mgr Joanna Wróbel

Doktorant

Kontakt: 
Email:
joanna [dot] wrobel [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w sem. letnim 2014/2015

Wtorek 17:30 – 18:30

Środa 17:30-18:30

Konsultacje weekendowe:

08.03 - 17:30- 18:30

11.04 - 11:15-12:15

25.04 -  16:00-17:00

06.06 – 14:00-15:00

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- stosunek służbowy

- stosunek pracy z mianowania

- zmiany stosunku pracy

- stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego

Dorobek naukowy:

1. Klauzula konkurencyjna w prawie pracy jako instrument ochrony pracodawcy- analiza przepisów na gruncie praktyki i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Gospodarka, Rynek, Edukacja, Volumen 12 nr 3, 2011 r., s.5

2. Skrócenie ustawowych okresów wypowiedzenia przewidzianych w kodeksie pracy- analiza prawno- porównawcza.Gospodarka, Rynek, Edukacja, Volumen 12 nr 2, 2011 r., s.13

3. Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców, w świetle nowelizacji KC oraz KSH - cz. I, Monitor Prawniczy 2012 r., nr 23, s. 1251 -1260 (wraz z: M. Zięba).

4. Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców, w świetle nowelizacji KC oraz KSH - cz. II, Monitor Prawniczy 2012 r., nr 24, s. 1299 - 1310 (wraz z: M.Zięba).

5. Zmiana treści stosnku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. PRAWO CCCXVI/1, Wrocław 2014, s.191

Joanna Wróbel- radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie odbywa pod opieką prof. dra hab. Tadeusza Kuczyńskiego w Zakładzie Prawa Pracy. Swoje naukowe zainteresowania koncentruje na prawie pracy, w tym przede wszystkim na konstrukcji zmiany nominacyjnego stosunku pracy. 

W dniu 30 września 2013 r., decyzją Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego otworzyła przewód doktorski. Przyjęty tytuł rozprawy: "Zmiana nominacyjnego stosunku pracy."

Laureatka VI i VII Edycji Konkursu Stypendialnego dla doktorantów, wyróżniających się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, organizowanego w ramach Projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach działalnosci dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotu  " Prawo pracy"; " Prawo zabezpieczenia społecznego" oraz " Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych"