Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Katarzyna Zoń

Kontakt: 

pokój 101, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2367
Email:
katarzyna.zon [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

W związku z treścią § 2 ust. 3 i 5 Zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego bezpośrednie konsultacje dla studentów zostają odwołane do dnia 14 kwietnia włącznie. W sprawach pilnych proszę o kontakt drogą elektroniczną.

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020
wtorek 16.45-18.45
 
Konsultacje dla studentów zaocznych:
29 lutego 12.15-13.15, 22 marca 11.30-12.30, 26 kwietnia 12.15-13.15, 30 maja 13.30-14.30 oraz 13 czerwca 15.15-16.15.

Research career: 

Zainteresowania badawcze: część ogólna prawa cywilnego oraz prawo medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udzielania świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim, prawnych aspektów transplantacji, praw i obowiązków przedstawicieli zawodów medycznych, a także zagadnień wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie (w tym udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności)
 
Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa medycznego, a także prelegentka na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych
 
Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów (od 2019 r.).
Kierownik projektów badawczych w ramach grantu wewnętrznego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Stypendystka międzynarodowego programu z zakresu europejskiego prawa prywatnego – Programme in European Private Law for Postgraduates (Münster, Wrocław, Leuven, Genua)
Uczestniczka dwóch edycji Wiosennej Szkoły Bioetyki organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 
Beneficjentka nagrody JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne w 2016 r. oraz w 2018 r.
Beneficjentka wyróżnienia Kapituły Stypendium im. Wincentego Stysia za osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Wielokrotna beneficjentka stypendiów naukowych, w tym również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
Laureatka I miejsca Konkursu na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Radca prawny