mgr Tomasz Tomczak

Doktorant

Email:
tomasz [dot] tomczak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

pokój: 106A

Ze względu na wyjazd na stypendium w roku akademickim 2017/2018 nie prowadzę zajęć.

 

Działalność naukowa: 

Działalność naukowa:

Tytuł Master of Laws zdobyty na Uniwersytecie Radboud w Holandii. Tytuł pracy: "A parallel debt clause in collective security arrangements. A comparative study of Polish and Dutch law"

 

Nagrody i wyróżnienia:

1. Student z najwyższą średnią ocen wśród studentów studiów stacjonarnych prawa (2010-2015)

2. Laureat stypendium Edwarda Barry McDougalla (2017-2018)

 

Konferencje:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowa ustawa konsumencka a zakres ochrony konsumenta" 24.05.2015 r., Wrocław - referat pt.: "Ochrona zaufania konsumenta do przekazywanej mu przedkontraktowej informacji handlowej"

2. "Studencko-Doktorancki Panel Międzynarodowej Konferencji Naukowej Legal Innovation - Young Researches" 20.04.2017 r., Wrocław - udział w sesji posterowej: "Ubezpieczenie działalności gospodarczej od cyberataku"

 

Publikacje:

1. "Orzeczenie lekarskie jako jedna z podstaw decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej" - Monitor Prawa Pracy, 9/2016 

2. "Wspólność hipoteki" - Monitor Prawa Bankowego, 1/2017

3. "Pojęcie formy dokumentowej i dokumentu na gruncie Kodeksu cywilnego oraz forma dokumentowa przy następczych czynnościach prawnych" - Monitor Prawniczy, 6/2017

4. "Potrzeba klauzuli długu równoległego w przypadku kredytowania konsorcjalnego. Praca porównawcza na tle prawa polskiego i holenderskiego" - Monitor Prawa Bankowego, 5/2017

5. "Wydłużenie okresu zatrudnienia poprzez złożenie wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego" - Monitor Prawa Pracy, 9/2017

6. "Odpowiedzialność określona w art. 299 k.s.h. a odpowiedzialność na podstawie art. 21 Prawa upadłościowego" - Przegląd Prawa Handlowego, 11/2017 (przyjęty do druku)