Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Tomasz Gawliczek

Email:
tomasz [dot] gawliczek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym roku akad. 2017/2018 - zgodnie z zarządzeniem Dziekana WPAiE nr 17/2013 z dn. 11.09.2013 r.- konsultacje nie będą się odbywały.

 

Działalność naukowa: 

mgr Tomasz Gawliczek jest absolwentem stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Problem jednolitości wykładni przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego (aspekty teoretyczne i praktyczne)" - wyróżnioną w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPAiE - przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Zygfryda Siwika, pod którego opieką odbywa obecnie stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na teoretycznych i praktycznych problemach kryminologii i prawa karnego gospodarczego, w szczególności na prawnokarnych aspektach bezpieczeństwa obrotu własnością intelektualną i przemysłową. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym kierowane przez prof. dr hab. Ewę Nowińską podyplomowe studia prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W dniu 24 VI 2013 r. decyzją Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego otworzył przewód doktorski na podstawie dysertacji pt. "Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym". Funkcję promotora niniejszej rozprawy doktorskiej objął prof. dr hab. Zygfryd Siwik.

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Obecnie odbywa aplikację rzecznikowską prowadzoną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. W pracy zawodowej zajmuje się praktycznymi aspektami ochrony praw własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem krajowego i europejskiego prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych.