Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Zoń

Kontakt: 

pokój 101, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2367
Email:
katarzyna.zon [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Od dnia 2 lipca 2021 r. urlop.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: część ogólna prawa cywilnego oraz prawo medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udzielania świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim, prawnych aspektów transplantacji, praw i obowiązków przedstawicieli zawodów medycznych, a także zagadnień wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie (w tym udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności)
 
Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa medycznego, a także prelegentka na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych
 
Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów (od 2019 r.), http://akademia.wroc.pl/pl/

Kierownik projektów badawczych w ramach grantu wewnętrznego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Stypendystka międzynarodowego programu z zakresu europejskiego prawa prywatnego – Programme in European Private Law for Postgraduates (Münster, Wrocław, Leuven, Genua)
Uczestniczka dwóch edycji Wiosennej Szkoły Bioetyki organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 
Beneficjentka nagrody JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne w 2019 r.
Beneficjentka nagrody JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne w 2016 r. oraz w 2018 r.
Beneficjentka wyróżnienia Kapituły Stypendium im. Wincentego Stysia za osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Wielokrotna beneficjentka stypendiów naukowych, w tym również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
Laureatka I miejsca Konkursu na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Radca prawny