Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 120, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
71 3752 376
Email:
tadeusz [dot] kuczynski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek: godz. 9.30 - 11.30

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Ogólne zagadnienia prawa pracy, prawo pracowniczej konkurencji, prawo pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej, prawo stosunków służbowych.

 

Dorobek naukowy:

1. Nagrody w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji, Acta Universitatis Wratislawiensis, Prawo CXXVI, Wrocław 1985 r., ss. 128.

2. Ochrona twórczości artystycznej według prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, Prawo CCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991, ss. 184,

3. Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2000, ss. 185.

4. Prawo pracy. Zarys wykładu (Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, ss. 383, autorstwo Rozdziału IX Obowiązki pracownika; Rozdziału X Odpowiedzialność w razie niewykonania obowiązków pracowniczych; Rozdziału XI Obowiązki pracodawcy i skutki prawne ich niewykonania; Rozdziału XV Ochrona pracy; Rozdziału XVI Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy; Rozdziału XVIII Spory pracy oraz ich rozpatrywanie; Rozdziału XIX Stosunek pracy na podstawie powołania; Rozdziału XX Stosunek pracy na podstawie wyboru; Rozdziału XXI Stosunek pracy na podstawie mianowania (redakcja całości -H. Szurgacz)

5. Prawo pracy. Zarys wykładu (Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, ss. 399, wydanie II rozszerzone i zaktualizowane. Autorstwo tych samych rozdziałów jak w poz. 1 z uwzględnieniem zmian i nowelizacji przepisów kodeksu pracy i prawa pracy oraz z poszerzeniem treści o instytucje europejskiego i międzynarodowego prawa pracy (redakcja całości – H. Szurgacz).

6. Prawo pracy. Zarys wykładu (Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, ss. 407, wydanie III rozszerzone i zaktualizowane. Autorstwo tych samych rozdziałów jak w poz. 1 z uwzględnieniem zmian i nowelizacji przepisów kodeksu pracy i prawa pracy (redakcja całości H. Szurgacz)

7. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz (współautor: M. Masternak – Kubiak). Autorstwo komentarza do art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 38, 44, 45, 48, 49, Wydawnictwo Wolters Kluwer , Warszawa 2009, ss. 302,

8. Stosunek służbowy, w: System prawa administracyjnego, t. 11, (współautorzy: E. Mazurczah-Jasińska, J. Stelina),redaktorzy: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.Autorstwo rozdziału I (Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych), § 10 w rozdziale II (Kierunki rozwoju prawa stosunków służbowych), rozdziału V (Zmiana stosunku zatrudnienia), rozdziału VIII (Uprawnienia funkcjonariusza i pracownika), rozdziału IX (Obowiązki funkcjonariusza i pracownika), rozdziału X (Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna)

9. Z problematyki działalności służb wynalazczości, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1978, nr 3, ss. 13 – 23.

10. Reguły postępowania organizacji społecznych w zakładzie pracy: Regulaminy i inne regulacje wewnątrzzakładowe w wielkich przedsiębiorstwach, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo LXXX, Wrocław 1979, ss. 101 – 106.

11. Akty prawne dyrektora zakładu pracy, w: Regulaminy i inne regulacje wewnątrzzakładowe w wielkich przedsiębiorstwach, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo LXXX, Wrocław 1979, ss. 119 –131 ( współautor Z. Kubot ).

12. Postępowanie w sprawach wynalazczych a nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, Nowator, 1980, nr 4, ss. 7 – 9.

13. Właściwość zakładowych komisji rozjemczych w sprawach wynalazczych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 584, Przegląd Prawa i Administracji, t. XV, Wrocław, ss. 133 – 149.

14. Przyszłość ruchu związkowego ( na podstawie analizy dyskusji w wybranych czasopismach w okresie styczeń – wrzesień 1982 ), w: Prawo o związkach i zrzeszeniach zawodowych, Materiały X Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1983, Wrocław 1983, ss. 121 – 134.

15. Odpowiedzialność pracownika z tytułu wynalazczości i racjonalizacji, Materiały XI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1984, Wrocław 1984, ss. 154 – 168.

16. Kodeks pracy w praktyce przedsiębiorstwa, w: Kodeks pracy1975 – 1085, Materiały XIII Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1986, Wrocław 1986, ss. 18 – 44 ( współautor Z. Kubot ).

17. Ubezpieczenie społeczne twórców, Państwo i Prawo 1986, nr 3, ss. 92 – 101 (współautor A. Malaka ).

18. Wpływ mistrza i jego grupy na rozwój postępu technicznego w przedsiębiorstwie, w: Sytuacja prawna i ekonomiczna mistrza w przedsiębiorstwie państwowym. Model a rzeczywistość, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Wrocław 1986, ss. 21 – 29.

19. Z problematyki statusu prawnego artysty wykonawcy, Acta Universitatis Wratislaviensis No 858, Przegląd Prawa i Administracji XXIV, Wrocław 1987, ss. 194 – 209.

20. Twórczość a praca, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji XXIV, Wrocław 1988, ss. 83 – 96.

21. Pracownicze problemy wynalazczości w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w: Prawo pracy wynalazczej, Materiały Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1988, Wrocław 1988, ss. 107 – 126.

22. Prawnoubezpieczeniowe problemy pracy wynalazczej, w: Prawo pracy wynalazczej, Materiały Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1988, Wrocław1988, ss. 127 – 146.

23. Nagrody za szczególne przyczynienie się do rozwoju eksportu w zakresie projektów wynalazczych, w: Nagrody w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań 12, 13 grudnia 1988, Poznań 1988, ss. 45 – 54.

24. Nagrody za szczególne przyczynienie się do rozwoju wynalazczości, w: Nagrody w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań 12, 13 grudnia 1988, Poznań 1988, ss. 35 – 44.

25. Instytucja filmowa i artystyczna jako zakład pracy: Pracownicy i pracodawcy, Materiały XVI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1989, Wrocław 1989, ss. 140 – 151.

26. Pojęcie zakładu pracy w świetle prawa autorskiego, w: Oblicza pracodawcy, Materiały XVII Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1990, Wrocław 1990, ss. 123 – 137.

27. Kodeks pracy 1975 – 1985 ( XIII Zimowa Szkoła Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1986), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1986, nr 9, ss. 50 – 54.

28. Kodeks pracy 1975 – 1985 ( XIII Zimowa Szkoła Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1986), Państwo i Prawo1986, nr 8, ss. 125 – 126.

29. Prawo pracy wynalazczej ( XV Zimowa Szkoła Prawa Pracy, Karpacz, 1988 ), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1988, nr 8, ss. 45 – 50.

30. Prawo pracy wynalazczej ( XV Zimowa Szkoła Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1988), Państwo i Prawo 1988, nr 9, ss. 145 – 146.

31. Oblicza Pracodawcy ( XVII Zimowa Szkoła Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1990 ), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1990, nr 10, ss. 20 – 25.

32. Oblicza pracodawcy ( XVII Zimowa Szkoła Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1990 ), Państwo i Prawo nr 7, ss.113 – 114.

33. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 XI 1991 r., I PRN 47/91, Orzecznictwo a. Sądów Polskich 1992, nr 7 – 8, poz. 151, ss. 323 – 325.

34. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez osoby zajmujące stanowisko kierownicze, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, nr 2, ss. 60 – 71.

35. Udział organizacji związkowych w sprawach wynalazczych, Nowator 1993, nr 2, ss. 20- 21.

36. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 X 1992 r., III AZP 23/92 Orzecznictwo Sądów Polskich 1993, nr 7 – 8, poz. 141 ss. 321 – 322.

37. Podmiot gospodarczy jako ustawowo uprawniony do wynalazku, Państwo i Prawo 1993, nr 9, ss. 45 – 51.

38. Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy, Przegląd Sądowy 1994, nr 1, ss. 20 – 32.

39. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 III 1993 r., I PZP 73/93, Orzecznictwo Sądów Polskich 1994, nr 2, poz. 34, ss. 93 – 95.

40. Klauzule autonomiczne prawa pracy związane z działalnością podmiotów gospodarczych w warunkach rynkowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1994, nr 5, ss. 13 – 17.

41. Podmiot gospodarczy i pracodawca jako kategorie prawa własności przemysłowej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego „ 1994, nr 7 – 8, ss. 9 – 13.

42. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 VII 1993 r., I PRN 69/93 Orzecznictwo Sądów Polskich 1994 r., nr 7 – 8, poz. 126 ss. 325 – 327.

43. Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności związków zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1994, nr 2, ss. 47 – 54.

44. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 VI 1993 r., I PZP 2/93, Orzecznictwo Sądów Polskich 1994 r. nr 9, poz. 156, ss. 401 – 403.

45. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 III 1993 r., IPZP 32/93, Orzecznictwo Sądów Polskich 1995, nr 1, poz. 18 ss. 36 – 38.

46. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 XI 1994, I PZP 48/94, Orzecznictwo Sądów Polskich 1995, nr 10, poz. 215, ss. 478 – 480.

47. Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1996, nr 3, ss. 16 – 20.

48. 23.Zakaz konkurencji w prawie spółdzielczym, Przegląd Ustawodawstwa a. Gospodarczego 1996, nr 6, ss. 9 – 12.

49. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 VI 1996, I PRN 37/96, Orzecznictwo Sądów Polskich 1997, nr 3, poz. 51, ss. 122 – 124.

50. Wybrane zagadnienia regulacji prawnej konkurencji w stosunkach pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, nr 5, ss. 6 -11.

51. Twórczość autorska i wynalazcza jako kategoria prawa pracy. Wybrane zagadnienia Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998, nr 3, ss. 6 – 11.

52. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 IV 1997 r., I PKN 113/97 Orzecznictwo Sądów Polskich 1998, nr 6, poz. 119, ss. 328 – 329.

53. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 IX 1997 r., I PKN 250/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1998 r., nr 11, poz. 203., ss. 578 – 580.

54. Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia Przegląd Sądowy 1998, nr 11 – 12, ss. 119 – 131.

55. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 IX 1997 r., I PKN 287/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 2, poz. 44, ss. 100 - 102.

56. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 XI 1997 r., I PKN 361/97 Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 2, poz. 45, ss. 103 – 104.

57. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego w Łodzi z dnia 20 III 1998 r., I ACa 136/98 Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 3, poz. 62, ss. 156 – 158.

58. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 II 1998 r., II UKN 525/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 7 – 8, poz. 130, ss. 344 – 346.

59. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 VI 1998 r., I PKN 196/98, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 11, poz. 207, ss. 579 – 581.

60. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 I 1999 r., I PKN 540/98, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 6, poz. 102, ss. 334 – 336.

61. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 II 1999 r., I PKN 580/98, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 10, poz. 153, ss. 506 -507.

62. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 VI 1999 r., I PKN 102/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, nr 2, poz. 33, ss. 105 – 107.

63. Leksykon prawniczy, praca zbiorowa pod red. U. Kaliny – Prasznic, Wrocław 1997,1999 ( opracowanie haseł z zakresu prawa pracy ).

64. Encyklopedia prawa pod red. U. Kaliny – Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 1999 (opracowanie haseł z zakresu prawa pracy ).

65. Encyklopedia prawa pod red. U. Kaliny – Prysznic, CH Beck Warszawa 2000 (opracowanie haseł z zakresu prawa pracy),

66. Umowy o zatrudnienie służbowe, w: Nowe formy zatrudnienia pod red. Z. Kubota, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, Sympozjum Instytutu Prawa Cywilnego, Wrocław 2000, ss. 87 – 106.

67. Tryby załatwiania sporów członków korpusu służby cywilnej, (w:) Prawo pracy. Zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień) pod red. B. M. Ćwiertniaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2001 r., ss. 173 – 189.

68. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 VII 1999 r., I PKN 133/99, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2001, nr 4, poz. 57, ss. 185 – 187.

69. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 II 2000 r., III RN 195/99, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2001, nr 5, poz.. 78, ss. 261 – 264.

70. Ochrona stosunku pracy osób pełniących funkcje w zakładowych organizacjach związkowych, Zeszyty Samorządowe 1995, nr 1 ss. 90 – 91.

71. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej dotyczące ustalania regulaminu premiowania w jednostce organizacyjnej podległej gminie Zeszyty Samorządowe 1995, nr 1 ss. 86 – 89.

72. Odprawa pieniężna z tytułu wynagrodzenia umowy o pracę, Zeszyty Samorządowe 1996, nr 3, ss. 103 – 104.

73. Status pracowniczy pracowników gminnej jednostki organizacyjnej Zeszyty Samorządowe 1996, nr 4, ss. 64 – 66.

74. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 I 2001 r. III ZP 28/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, nr 10, poz. 149, ss. 502 -504.

75. Glosa do Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 V 2001 r., III ZP 17/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 10, poz. 131, ss. 508 – 510.

76. Pracownicze projekty wynalazcze, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 4, ss. 2 – 9.

77. O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, Państwo i Prawo 2003, nr 9, ss. 58 – 67.

78. Encyklopedia prawa pod red. U. Kaliny – Prasznic, C.H. Beck, wydanie trzecie, Warszawa 2004 (hasła z prawa pracy z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa pracy).

79. O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2004, nr 7, s 2-7.

80. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 IX 2002r., III UZP 5/02, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 9, poz. 108, ss. 461-463.

81. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 III 2003r., I PK 22/02, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 6, poz. 83, ss. 348-351.

82. Mała encyklopedia prawa, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 2005, pod redakcją U. Kaliny - Prasznic (hasła z zakresu podstawowych instytucji prawa pracy).

83. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 IX 2004 r., II UK 473/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 10, poz. 121, ss. 540 – 541.

84. Rozgraniczenie dróg sądowych w sprawach stosunków służbowych, Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980 – 2005, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, ss. 284 – 301.

85. Encyklopedia prawa, Wydawnictwo C.H Beck, wydanie czwarte, Warszawa 2007, pod redakcją U. Kaliny-Prasznic (hasła z zakresu prawa pracy uwzględniające zmiany w przepisach kodeksu pracy i prawa pracy oraz nowowprowadzone rozwiązania unijne).

86. Ustanie zatrudnienia w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej. Człowiek, Obywatel, Pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, pod red. J. Steliny i A. Wypych - Żywickiej /w:/ Gdańskie Studia Prawnicze, tom XVII 2007, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

87. Odesłania do prawa pracy i prawa cywilnego w niepracowniczych pragmatykach służbowych, Przegląd Sądowy 2007, nr 10, ss. 95 – 109.

88. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 VI 2007, II GSk 61/07 Orzecznictwo Sadów Polskich 2008, nr 10, poz. 106, ss. 716 – 719.

89. Przywrócenie do służby, w: Aktualne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pod red. H. Szurgacza, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis No 3082,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 67-80

90. Uprawnienia kierownicze w nominacyjnym stosunku pracy, w: Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, pod redakcją Z. Górala, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 129-141.

91. Niektóre problemy zatrudnienia osób zajmujących stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej w: Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga Jubileuszowa na 55 –lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, pod redakcją Z. Niedbały i M. Skąpskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss. 103-113.

92. Zawieszenie w obowiązkach służbowych, w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Liber Amicorum Prof. dr hab. A. M. Świątkowski, pod redkcją L. Mitrusa, Kraków Rocznik 2009, ss. 303-310

93. Zmiana stosunku pracy z mianowania w drodze współdziałania stron, w: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40 – lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, pod redakcją A. Sobczyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 385-396.

94. Wybrane problemy orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu stosunków służbowych, w: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 5-6, ss. 249-265.

95. Kierunki rozwoju pragmatyk zawodowych (służbowych), w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, pod redakcją J. Gołaczyńskiego i P. Machnikowskiego C. H. Beck 2010, ss. 298-308.

96. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2011r., I OPS 4/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 7-8, poz. 733.

97. Jednostronne kształtowanie treści nominacyjnego stosunku pracy, w: Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę, pod redakcją H. Szurgacza, Warszawa 2011, ss. 89-105.

98. Tryby weryfikacji kar dyscyplinarnych i porządkowych, w: Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, pod redakcją Z. Kubota i T. Kuczyńskiego Difin, Warszawa 2011, ss. 129-138.

99. Profesor Herbert Szurgacz. Kilka słów o Jubilacie, Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza…, s. 11-15.

100. Z problematyki postepowania w sprawie powołania sędziego sądu administracyjnego, w: W służbie dobru wspólnemu. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, pod redakcją R. Balickiego i M. Masternak-Kubiak, Wydawnictwo Sejmowe, warszawa 2012, ss. 445-455.

101. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2011r., I OPS 4/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 6, poz. 58.

102. Odpowiedzialność funkcjonariuszy za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, Zeszyty Naukowe Sadownictwa Administracyjnego 2012, nr 5-6, ss. 24-36.

103. Właściwości opisujące nawiązanie nominacyjnego stosunku pracy, w: Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, pod redakcją B. Cudowskiego i J. IwulskiegoWydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, ss.219-234.

104. Swoboda kontraktowa w nominacyjnych stosunkach pracy, w: Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego pod redakcją J.Steliny, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXX 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 51-63.

105. Niektóre problemy zatrudnienia pracowników służb zmilitaryzowanych (mundurowych), w: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, pod redakcją G. Uścińskiej, IPiSS, Warszawa 2013, ss. 414-424.

106. Prawo koalicji związkowej osób zatrudnionych w służbie publicznej, w: Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci dr Andrzeja Ciska, dr Zygmunta Masternaka, dr Marka Zagrosika, pod redakcją J. Mazurkiewicza, Wrocław 2013, ss. 235-243.

 

Udział w redakcjach czasopism:

1. Członek Komitetu Naukowego czasopisma: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Wyd. UJ,

2. Członek rady redakcyjnej czasopisma „Acta Universitatis Wratislalaviensis,”, seria „Prawo”

 

Stypendia i staże naukowe:

1. Stypendium na Uniwersytecie Groningen w Holandii

2. Udział w Team Europe – Poland w Brukseli

 

Nagrody:

1. Wielokrotny laureat nagród Rektora UWr. za działalność naukowa i organizacyjna