mgr Tomasz Gawliczek

Doktorant

Kontakt: 
Email:
tomasz [dot] gawliczek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym roku akad. 2016/2017 - zgodnie z zarządzeniem Dziekana WPAiE nr 17/2013 z dn. 11.09.2013 r.- konsultacje nie będą się odbywały.

W sprawach pilnych proszę o kontakt via e-mail: t [dot] gawliczekatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

Działalność naukowa: 

mgr Tomasz Gawliczek jest absolwentem stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Problem jednolitości wykładni przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego (aspekty teoretyczne i praktyczne)" - wyróżnioną w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPAiE - przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Zygfryda Siwika, pod którego opieką odbywa obecnie stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na teoretycznych i praktycznych problemach kryminologii i prawa karnego gospodarczego, w szczególności na prawnokarnych aspektach bezpieczeństwa obrotu własnością intelektualną i przemysłową. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym kierowane przez prof. dr hab. Ewę Nowińską podyplomowe studia prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W dniu 24 VI 2013 r. decyzją Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego otworzył przewód doktorski na podstawie dysertacji pt. "Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym". Funkcję promotora niniejszej rozprawy doktorskiej objął prof. dr hab. Zygfryd Siwik.

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Obecnie odbywa aplikację rzecznikowską prowadzoną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. W pracy zawodowej zajmuje się praktycznymi aspektami ochrony praw własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem krajowego i europejskiego prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Publikacje: 

1. T. Gawliczek, Przepisy karne ustawy o ochronie prawnej odmian roślin - przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w ochronie własności intelektualnej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CCCXVII, Wrocław” 2015, s. 35-50.

2. T. Gawliczek, J. Janoszek, Podobne bywa mylące. Praktyczne aspekty oceny podobieństwa znaków towarowych i ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów w sektorze farmaceutycznym, Świat Przemysłu Farmaceutycznego 2014, nr 4, s. 32-34.

3. T. Gawliczek, Szczególna rola środka karnego przepadku przedmiotów w ustawie - Prawo własności przemysłowej [w:] ABC Administracji, red. S. Fundowicz, P. Śwital, Radom 2014, s. 26-34.

4. T. Gawliczek, Uwagi na tle pojęcia "wprowadzenie do obrotu" (na przykładzie przepisów karnych ustawy - Prawo własności przemysłowej) [w:] Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 273-285.

5. T. Gawliczek, Problem interpretacji znamienia "szczególnego okrucieństwa" w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, [w:] Acta Erasmiana. Prace z nauk penalnych oraz prawa międzynarodowego i europejskiego, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2010, s. 15-22.

6. T. Gawliczek, E-klinika, czyli o możliwości wykorzystania nowych technologii w pracy UPP i problemie udzielania porad ad hoc, Klinika, nr 13, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 21-24.