mgr Radosław Bulejak

Doktorant

Kontakt: 
Email:
radoslaw [dot] bulejak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w trakcie sesji:

7.02.2017r. - 15:45-17:00

 

Działalność naukowa: 

1. Doświadczenie naukowe:

Absolwent prawa;

Praca magisterska: "Zaskarżalność czynności materialno-technicznych do wojewódzkiego sądu administracyjnego";

Praca doktorska: "Prawo jednostki do obrony w świetle prawnych form kształtowania obowiązków administracyjnoprawnych".

2. Zainteresowania badawcze:

Prawo administracyjne ustrojowe - prawne formy działania administracji publicznej; obowiązek w prawie administracyjnym;

Prawo administracyjne procesowe - dopuszczalność postępowania administracyjnegp, postępowania podatkowego; zasady ogólne post.;

Sądowa kontrola działalności administracji publicznej - inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej;

Prawo podatkowe - stwierdzenie oraz zwrot nadpłaty, zwłoka organów podatkowych;

3. Stypendia:

2012-2016 stypendium doktoranckie

2014-2015 stypendium naukowe dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu "Rozwój potencjału i ofery edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni"

4. Działalność pozauczelniana:

2013-obecnie asystent sędziego w WSA we Wrocławiu

 

Publikacje: 

Samokontrola sądowa w ramach skargi kasacyjnej — wybrane zagadnienia, Acta UWr. Prawo 2016, nr 320, s. 27-39.

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2014 r., II FSK 760/14, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2015, nr 3, s. 145-153.

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r. I OPS 9/13, Acta UWr. Prawo 2015, nr 317, s. 181-188.

Czynności techniczno-procesowe w koncepcji prawnych form działania administracji publicznej, Acta UWr. Prawo 2013, nr 315/1, s. 57-73.

Zaskarżalność czynności faktycznych administracji zdrowia publicznego do wojewódzkiego sądu administracyjnego, Folia Iuridica Wratislavensis 2013, nr 2, s. 145-162.