dr Dorota Wojtczak-Samoraj

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 311A

telefon: 71 375 23 26

Telefon:
71 3752326
Email:
dorota [dot] wojtczak-samoraj [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

URLOP MACIERZYŃSKI

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Dorota Wojtczak-Samoraj
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

- prawo finansowe

- prawo bankowe

- prawo rynku finansowego 

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki regulacji działalności instytucji finansowych i świadczonych przez nie usług finansowych (zarówno szczegółowych regulacji sektorowych, jak i samej metody i instrumentów regulacji rynku finansowego UE). W coraz szerszym zakresie badania obejmują również problematykę nadzoru finansowego, zwłaszcza w płaszczyźnie unijnej, a ostatnio także bankowości centralnej

 

Prowadzone zajęcia:

- prawo finansowe,

- prawo finansów publicznych,

- prawo podatkowe

- finanse publiczne i prawo finansowe,

- system bankowy i kredytowy,

- aspekty prawne bezpieczeństwa rynku finansowego,

- usługi finansowe,

- seminaria licencjackie i magisterskie na kierunku prawo (wieczorowe i 2,5 - letnie) oraz administracja (stacjonarna i niestacjonarna) i ekonomia (stacjonarna pierwszego stopnia)

 

Pełnione funkcje:

- opiekun praktyk zawodowych na kierunku prawo (zaoczne) oraz administracja (stacjonarna i niestacjonarna drugiego stopnia),

- członek Sądu Konkursowego na najlepsze prace licencjackie i magisterskie.

 

Realizowane granty/ projekty badawcze:

- "Zakres działalności kredytowej instytucji finansowych", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2013

- "Prawne podstawy organizacji i funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Unii Europejskiej", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2014

 

Publikacje: 

Opracowania monograficzne:

Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej, Warszawa 2012. 

 

Artykuły i rozdziały w monografiach:

1. Poziomy, instrumenty, mechanizmy i modele ochrony konsumenta usług bankowych. Stan obecny i perspektywy, „Prawo Bankowe” 2008, nr 3, s. 46 – 57.

2. Repulsywne mechanizmy ochrony konsumenta usług bankowych – nowe perspektywy, „Prawo Bankowe” 2008, nr 4, s. 63 – 73.

3. Nowa dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki, „Prawo Bankowe” 2008,  nr 5, s. 105 – 119.

4. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów miedzy bankiem a konsumentem usług bankowych, „Prawo Bankowe” 2008, nr 6, s. 72 – 88 – współautorstwo z E. Rutkowską.

5. Usługi finansowe w konstrukcji prawnej podatku VAT, [w:] W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009, s. 453 – 463.

6. Podejmowanie działalności przez instytucje finansowe, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013, s. 558 – 564.

7. Nadzorowanie instytucji finansowych, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013, s. 564 – 574.

8. Pojęcie banku, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013, 575 – 577.

9. Rodzaje banków, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013, s. 589 – 592.

10. Pojęcie i struktura systemu bankowego, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013, s. 593 – 596.

11. Soft law i mechanizmy nielegislacyjne jako instrumenty integracji rynku usług bankowych Unii Europejskiej, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 1, s. 58 – 71.

12. Zakres bankowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego [w:] N. V. Sil'čenko (red.), Problem tworzenia i stosowania prawa w państwach Europy środkowej i wschodniej. Zbiór artykułów naukowych, Mińsk 2012, s.172 – 178.

13. Aktualne tendencje w zakresie regulacji rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, [w:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (red.), System prawnofinansowy. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, , Warszawa 2013, s. 415 – 423.

14. Samodzielność pożyczkowa jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2013, nr 4, s. 53 – 60.

15. Regulacja prawna działalności bankowej i kredytowej w Unii Europejskiej, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 12, s. 76 – 87.

16. NBP a władze państwowe, [w:] P. Zawadzka (red.), Ustawa o NBP. Komentarz, Warszawa 2013, s. 138 – 152.

17. Emisja znaków pieniężnych, [w:] P. Zawadzka (red.), Ustawa o NBP. Komentarz, Warszawa 2013, s. 154 – 173.

18. Szczególne obowiązki i uprawnienia NBP, [w:] P. Zawadzka (red.), Ustawa o NBP. Komentarz, Warszawa 2013, s. 224 – 247.

19. Cele unijnego prawa rynku finansowego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014, s. 576 – 585.

20. Jednolity mechanizm nadzorczy, [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, 871 – 881.

21. Kilka uwag na temat otoczenia regulacyjnego rynku finansowego Unii Europejskiej, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 5, s 93 – 109.