mgr Katarzyna Zoń

Pracownik dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
katarzyna [dot] zon [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W dniach od 31 lipca do 13 września br. konsultacje nie będą się odbywały z powodu urlopu.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:
19 września br. (wtorek), godz. 10.00-12.00;
26 września br. (wtorek), godz. 10.00-12.00.

Zdjęcie użytkownika mgr Katarzyna Zoń
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze dotyczą części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa medycznego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udzielania świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim, prawnych aspektów transplantacji, praw i obowiązków przedstawicieli zawodów medycznych oraz zagadnień wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Dorobek naukowy:

Granice autonomii małoletniego pacjenta a charakter wybranych interwencji medycznych, Białostockie Studia Prawnicze nr 22 (2), Białystok 2017, s. 47-56.

Kodeks Etyki Lekarskiej wobec leczenia na odległość - rozważania na tle art. 9, Medyczna Wokanda nr 8, Poznań 2016, s. 85-95.

Kilka uwag o obowiązku udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń poza zakresem swojej specjalizacji, Przegląd Prawa i Administracji nr 107, Wrocław 2016, s. 375-387.

Sposób zachowania się pacjenta jako przyczyna uzasadniająca realizację prawa lekarza do odmowy leczenia, Prawo nr 320, Wrocław 2016, s. 177-188.

Sprzeciw na pobranie komórek, tkanek lub narządów post mortem w przypadku osób małoletnich, [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane (red. J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut), Wrocław 2015, s. 919-938.

Minors and Medical Experimentation - A Few Remarks About Consent in the light of Polish Legal Regulations, with Regard to the Provisions of the Convention on Human Rights and Biomedicine, [w:] Party autonomy in European private (and) international law, Tome II (edited by Maria Elena De Maestri, Stefano Dominelli), Aracne editrice, Rome 2015, s. 213-231.

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 17, Wrocław 2015, s. 197-210.

Kompetencja faktyczna a kryterium formalne – Konwencja Biomedyczna i prawo polskie wobec problematyki zgody małoletniego na interwencję medyczną, [w:] Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej. Wybrane problemy bioprawa (red. O. Nawrot, A. Wnukiewicz- Kozłowska), Gdańsk 2015, s. 55-66.

O potrzebie nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego w zakresie instytucji ubezwłasnowolnienia [w:] Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace Jubileuszowe (red. P. Stec, M. Załucki), Kraków 2015, s. 135-150.

Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich – rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej, Prawo nr 316/1, Wrocław 2014, s. 205-219.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej a zasady refundacji leczenia off-label, [w:] Funkcjonowanie służby zdrowia. Prawa rynku a prawa pacjenta (red. M. Borawski, T. Sroka), Kraków 2014, s. 97-106.

Kilka uwag o potrzebie wyznaczenia w prawie polskim granic dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych, [w:] Prawo cywilne w świetle obecnej regulacji i pożądanych zmian (red. E. Kabza, K. Krupa-Lipińska), Toruń 2014, s.147-161.

Zaburzenia psychiczne a zawarcie małżeństwa – diagnoza i opinia, [w:] Psychologia Sądowa – wybrane zagadnienia (red. M. Szpitalak, K. Kasparek), Kraków 2014, s. 362-375.

Dopuszczalność transplantacji ex vivo od dawcy małoletniego w prawie polskim, [w:] Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika (red. J. Mazurkiewicz), Wrocław 2013, s. 489-502.

Różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim, Prawo nr 315/1, Wrocław 2013, s. 329-342.

Prawne aspekty zgody na pobranie krwi, [w:]Ogrody Nauk i Sztuk 2012 (2), Wrocław 2012, s. 112-120.

Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza w kontekście zabiegów chirurgii plastycznej o nieterapeutycznym charakterze, [w:] Odpowiedzialność cywilna. Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów (red. Ł. J. Korporowicz, M. Kostwiński), Łódź 2012, s.236-244.

Schizofrenia a świadek w procesie karnym – aspekty prawne z uwzględnieniem ujęcia psychiatrycznego, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium (red. M. Sadowski, P. Szymaniec), Wrocław 2010, s. 81-91.

Kilka pytań do medyka sądowego – diagnostyka dzieciobójstwa, [w:] Kryminalistyka wczoraj a dziś. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2009, s. 111-120.

Granty/ projekty badawcze:

Kierownik projektu badawczego w ramach grantu wewnętrznego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – 2017 r.

Udział w Wiosennej Szkole Bioetyki "Bioetyka w zglobalizowanym świecie" organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego - 2017 r.

Kierownik projektu badawczego w ramach grantu wewnętrznego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – 2016 r.

Udział w Wiosennej Szkole Bioetyki "Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym" organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego - 2016 r.

W roku akademickim 2013/2014 uczestniczka międzynarodowego programu z zakresu europejskiego prawa prywatnego (Programme in European Private Law for Postgraduates - PEPP) współorganizowanego przez Uniwersytet Wrocławski i osiem innych europejskich ośrodków akademickich.

Stypendia/ staże naukowe:

Wielokrotna beneficjentka stypendiów naukowych, w tym również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (na rok akademicki 2011/2012).

Nagrody:

Wyróżnienie Kapituły Stypendium im. Wincentego Stysia za osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi) – 2016 r.

Laureatka I miejsca Konkursu na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2011/2012. 

Laureatka „Konkursu dla Młodych Prawników - Ius et discipulus" (Warszawa) w roku akademickim 2010/2011.

Działalność pozauczelniana:

Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu).