dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

e-mail:knowickiatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof [dot] nowicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

 

 

07.09.2017r. (czwartek)- godz. 8:45-10:45

14.09.2017r. (czwarek)- godz. 8:45-10:45

21.09.2017r. (czwartek)- godz. 8:45-10:45

26.09.2017r. (wtorek)- godz.8:45-10:45

 

Egzamin dla NSP (Z) dla osób, które mają przywrócony II termin lub miały przywrócony I termin odbędzie w środę 20.09.2017r. o godz. 16:00 w moim gabinecie. Jeżeli będzie dużo osób osób udamy się na większą salę. Forma egzaminu nie ulega zmianie. 

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadmini egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.

                   

                       

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Krzysztof Nowicki
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012). 

Publikacje: 

I Monografie, komentarze, podręczniki

1. Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym, Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (monografia).

2. Komentarz do art.  616 – 645 (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, J. Skorupka (red.), System Informacji Prawnej Legalis.

3. J. Skorupka (red.), Postępowanie karne. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 2011 (autorstwo rozdziału VIII i IX ).

4. Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, red. naukowa wspólnie  z dr W. Jasińskim, Warszawa 2013.

5. Proces karny w diagramach (autorstwo rozdziałów VI, VII, IX, XIII), współautorzy M. Rusinek, M. Warchoł, Bielsko-Biała 2014, s. 103-151, 179-195, 227-236.

 

II. Udział w pracach zbiorowych

1. Zażalenie dotyczące tymczasowego aresztowania (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom II, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 1998, s.107-119.

2. Wybrane zagadnienia z zakresu warunkowego umorzenia postępowania na posiedzeniu przed rozprawa główną  w świetle przepisów nowego kpk (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom III, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 1998, s.135-144.

3. Wpływ pojednania oskarżonego (podejrzanego) z pokrzywdzonym na warunkowe umorzenie postępowania (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom IV, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 1999, s. 201-214.

4. Warunkowe umorzenie postępowania a warunkowe zawieszenie wykonania (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom V, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 2000,s. 35-45.

5. Kilka uwag o warunkowym umorzeniu postępowania na posiedzeniu w świetle nowelizacji procedury karnej z 10.01.2003r. (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XVI, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 2004,s.115-123

6. Zagadnienia dotyczące możliwości sprzeciwienia się przez oskarżonego warunkowemu umorzeniu postępowania na posiedzeniu (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XVII, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 2005,s.173-181

7. Wybrane problemy dotyczące postępowania uproszczonego na tle zmian przepisów k.p.k. wprowadzonych nowelą z 10 stycznia 2003r. (Dz.U.Nr.17,poz.55) (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XVIII, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 2005, s.171-183

8. Brak karalności za przestępstwo jako przesłanka warunkowego umorzenia postępowania (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XIX, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 2006,s. 253-262

9. Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XXIII, pod. red. L. Bogunii, Wrocław 2008,s. 69-78

10. Zażalenie w przedmiocie środków zapobiegawczych (w:) Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa, Prof. Zofii Świdy, Warszawa 2009 s. 554-569

11. Wybrane zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania dokumentów prywatnych w procesie  karnym (w:) Węzłowe problemy prawa karnego pod. red. P. Hofmańskiego, Warszawa  2010r., 318-328   

12. Realizacja sprawiedliwości naprawczej w ramach postępowania prowadzonego na podstawie wniosku z art. 335 k.p.k.  (w:) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa, Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011, s. 647-658

13. Jawność zewnętrza postępowania sądowego s. 311-370, Sprawozdanie z badań akt postępowań karnych s. 419-493, 

14. Sprawozdanie z badań ankietowych przeprowadzonych wśród sędziów s. 511-531 (w:) Jawność procesu karnego, pod. red. J. Skorupki, Warszawa 2011

15. Jawność procesu karnego-uwagi de lege lata i de lege ferenda  na tle badań akt postępowań karnych i badań z ankiet przeprowadzonych wśród sędziów, prokuratorów oraz rzeczników prasowych prokuratur i sądów, s. 139-160 (w:) Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, pod. red. W. Jasińskiego i K. Nowickiego, Warszawa 2013

16. Koszty procesu a realizacja funkcji oskarżenia prywatnego, s. 159-167 (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego, pod. red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, Warszawa 2013.

III. Artykuły w periodykach

1. Ograniczenie obowiązku sporządzania pisemnego uzasadnienia wyroku w sprawie karnej, Przegląd Sądowy 2009, nr 3, s. 89-97

2. Wyjątki od zasady bezpośredniości w procesie karnym, Przegląd Sądowy 2009, nr 9, s. 114-124

3. Postępowanie sądu w stadium wykonawczym w trybie art. 24 k.k.w., Państwo i Prawo 2009, nr 12, s.69-81

4. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, Państwo i Prawo 2010, s.53-65.

5. Jawność zewnętrza posiedzeń sądu – uwagi na tle propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Wrocławskie Studia Sądowe Nr 3, 2012, s. 88-103

IV. Glosy

1. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2009r., I KZP 32/08; System Informacji Prawnej LEX (opublikowano lipiec 2010 r.)

2. Glosa do wyroku SN z dnia 27 listopada 2009 r.,IV KK 93/09; System Informacji Prawnej LEX (opublikowano wrzesień 2010 r.)

3. Glosa do postanowienia SN z dnia 25 marca 2010 r., I KZP 37/09, LEX (opublikowano 2011)

4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 7 lutego 2013 r. (II KK 144/12), Wrocławskie Studia Sądowe Nr 1, 2014, s. 59-66

5. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 15 września 2013 r. (I KZP 5/13), Prokuratura i Prawo Nr 3, 2015, s. 177-186

 

 

V. Recenzje

1. Recenzja książki Pawła Wilińskiego, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011 (w:)  Wrocławskie Studia Sądowe Nr 1, 2012, s.105-110

2. Recenzja książki Sławomira Steiborna, Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, Wrocławskie Studia Sądowe Nr 1, 2014, s. 75-79

 

VI. Inne

1. Głos w dyskusji (w:) Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009r., pod. red. J. Skorupki, W. Jasińskiego, Warszawa 2010, s.137-141

2. Głos w dyskusji (w:) Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego. Z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa. Pod. red. J. Skorupki, I. Hajduk-Hawrylak, Warszawa 2011, s.165-167.