Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Łukasz Stępkowski

Email:
lukasz [dot] stepkowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Office hours:

Poniedziałki/Mondays, 13.00-15.00

Pokój/Room no. 222 A

 
Działalność naukowa: 
 • Scientific conferences (active participation)
 •  
 1. 'External legal action of the European Union', Conference 'Diplomatic and Consular Law - Occupation : Diplomat, 2nd Edition (Konferencja Prawo Dyplomatyczne i Konsularne - Zawód : Dyplomata, 2 Edycja)', 7-8 of December 2012, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland (State-wide),
 2. 'Horizontal enforceability of substantive rights to property derived from European law', Conference 'Universal and regional dimension of human rights protection - New Challenges, New Solutions (Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka - Nowe wyzwania, nowe rozwiązania), 22-23 of April 2013, Warsaw, organised by the University of Kielce and the Polish Sejm, Poland (international),
 3. 'Effectiveness of "European" fundamental rights', Conference 'Current concepts of protection of freedoms and fundamental rights (Współczesne koncepcje ochrony wolności  i praw podstawowych)', 6th-7th of June 2013, Zieleniec, organised by the Universities of Wrocław and Opole (State-wide),
 4. 'Purely internal situations after Hans Akerberg Fransson', Conference 'Current tendencies in Polish law ('Współczesne tendencje w polskim prawie)', Polish-Russian debate, 3rd of December 2013, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland (international),
 5. 'EU Naval Power Projection in CFSP', Conference 'Diplomatic and Consular Law - Occupation : Diplomat, 3rd Edition (Konferencja Prawo Dyplomatyczne i Konsularne - Zawód : Dyplomata, 3 Edycja)', 6-7 of December 2013, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland (State-wide),
 6. 'Access to Justice in regard to the European Union's NATURA 2000 Network', Conference 'Models of Human Rights Protection : European and American, Axiology, Institutions, Effectiveness (Modele ochrony praw człowieka : europejski i amerykański - Aksjologia, Instytucje, Efektywność)', 9-11 of April 2014, Warsaw, organised by the University of Kielce and the Polish Sejm, Poland (international),
 7. 'The Legal Status of the Principle of Sustainable Development in EU', Conference 'Scientific Debut 2013 - Sustainable Development (Debiut Naukowy 2013 - Zrównoważony Rozwój), 11th of April 2014, Warsaw, organised by Higher School of Management and the Bureau of MEP Prof. J. Buzek (international),
 8. 'Precedential effect of judgments of the Court of Justice of the European Union', XIV iSLaCo Conference 'Precedents in Law and their Role in Legal Regulation', 16-19 of April 2014, Faculty of Law of Saint Petersburg State University, Russian Federation (international),
 9. 'Liability of a Member State under Article 108(2) TFEU (Odpowiedzialność Państwa Członkowskiego na zasadzie art. 108 ust. 2 TFUE)', Conference 'Liability under International Law (Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym)', 7-8 of May 2014, Faculty of Law of the University of Łódź, Poland (State-wide)
 10. 'Constitutional identity of a Member State in EU law', Conference 'Diversity in the Union - the Union of Diversity (Różnorodność w Unii - Unia różnorodności)22nd of May 2014, Faculty of Law of the University of Toruń (international),
 11. 'Legal claims derived from EU law in Polish civil proceedings (Roszczenia procesowe wynikające z prawa UE w polskim postępowaniu cywilnym)', Conference 'Rule of law and European legal culture (Rządy prawa i europejska kultura prawna)', 29-30 May 2014, Zieleniec, organised by the Universities of Wrocław and Opole, Poland (State-wide),
 12. 'Liability of a Member State for the breach of the CFR after the decisions of the CJ in Akerberg Fransson and Association de Mediation Sociale, Conference 'VIIth Warsaw-Toruń Scientific Colloqium on Human Rights and International Human Rights Law (VII Warszawsko-toruńskie kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego)ą, 5th of December 2014, Faculty of Law of the University of Toruń, Poland (State-wide),
 13. 'Opinion of the Court of Justice on the conformity of the envisaged agreement to the law of the EU as a restriction of the ius tractatuum of the EU and Member States ('Opinia Trybunału Sprawiedliwości o zgodności projektu umowy międzynarodowej z prawem Unii jako ograniczenie ius tractatuum Unii Europejskiej i Państw Członkowskich)', Conference 'Diplomatic and Consular Law - Occupation : Diplomat, 4th Edition (Konferencja Prawo Dyplomatyczne i Konsularne - Zawód : Dyplomata, 4 edycja)', 9th of January 2015, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland (State-wide),
 14. 'Judicial review in cases concerning the law of the European Union on State aid (Ochrona sądowa w sprawach z zakresu prawa pomocy państwa Unii Europejskiej)', Conference 'Systems of human rights protection: European and Asian - Universal inspiration, cultural prerequisites, barriers to realisation (Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie - Inspiracja uniwersalna, uwarunkowania kulturowe, bariery realizacyjne), 14-15 of April 2015, Warsaw, organised by the University of Kielce and the Polish Sejm, Poland (international),
 15. 'The Principle of effectiveness of EU law as a basis for the creation of a remedy under national law (Zasada skuteczności prawa Unii Europejskiej jako podstawa wytworzenia środka prawnego w prawie krajowym)', Conference 'International law and the European Union (Prawo międzynarodowe a Unia Europejska), 13-15 of May 2015, Baranów Sandomierski, organised by the University of Rzeszów, Poland (State-wide),
 16. 'The Notion of effectiveness in the law of the European Union', Conference 'The Nature of Law in the Context of Morality and Political Authority', 28-29 of May 2015, Kudowa Zdrój, organised by the Universities of Wrocław and Opole, Poland (international),
 17. 'The Protection of fundamental rights and the law of the European Union on State aid (Ochrona praw podstawowych a pomoc państwa)', VIth Conference 'The Law between Justice and Force (Prawo między sprawiedliwością a siłą)', 28-29 of May 2015, Kudowa Zdrój, organised by the Universities of Wrocław and Opole, Poland (State-wide),
 18. 'The Right to be forgotten under EU personal data protection regime', '15th International Conference on Human Rights - contemporary problems with the implementation of collective human rights', 1-2 of June 2015, Józefów, organised by Universitat de Valencia, University of Rzeszów, Higher School of Euroregional Economy in Józefów and University of Bari, Poland (international).
 19. "State Aid in the context of the financial crisis - still an objective concept?", 'The European Union and political challenges', 5-6 November 2015, Wrocław, organised by University of Wrocław, Chair of Int'l and European law (international)
 20. 'Situations of restricted fundamental rights protection under EU law - effectiveness above all ? ('Sytuacje węższego zakresu ochrony praw podstawowych w prawie Unii Europejskiej – skuteczność przede wszystkim ?'), Conference "Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?" (State-wide), Wrocław, 3rd of December 2015,
 21. 'Application of Protocol no. 30 to the EU Treaties to Polish employees – much ado about nothing?', XIIIth International Conference "CZŁOWIEK, PRZEDSIĘBIORSTWO, GOSPODARKA ŚWIATOWA : PRACA, PŁACA, MIGRACJE”, Wrocław, 4th of December 2015 (international)
 22. "The concept of a Union based on the rule of law as a legal argument before the CJEU" International Conference "Citizenship and fundamental rights in the European Union - opportunities and challenges for integration" organized by Centre of Excellence Jean Monnet, University of Wroclaw Faculty of Law, Administration and Economics, ul. Uniwersytecka, 7-10 WROCŁAW 14-15 April 2016
 23. "Prawo Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w świetle standardów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC)" VIII.  International Conference on the occasions of 50th anniversary of signing of the International Convenants on Human Rights and 35th anniversary of signing of the African Charter of Human and Peoples’ Rights : Systems of Protection of Human Rights: European and African, Warsaw, 17-19th of April 2016
 24. 'Division of Jurisdiction between the CJEU and national courts', Konferencja 'Współczesna Rola Sądownictwa Międzynarodowego', Wrocław, 13 of May 2016
 25. 'Stosowanie prawa UE dotyczącego pomocy państwa względem podatków jako środek zwalczania dyskryminacji ze względu na przynależność państwową', Ogólnopolska Konferencja "Państwa i organizacje międzynarodowe w dobie kryzysu', Wrocław, 17-18 November 2016

 26. 'Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej jako środek ochrony praw przedsiębiorstwa w dziedzinie pomocy państwa', IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne, 24-25. 04. 2017, Sejm RP, Warszawa

27. 'Dopuszczalność udzielenia pomocy państwa w kontekście kryzysu finansowego po wyroku TS w sprawie C-526/14 Tadej Kotnik', 7-8 grudnia 2017 roku, Warszawa, ogólnopolska konferencja naukowa 'Unia Europejska - tendencje zmian prawnych', org. UKSW w Warszawie / KPMiE UWr

28. V OKN 'Zawód Dyplomata', 23.03.2018, "Skarga międzypaństwowa do ETPCz jako sposób realizacji celów polityki międzynarodowej", org. SKN PMiE/KMPMiE UWr, Wrocław

Academic supervisor : Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
Studies : Doctoral legal studies (Law)
Mode of study : full time (stacjonarne), started 1st of October 2012
First placement upon enrollment

Scholarships received:

 • Doctoral scholarships (stypendium doktoranckie): 2013, 2014,2015 (according to the University, formally unable to receive a scholarship immediately after enrollment in 2012, despite placing first; forbidden from applying in 2016)
 • Extension of a doctoral scholarship (zwiększenie stypendium doktoranckiego) : 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017
 • Rector's scholarship for best doctoral candidates (stypendium Rektora UWr dla najlepszych doktorantów): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, forbidden from applying in 2017)
 • Scholarship financed with the contribution of the European Social Fund, under the project no. POKL.04.01.01-00-054/10-00, entitled "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" and implemented by the University of Wrocław during the period of 01.09.2010 – 31.12.2015; received twice (5th and 7th edition of the grant competiton) which was the maximum number of times allowed by the rules of said project

Internship in the Lehrstuhl für Öffentliches Recht insbesondere Europarecht, Völkerrecht und Internationales Wirtschaftsrecht, Juristische Fakultät, Ruhr-Universität Bochum, Federal Republic of Germany, under tutelage of Prof. Dr. Adelheid Puttler, LL.M (8.02.2015-1.03.2015)

 

Beneficiary of a research grant allocated by the National Science Centre under PRELUDIUM 9 (viz. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2015-03-15/stres...)

 

Language certificates obtained

CAE (2007), CPE (2011), ILEC (2015, pass with merit)

 

Member of International Law Association (Polish Branch) and Polish Association of European Law (PSPE)

Honorary member of Student Association of International and European Law (associated with the Chair of Int'l and European Law, Wrocław)

 

Expert candidate on State aid for Regional Operational Programme 2014-2020 of Lower Silesian Voivodeship (2016)

Expert candidate on State aid for Regional Operational Programme 2014-2020 of West Pomeranian Voivodeship (2016)

 

Researcher for the Office for the Protection of Competition and Consumers (UOKiK), Task Group for drafting Guidelines on the Application of Vertical Agreements Exemption Regulation (2016)

 

Extracurricular activities : advocate (adwokat, 5.05.2016), formerly trainee advocate (aplikant adwokacki), Wrocław Bar Association, passed the Bar examination (19.04.2016), sworn [i.e. certified] translator for the English language (2017), named partner in Konopacka i Stępkowski Law and Legal kancelaria adwokacko-radcowska s.c. (2017, cf. www.kslegal.eu)