mgr Mirosław Dela

Doktorant

Kontakt: 

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

pokój 106, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 750 61 09
Email:
miroslaw [dot] dela [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

dla studentów zaocznych w semestrze letnim 2016/17:

2017-03-12, godz. 09:30-11:30
2017-04-01, godz. 09:30-11:30
2017-04-29, godz. 11:15-12:15 
2017-05-13, godz. 09:30-11:30
2017-05-20, godz. 14:15-15:15
2017-06-03, godz. 09:30-11:30

Proszę o kontakt mailowy przed spotkaniem

Działalność naukowa: 

 

1. Zainteresowania badawcze:
Prawo zobowiązań, prawo handlowe, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, papiery wartościowe, publiczne prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, zabezpieczanie wierzytelności, windykacja, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, prawo dyplomatyczne i konsularne.

 

2. Dorobek naukowy:

a) monografie

 1. M. Dela, Zabezpieczanie wierzytelności pieniężnych. Miniporadnik wierzyciela, Instytut Spraw Społecznych, Wałbrzych 2015, ISBN 978-83-941492-0-8, stron 138

b) artykuły w języku polskim

 1. M. Dela, Rejestracja zbioru danych osobowych, "Kwartalnik Naukowy Prawo mediów elektronicznych" 2010, nr 2, s. 47-52
 2. M. Dela, Bezpieczeństwo osobowe jako element ochrony informacji niejawnych, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2015, nr 1, s. 22-50 (Wyd. Naczelna Prokuratura Wojskowa)
 3. M. Dela, Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i zatrudnienia jednoosobowego zarządu w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, "Acta Universitatis Wratislaviensis - Prawo" 2015, nr 317/1, s. 21-34
 4. M. Dela, Źródła finansowania spółki pracowniczej, "Przegląd Prawa i Administracji" 2015, nr 101, s. 25-44
 5. M. Dela, Czasokres ochrony patentowej w świetle teorii dobrobytu społecznego, "Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia" 2015, nr 3, s. 4-15
 6. M. Dela, Społeczno-ekonomiczne aspekty niewypłacalności i upadłości, "Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia" 2016, nr 1, s. 19-34
 7. M. Dela, Prosta spółka akcyjna w Rządowym Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, "Studia Lubuskie" 2016, nr 12, s. 99-114
 8. M. Dela, Obowiązki ewidencyjne i informacyjne koncesjonariusza w zakresie obrotu bronią i amunicją, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2016, nr 15, s. 113-129 (Wyd. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
 9. M. Dela, Prawno-ekonomiczne aspekty sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2017, nr 38/1, s. 86-117
 10. M. Dela, Warunki uzyskania koncesji na handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
 11. M. Dela, Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej [w recenzji]
 12. M. Dela, Funkcjonowanie rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Zagadnienia wybrane [w recenzji]
 13. M. Dela, Lichwa w aspekcie prawnym, historycznym, religijnym i etycznym [niepunktowany]
 14. M. Dela, ​Prawne i etyczne aspekty odrzucenia spadku [niepunktowany]
 15. M. Dela, Statut kaliski z 1264 roku jako fundament sytuacji prawnej Żydów w dawnej Polsce. Ujęcie historyczno-prawne [niepunktowany]
 16. M. Dela, Fideikomis familijny jako fundament zamożności rodów magnackich [niepunktowany]
 17. M. Dela, Program gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego na przestrzeni 120 lat ruchu ludowego w Polsce [niepunktowany]
 18. M. Dela, Uwagi krytyczne o elektronicznym postępowaniu upominawczym [niepunktowany]
 19. M. Dela, Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych [w recenzji]
 20. M. Dela, Model lobbingu w Polsce [niepunktowany]
 21. M. Dela, Umowa sublicencyjna w polskim prawie autorskim [w druku]
 22. M. Dela, Prawo autorskie w usługach fotograficznych. Zagadnienia wybrane [w recenzji]
 23. M. Dela, Katolicka nauka społeczna wobec konfliktu kapitału i pracy [w recenzji]
 24. M. Dela, Renesans weksla [niepunktowany]
 25. M. Dela, Spółka cicha [niepunktowany]
 26. ​M. Dela, Cmentarna fikcja czyli rzecz o skutkach prawnych pozornej ekshumacji [niepunktowany]

c) artykuły w języku angielskim

 1. M. Dela, Legal status of the honorary consul (pol. Status prawny konsula honorowego), "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics" 2014, nr 1, s. 70-81
 2. M. Dela, Application of the provisions on the European order for payment in the context of amended Polish civil procedure (pol. Stosowanie przepisów o Europejskim nakazie zapłaty w kontekście znowelizowanej polskiej procedury cywilnej), "Review of Comparative Law" 2015, nr 20/1, s. 31-58
 3. M. Dela, Conditions for obtaining licenses for trade in weapons, ammunition and explosives (pol. Warunki uzyskania koncesji na handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi), "Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces" 2016, nr 182 (4), s. 5-25
 4. M. Dela, Mlawa Ghetto - the tragic history of Jewish minority in Northern Mazovia (pol. Getto mławskie - tragiczna historia mniejszości żydowskiej na Mazowszu Północnym) [niepunktowany]

d) artykuły w języku rosyjskim

 1. M. Dela, Таможенное представительство в Польше, "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право" 2015, nr 9-10 (pol. Przedstawicielstwo celne w Polsce, "Biuletyn Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego. Seria: Prawo"), s. 16-23
 2. M. Dela, Штрафы за нарушение таможенного законодательства в Польше (pol. Sankcje za naruszenie prawa celnego w Polsce) [w recenzji]

3. Granty / projekty badawcze:
Projekt badawczy "Sytuacja prawna mniejszości narodowych w Polsce", realizowany i finansowany przez Fundację Instytut Spraw Społecznych

 

4. Działalność pozauczelniana:
 - licencjonowany detektyw
 - prezes zarządu fundacji Instytut Spraw Społecznych
 - prezes zarządu TENEO sp. z o.o. (Biuro Windykacji, Wywiadownia Gospodarcza)
 - nauczyciel prawa, ekonomii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego
 - ławnik sądu pracy
 - stały mediator w sprawach cywilnych i karnych
 - społeczny kurator sądowy w sprawach karnych
 - agent celny

 

5. O sobie:
Absolwent studiów na kierunkach:
5-letnie studia magisterskie prawa
2-letnie studia magisterskie ekonomii
3-letnie studia licencjackie administracji
3-letnie nauczycielskie studia licencjackie filologii angielskiej i wiedzy o społeczeństwie
2-letnie policealne studium ekonomii