Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Anna Stangret-Smoczyńska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 397
Email:
anna [dot] stangret-smoczynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Urlop macierzyński

 
Działalność naukowa: 

 

Anna Stangret-Smoczyńska

 

doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny.

 

Zainteresowania badawcze: prawne formy zabezpieczenia wierzytelności (w tym głównie zastaw, hipoteka, poręczenie), pozycja banku wynikająca z umów cywilnoprawnych – aspekty materialnoprawne i procesowe.

 

 

Wykaz publikacji:

 

Monografie:

 

 1. Zastaw na rzecz banku na wierzytelnościach zbywanych w drodze przelewu, Warszawa 2005.
 2. Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego, Warszawa 2016  

 

Udział w pracach zbiorowych:

 

 1. Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej  (red. J. Gołaczyński), Warszawa 2008.
 2. Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczajace i egzekucyjne (red. J. Gołaczyński) Warszawa 2010.
 3. Zarys prawa cywilnego (red. E. Gniewek, P. Machnikowski),Warszawa 2014.
 4. Skrypt: Zbiór kazusów z prawa cywilnego: prawo cywilne – częśc ogólna, prawo zobowiązań – część ogólna i szczegółowa, prawo rzeczowe i prawo spadkowe (red. J. Kuźmicka-Sulikowska), Wrocław 2012.
 5. Skrypt: Zbiór kazusów z prawa cywilnego : prawo cywilne - część ogólna, prawo zobowiązań - część ogólna i szczegółowa, prawo rzeczowe i prawo spadkoweWyd. 2 zm,Wrocław 2014.
 6. Skrypt: Kazusy z prawa cywilnego : materiały do ćwiczeń (red. J.Kuźmińska-Sulikowska) Warszawa 2014.

 

Rozdziały:

 

 1.  Zawarcie umowy zastawu na wierzytelności w praktyce bankowej (w:) Zawieranie
   i wykonywanie umów: wybrane zagadnienia (red. E. Gniewek) Acta Universitatis Wratislavientis, Prawo 2004, No 2617.
 2. Charakter prawny stosunku akredytywy (w:) O źródłach i elementach stosunków
   cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina (red. E. Gniewek) Kraków 2001r.
 3. Bank jako osoba prawna szczególnego rodzaju. w: Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim: wybrane zagadnienia, (red. E.Gniewek), Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 2008, CCCIV.
 4. Odwołanie bezterminowego poręczenia za dług przyszły w: Prace z prawa cywilnego. Dla uczczenia pamięci profesora Jana Kosika (red. P. Machnikowski) Acta Universitatis Wratislavientis, Prawo 2009.
 5. Podstawa wpisu hipoteki bankowej: tendencje legislacyjne. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, (red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski) Wrocław 2010.
 6. Egzamin a retoryka prawnicza : uwagi na temat kształcenia (w:) Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy : o egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników: konferencja międzynarodowa 14 grudnia 2012 r., Wrocław (red.J.Mazurkiewicz), Wrocław 2013.
 7. Roszczenie o zwrot wkładu oszczędnościowego a normatywne typy umowy rachunku bankowego (w:) Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika (red. J.Mazurkiewicz) - Wrocław 2013 - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego).

 

Artykuły:

 1. Przesłanki wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, Przegląd Sądowy 2000 r.,
  Nr 11-12.
 2. Zabezpieczenie o charakterze kaucyjnym (współautor J. Gołaczyński) Rejent 2001 r., Nr 11.
 3. Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną, PPiA 2004 . t. 61.
 4. Akcesoryjność zastawu rejestrowego na tle projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Prawo Bankowe 2005 r., Nr 9
 5. Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną, Monitor Prawniczy, Prawo Mediów Elektronicznych 2005, Nr 12
 6. Przejęcie środków z rachunku bankowego jako tryb zaspokojenia zastawnika zastawu
  rejestrowego, Prawo Bankowe 2007, Nr 6.
 7. Prawo użycia – uprawnienie zastawnika zastawu finansowego, Prawo Bankowe 2008, Nr 7/8.
 8. Charakter prawny zastawu finansowego, Państwo i Prawo 2009, Nr 12
 9. Umowa wspólnego rachunku bankowego – uwagi na tle projektowanych zmian, (współautor M. Drela) Państwo i Prawo, 2010, Nr 6.
 10. Współuczestnictwo materialne jako procesowa konsekwencja stosunku prawnego
   zachowku (współautor M. Drela) Monitor Prawniczy 2010, Nr 6.
 11. Umowne terminy zawite, Przegląd Sądowy 2011, Nr 1.
 12. Zmiany dotyczące wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie po nowelizacji, Monitor Prawniczy 2011, Nr 8.
 13. Potrącenie z rachunku bankowego, Monitor Prawa Bankowego 2011, Nr 5.
 14. Skutki upływu terminów zawitych w nowym Kodeksie cywilnym, Przegląd Sądowy 2011, Nr 6.
 15. Zastąpienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością tego samego wierzyciela, Monitor Prawa Bankowego 2011, Nr 7-8.
 16. Roszczenie o przeniesienie hipoteki, Monitor Prawniczy 2011, Nr 13.
 17. Granice uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, Przegląd Sądowy 2011, Nr 9.
 18. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym, Rejent 2012, Nr 2.
 19. Sposób ustania stosunku prawnego wynikającego z umowy mandatu kredytowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, nr 5
 20. Roszczenie o ustanowienie hipoteki, Przegląd Sądowy 2012, Nr 7-8.
 21. Prawo użycia zastawnika zastawu finansowego w świetle prac kodyfikacyjnych - głos w dyskusji, 2012, Nr 9.
 22. Zobowiązanie do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym a klauzule umowne stosowane w praktyce bankowej, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, Nr 2.
 23. Oświadczenie patronackie w umowie mandatu kredytowego, MPB 2012, Nr 10.
 24. Charakter prawny umowy mandatu kredytowego, Państwo i Prawo 2013, Nr 4.
 25. Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece : kwestie intertemporalne, Acta Universitatis Wratislaviensis 2013, Prawo
 26. Zmiana statusu prawnego właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką : uwagi na tle zmian treści hipoteki, Przegląd Sądowy 2014, Nr 6.

 

Glosy:

 

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 09.04.2002 r. (III CKN 806/99), Prawo Bankowe 2003 r., Nr 5.
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2010 r., sygn. akt III CZP 18/10, Monitor Prawniczy 2011, Nr 1.
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2009 r. MPB 2012, Nr 2.
 4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z 2 września 2010 r. MPB 2013, Nr 1

 

 

Recenzje:

 

 1. „Postępowanie klauzulowe” recenzja książki Izabelli Gil i Piotra
      Gil, Prawo Bankowe 2008, Nr 3.

 

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z konferencji „Hipoteka po nowelizacji”, która odbyła się w dniach 17 i 18 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, MPB 2012, Nr 5.

 

 

 

Dr Anna Stangret-Smoczyńska, była powołana w latach 2009-2010 do zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw ograniczonych praw rzeczowych  w zakresie dotyczącym prawa zastawu.

 

Od 2013 r. członek Wydziałowej Komisji do spraw Oceny Jakości Kształcenia.

 

Od 2013 r. recenzent zewnętrzny czasopisma punktowanego  na liście MNiSW - Monitor Prawa Bankowego.

 

 

Udział w konferencjach – wygłoszone wyklady:

 

1.      „Elektroniczne usługi bankowe”,CBKE i Katedra Prawa Finansowego we WPAiE we Wrocławiu, 24.11.2004 r. wygłoszenie wykladu na temat: „Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną”.

 

2.      Zastaw w prawie polskim. Teraźniejszość i przyszłość, 25. i 26.11.2010 r., Uniwersytet Wrocławski.Wygłoszony wykład na temat: „Zastaw zwykły na prawach (w tym zastaw finansowy) – uzasadnienie do projektu KKPC”.

 

3.      Hipoteka po nowelizacji, 17-18.11.2011 r., Uniwersytet Wrocławski, Wykład „Zakaz zaciągania zobowiązań do nierozporządzamia OMH a klauzule stosowane w praktyce bankowej”.

 

4.      Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej 13-14 grudnia 2012 r. Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego. Wykład: „Zmiana treści hipotek i wierzytelności hipotecznych”

 

Udział w projekcie Narodowego Centrum Nauki - program OPUS:  „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów" (lata 2014-2016)

 

.