działu Zamówień i Kontroli w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.

UDZIAŁ W KONFERENCJA NAUKOWYCH:

Uczestnictwo czynne w konferencjach naukowych:

 1. „Kondensacja w języku, tekstach i kulturze” (Wydział Filologiczny UWr. 16-17.11.2012 r.) –  wystąpienie pt.: „Kondensacja języka prawnego i prawniczego a jego zrozumiałość dla laika”.
 2. „Role społeczne wczoraj i dziś” (UKSW 7.12.2012 r.) - wystąpienie pt.: „Społeczna rola urzędnika a jakość merytoryczna kadr administracji”.
 3. „Ubóstwo w Polsce” (WPAiE UWr. 24.05.2013 r.) - wystąpienie pt.: „Instytucja kultury w dobie ubóstwa”.
 4. „Rewitalizacja. Między teorią a praktyką” (IHS UWr. 27.05.2013 r.) – wystąpienie pt.: „Park kulturowy – zagadnienia administracyjnoprawne”.
 5. „RYNEK SZKÓŁ, UCZELNI I ZAJĘĆ SPORTOWYCH ORAZ JEGO AKTORZY W RZECZYWISTOŚCI WIELKOMIEJSKIEJ” (WNS UWr. 7-8.06.2013 r.) – wystąpienie pt.: „Sprzyjanie rozwojowi sportu jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego”.
 6. „Starość w przestrzeni publicznej i prywatnej” (WNS UWr. 5-6.06.2013 r.) – wystąpienie pt.: „Uniwersytet Trzeciego Wieku – status prawny, organizacja i zasady funkcjonowania”.
 7. Referat na konferencji: „Krakowsko – Wrocławskie spotkania administratywistów” pod tytułem: „Wykonywanie zadań publicznych w zakresie opieki nad zabytkami w warunkach niepewności”, Wrocław 2013.
 8. Referat na konferencji: „Województwo – Region – Regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej” na temat: „Program opieki nad zabytkami jako forma polityki administracji samorządowej”, Wrocław 2013
 9. Referat na konferencji: „Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś” na temat: „Rewolucja czy ewolucja systemu ochrony zabytków – refleksja po 10 latach  obowiązywania nowych regulacji”, UKSW, Warszawa 2013.
 10. Referat na konferencji międzynarodowej pod tytułem: „Zarządzanie szkołą wyższą” na temat: „Podmiotowość prawna uniwersytetu trzeciego wieku”, WPAiE, 30.05.2014r.
 11. Referat na konferencji pod tytułem "e-Administracja" na temat: "Elektroniczne zamówienia publiczne obecnie i w perspektywie nowelizacji", WPAiE, 4.12.2014r.
 12. Referat na konferencji pod tytułem: "Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś", pod tytułem: "Perspektywy przyszłości polskiego systemu zamóień publicznych", UKSW 11-12.12.2015r.

 

Publikacje: 

Artykuły/rozdziały w monografiach/hasła encyklopedyczne:

1.      Metryka sprawy, [w:] Przetargi Publiczne 6/2012, s 54 – 55, ISSN:1895-0825

2.      Czas postępowania, [w:] Przetargi Publiczne 9/2012, s. 54-55, ISSN:1895-0825

3.      Co z tym VAT-em, [w:] Przetargi Publiczne 11/2012, s. 22-24, ISSN:1895-0825

4.      Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do kultury, [w:] J.Blicharz (red.) Prawne aspektu prywatyzacji, Wrocław 2012, s. 137-152 (4 pkt.)

5.      Kto powinien wnieść wadium, [w:] Przetargi Publiczne 4/2013, s. 32-34, ISSN:1895-0825

6.      Społeczna kontrola zamówień publicznych, [w:] J.Sadowy, T.Kocowski Kontrola zamówień publicznych, VI Konferencja naukowa 18-19.06.2013 r., Wrocław, UZP 2013, s. 173 – 185.

7.      Kondensacja języka prawnego i prawniczego a jego zrozumiałość dla laika [w:] W. Żarski [red.], Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut 2013, ISBN 978-83-7432-949-1 (4 pkt.)

8.      Błędna stawka podatku VAT jako błąd w obliczeniu ceny i powód odrzucenia oferty, „Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu, nr 270”, s. 105 – 120, ISBN 978-83-7695-286-4, ISSN 1899-3192 (7 pkt.)

9.      Program opieki nad zabytkami jako forma polityki administracji samorządowej [w:] Województwo – Region – Regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, J.Korczak (red.), Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 2013, s. 377 – 394, ISBN 978-83-61370-42-0 (4 pkt.)

10.  Wyjaśnienie lub żądanie zmiany treści SIWZ [w:] Przetargi Publiczne 12/2013, s. 13-15, ISSN:1895-0825

11.  Instytucja kultury w dobie ubóstwa, [w:] „Ubóstwo w Polsce”, red. Jolanta Blicharz, Wrocław 2014, s. 183 – 193, ISBN 978-83-61370-70-3 (4 pkt.)

12.  Wykonywanie zadań publicznych w zakresie opieki nad zabytkami w warunkach niepewności, [w:] „Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym”, red. Adam Błaś, Wolters Kluwer 2014, ISBN: 978-83-264-3270-5

13. Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po                   nowelizacji z 2013 r. — komentarz do wybranych regulacji, [w:] PRAWO CCCXVI/1 Wrocław 2014, ISSN 0524-4544

14. Prawo opcji na zakupy oprogramowania [w:] IT w Administracji 9/2014, s. 32 -34, ISSN:1898-3227,

15. Ujawnianie treści oferty, Przetargi Publiczne 9/2014, s. 32-34, ISSN:1895-0825.

16. Podmiotowośc prawna Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w:] Zarządzanie szkołą wyższą, red. Jolanta Blicharz, Wrocław 2014, ISBN 978-83-61370-19-2

17. Sprzyjanie rozwojowi sportu jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego, [w:] RYNEK SZKÓŁ, UCZELNI I ZAJĘĆ SPORTOWYCH ORAZ JEGO AKTORZY W RZECZYWISTOŚCI WIELKOMIEJSKIEJ, red. Barabra Wiśniewska - Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskigo

18. Nowe regulacje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do zadań gminy, publikacja z okazji 45-lecia istnienia Instytutu Nauk Administracyjnych WPAiE, pod red. Adama Błasia i Jana Bocia

19. Elektroniczne zamówienia publiczne obecnie i w perspektywie nowelizacji, [w:] Publikacja pokonferencyjna "e-Administracja",

20. Wartość zabytkowa a wartość zabytku, [w:] Wartość w prawie administracyjnym, red. JanZimmermann, Wolters Kluwer 2015,

21. Ochrona i opieka nad zabytkami w Niemczech, [w:] Dziedzictwo, Dobra kultury, Zabytki, Ochrona i Opika w Prawie, red. Piotr Dobosz, Kraków 2015r.