mgr Beata Madej

Doktorant

Kontakt: 

beata [dot] madejatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

 

beata [dot] madej2atuwr [dot] edu [dot] pl

 

 

Email:
beata [dot] madej2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017:

czwartek: 15:45 - 17:45

konsultacje w sesji:

06.02., 17.02.2017 - 11:00-12:00

p. 519 bud. A

Zapraszam do kontaktu mailowego.

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 
  • Zainteresowania badawcze:

prawo administracyjne materialne  -  gospodarka nieruchomościami, komunalizacja,

prawo administracyjne procesowe, postępowanie egzekucyjne w administracji

 

Konferencje (czynny udział):

II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław 2013 - samodzielny referat z prezentacją multimedialną - Związek międzygminny w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność, Częstochowa 2014 -  samodzielny referat - Rzecznik Praw Pacjenta w ochronie praw jednostki

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 2014 -  samodzielny referat - Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wybory samorządowe, Bydgoszcz 2014 - samodzielny referat z prezentacją multimedialną - Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, powiatu i województwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Obywatel dla Państwa czy Państwo dla obywatela, Wrocław 2014 - samodzielny referat wraz z prezentacją multimedialną - Zarząd mieniem komunalnym w orzecznictwie sądów administracyjnych

Lokalna konferencja naukowa, Kodyfikacja Prawa budowlanego, Wrocław 2014 - samodzielny referat - Krajowy Rejestr Budowlany jako instrument zapewnienia jawności procesu inwestycyjno-budowlanego

Ogólnopolska konferencja naukowa, Przymusowe wykonanie obowiązków o charakterze niepieniężnym - współstosowanie przepisów prawa podatkowego, postępowania egzekucyjnego w administracji i prawa karnego skarbowego, Wrocław 2015 - samodzielny referat - Środki egzekucyjne w egzekucji obowiązku nakazu rozbiórki samowoli budowlanej

Ogólnopolskie Seminarium naukowe Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK, Wrocław 2015 - samodzielny referat - Model sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK (pod kątem jego oceny - dobry/zły/za i przeciw)

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 2015 -  samodzielny referat - Status prawny Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Obywatel dla Państwa czy Państwo dla obywatela, Wrocław 2015 - samodzielny referat wraz z prezentacją multimedialną - Kierunki zmian w systemie sądowej kontroli administracji publicznej wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym

Międzynarodowa Konferencja Naukowa VI Zjazd Prawników-Administratywistów pt. Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego,  Lublin 2016 - samodzielny referat - Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w dobie europeizacji i globalizacji prawa administracyjnego

I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacją a renacjonalizacją, Kraków 2016 - samodzielny referat - Zmiany obrotu nieruchomościami rolnymi jako przejaw renacjonalizacji w stosunkach gospodarczych

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 2016 -  samodzielny referat - Ochrona jednostki przed bezczynnością organów administracji publicznej

Stypendia:

Stypendystka VIII edycji konkursu w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendystka II edycji konkursu „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendium doktoranckie, stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium projakościowe.

Kierownik projektu badawczego w ramach grantu wewnetrznego, finansowanego z dotacji celowej MNiSW.

Publikacje: 

Monografie i rozdziały w monografiach:

  • a) Odpowiedzialność administracji publicznej w systemie ochrony zdrowia, Kraków 2014, ss.145.
  • b) Związek międzygminny w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (w:) J. Korczak (red.) Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria e-Monografie, Wrocław 2013, s. 255-270.
  • c) Rzecznik Praw Pacjenta w systemie ochrony praw jednostki, (w:) E. Wójcicka (red.) Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki : instytucje, standardy, efektywność, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2014, s. 59-67.
  • d) B. Madej, M. Błażewski, Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym, Kraków 2015, ss. 141.
  • e) Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, powiatu i województwa, (w:) Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.) Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 211-225.
  • f) Sytuacja prawna dyrektora szkoły odwołanego ze stanowiska kierowniczego, (w:) P. Bieś-Srokosz, K. Mucha (red.) Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 113-123.

Artykuły naukowe:

a) Organ gminy jako administracyjny organ egzekucyjny, „Samorząd Terytorialny” 12/2013 (276),  s. 64-76.

b) Doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w postępowaniu administracyjnym, "PRAWO" CCCXVI/1, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3576 s. 79-93.

c) Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa jako organ odwoławczy w sprawach dotyczących komunalizacji,  "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" rok X nr 4 (55)/2014, s. 71-81.

d) Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Edukacja Prawnicza, wrzesień 2012, www.edukacjaprawnicza.pl.

e) Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Polskich Kolei Państwowych S.A, „Przegląd Komunikacyjny” 12/2014 (276), s. 6-8.

f) B. Madej, M. Rudnicki, Sprawozdanie z konferencji naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego "Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym" , "PRAWO" CCCXVII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3614, s. 221-225.

g) Kwalifikacja operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym,"Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" 2015, z. 2, s. 71-86.

h) Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej  - „Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie prawne” 2016, nr 3 (105), s. 21-34.

i) Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w dobie europeizacji i globalizacji prawa administracyjnego,"Przegląd Prawa Publicznego" 5/2017, s. 82-93.

j) Zapewnienie lokali socjalnych osobom eksmitowanym jako zadanie własne gminy, "Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka" 6/2017.