Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Aleksandra Beni

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
aleksandra [dot] beni [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- rzetelne postępowanie karne,

- środki przymusu procesowego,

- prawo dowodowe,

- ochrona praw człowieka w toku postępowania karnego.

 

Dorobek naukowy:

I. Artykuły/ rozdziały w monografiach/ hasła encyklpedyczne

1) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 lipca 2012 r. (WZ 21/12), Wrocławskie Studia Sądowe 2013, nr 2,

2) Czas trwania tymczasowego aresztowania w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych [w:] A. Światłowski (red.), Proces karny a Konstytucja, Kraków 2013, s. 243-259,

3) Regulacja postępowania z osobą ujętą i zatrzymaną w wyniku poszukiwań listem gończym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r., Wrocławskie Studia Sądowe 2014, nr 2.

4) Prawna dopuszczalność i faktyczna zasadność stosowania środków zapobiegawczych - uwagi na tle art. 249 i art. 258 k.p.k., Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 4.

 

Działalność pozauczelniana:

Od 2013 r. aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

 

O sobie:

Absolwentaka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2012 r. (praca magisterska pt. "Tymczasowe aresztowanie w świetle wymogów habeas corpus" napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Skorupki). Od 2012 r. doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego, od 2013 r. aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.