Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Błażej Boch

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
blazej [dot] boch [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w pierwszym tygodniu semestru letniego:
poniedziałek 19.02.2018r. 14.45-16.45 - ostatnia możliwość napisania kolokwium za semestr zimowy (pierwsze podejście - WSP i ZSP), ostatnia możliwość zaliczenia kartkówki z uczestników postępowania (WSP), ostania możliwość poprawy oceny niedostatecznej z odpowiedzi na zajęciach (WSP)

środa 21.02.2018r. 16.00-18.00

niedziela 25.02.2018r. 13.00-15.00

Od 1.02.2018r. nie ma już możliwości zaliczania nieobecności za semestr zimowy, poprawy wniosków dowodowych (WSP) oraz wysyłania lub poprawiania prac pisemnych.
Dalsze terminy konsultacji zostaną wyznaczone po ustaleniu dogodnych terminów na pierwszych zajęciach w semestrze letnim (tj. w piątek 23.02 z grupą I WSP oraz w niedzielę 25.02 z grupą III ZSP).

 

Zamiaru przyjścia na konsultacje nie należy zgłaszać wcześniej za pomocą wiadomości e-mail.

W każdej innej sprawie zachęcam do kontaktu mailowego.

 

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (rocznik 2016). Pracę magisterską pt. „Dokumenty prywatne w polskim procesie karnym” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Skorupki. Od 2016r. doktorant w Katedrze Postępowania Karnego.

 

Zainteresowania naukowe:

- dowody i dokumenty prywatne (w tym problematyka tzw. opinii prywatnych), pojęcie dokumentu w prawie karnym,

- zatrzymanie procesowe, tymczasowe aresztowanie,

- udział sądu w postępowaniu przygotowawczym, model postępowania przygotowawczego,

- kary porządkowe,

- zasada bezpośredniości i zasada swobodnej oceny dowodów,

- zakazy dowodowe,

- rola pokrzywdzonego w procesie karnym,

- przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

- kryteria rozgraniczenia prawa karnego i prawa wykroczeń, czyny przepołowione i kontrawencjonalizacja,

- zatrudnienie skazanych,

- kliniczne nauczanie prawa;

- postępowania następcze;

- system dozoru elektronicznego.

 

Stypendia, nagrody, wyróżnienia:

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen: 2014/2015,

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe: 2015/2016,

- zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej: 2016/2017,

- stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów: 2017/2018,

- II miejsce w Lokalnym Konkursie Krasomówczym 2016 organizowanym przez ELSA Wrocław,

- II miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPAiE UWr 2015/2016.

 

Działalność naukowa i uczelniana:

- organizacja i współorganizacja konferencji naukowych,

- prelegent na wielu lokalnych i ogólnopolskich konferencjach naukowych;

- autor kilku publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego;

- członek honorowy i były przewodniczący Naukowego Koła Postępowania Karnego, pomysłodawca zorganizowania cyklów spotkań „Dostań się z nami na aplikację”, które do dnia dzisiejszego cieszą się dużym zainteresowaniem studentów,

- były członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Instytucie Prawa Cywilnego UWr oraz koordynator sekcji Street law – Zakłady karne,

- przeprowadzenie zajęć z zakresu podstaw prawa cywilnego i karnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie w ramach projektu Street law – Licea Ogólnokształcące,

- w latach 2013-2016 starosta roku (Studia Stacjonarne Prawa, rocznik 2016),

- przeprowadzenie warsztatów „Dowody prywatne w postępowaniu karnym" dla Naukowego Koła Postępowania Karnego;

- przeprowadzenie szkolenia „Kary i wyroki łączne" oraz szkolenia „System dozoru elektronicznego" dla Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

 

 

 

Organizacja i udział w konferencjach:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dopuszczalne ograniczenia praw człowieka w procesie karnym" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 9-10 października 2017r.
 2. VIII Ogólnopolski Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Granice prawa, granice w prawie" (Uniwersytet Zielonogórski): wygłoszenie referatu „Granice tzw. prywatnego gromadzenia dowodów w procesie karnym" - Łagów, 3-5 września 2017r.
 3. V Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów „Prawo karne wobec Konstytucji. XX-lecie kodeksów penalnych i Konstytucji" (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): uczestnictwo bierne - Obrzycko, 19-21 maja 2017r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Instrumentalizacja prawa karnego” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja, wygłoszenie referatu „Prawo łaski - niezbędna prerogatywa Prezydenta czy narzędzie instrumentalizacji prawa karnego?” - Wrocław, 11 kwietnia 2017r.
 5. V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 10 kwietnia 2017r.
 6. Konferencja Studencko-Doktorancka „Standardy prawa międzynarodowego i konstytucyjnego w tworzeniu i stosowaniu prawa karnego" (Uniwersytet Wrocławski): pomoc w organizacji, uczestnictwo bierne - Karpacz, 31 marca - 2 kwietnia 2017r.
 7. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Proces karny 2020 - pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym" (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym w perspektywie optymalnego modelu postępowania karnego w demokratycznym państwie prawnym" - Kraków-Przegorzały, 9-11 marca 2017r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Zasady procesu karnego w świetle ostatnich nowelizacji k.p.k." (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Wpływ ostatnich nowelizacji k.p.k. na postrzeganie roli zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym" - Kraków, 15 grudnia 2016r.
 9. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego” (Uniwersytet Wrocławski): organizacja, moderator panelu „Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym” - Wrocław, 8 kwietnia 2016r.
 10. Konferencja Studencko-Doktorancka „Sporne zagadnienia postępowania dowodowego w procesie karnym” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja, wygłoszenie referatu „Charakter prawny tzw. opinii prywatnych w procesie karnym” - Karpacz, 1-3 kwietnia 2016r.
 11. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Tak zwany czyn przepołowiony – sporna konstrukcja na styku prawa karnego i prawa wykroczeń” - Wisła, 10-12 marca 2016r.
 12. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i strasburskich – zagadnienia wybrane” - Wrocław, 3-4 grudnia 2015r.
 13. II Seminarium Dowodowego Prawa Porównawczego „Rola prokuratora w kontradyktoryjnym procesie karnym”: pomoc w organizacji - Wrocław, 15 października 2015r.
 14. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym” (Uniwersytet Wrocławski): organizacja, wygłoszenie referatu „Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka za pomocą pism, zapisków i notatek urzędowych – niezbędny zakaz dowodowy czy nadmierne ograniczenie prawdy materialnej?” - Wrocław, 24 kwietnia 2015r.
 15. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Odpowiedzialność lekarza i skutki procesowe w przypadku naruszenia zakazu wykorzystania jako dowód w procesie karnym treści oświadczenia oskarżonego dotyczącego zarzucanego mu czynu jeżeli zostało złożone wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej” - Wrocław, 17 kwietnia 2015r.
 16. Konferencja Studencko-Doktorancka „Środki przymusu w postępowaniu karnym” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Charakter prawny i granice dopuszczalności zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka na podstawie art. 285 § 2 k.p.k.”  - Karpacz, 27-29 marca 2015r.
 17. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Model dualistyczny czy dwa modele? Kontradyktoryjność czy konsensualizm procesu karnego?” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Wpływ pokrzywdzonego na zakończenia postępowania w świetle nowelizacji k.p.k.” - Kraków-Przegorzały, 14-15 marca 2015r.
 18. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Sądowa kontrola zatrzymania procesowego w postępowaniu przygotowawczym.” - Kraków, 10-11 grudnia 2014r.
 19. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 9 kwietnia 2014r.
 20. Konferencja Studencko-Doktorancka „Model procesu karnego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”: wygłoszenie referatu wspólnie z Moniką Abramek – „Postępowanie przygotowawcze przed i po nowelizacji – analiza porównawcza” - Karpacz, 28-30 marca 2014r.

Inne:

- ukończenie kursów Legal English in Practice oraz Advanced Legal English prowadzonych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu;

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

 

Publikacje:

Artykuły naukowe

 1. Kwalifikacja prawna czynu polegającego na samowolnym oddaleniu się skazanego z miejsca pracy poza zakładem karnym w systemie bez konwojenta, Przegląd Sądowy 2017, nr 11-12, s. 81-93.
 2. Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka za pomocą pism, zapisków i notatek urzędowych - niezbędny zakaz dowodowy czy nadmierne ograniczenie prawdy materialnej?, Wrocławskie Studia Sądowe 2016, nr 4, s. 5-35.
 3. Tak zwany czyn przepołowiony – sporna konstrukcja na styku prawa karnego i prawa wykroczeń [w:] A. Światłowski (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione, Kraków 2016, s. 79-95.
 4. Charakter prawny i granice dopuszczalności zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka na podstawie art. 285 § 2 k.p.k., Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 4, s. 49-65.
 5. Wpływ pokrzywdzonego na zakończenie postępowania karnego w świetle nowelizacji k.p.k. [w:] A. Światłowski (red.), Model dualistyczny czy dwa modele – kontradyktoryjność czy konsensualizm procesu karnego?, Kraków 2015, s. 177-192.
 6. Odpowiedzialność lekarza i skutki procesowe w przypadku naruszenia zakazu wykorzystania w procesie karnym treści oświadczenia oskarżonego dotyczącego zarzucanego mu czynu, jeżeli zostało złożone wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej [w:] J. Mróz, R. Stężała, R. Strubel, M. Szczepaniak, A. Świerczyna, K. A. Wojdyło, Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza, Wrocław 2015, s. 69-86 (publikacja elektroniczna).
 7. Sądowa kontrola zatrzymania w świetle standardów konstytucyjnych i strasburskich [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska, Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015r., Warszawa 2015, s. 65-74.
 8. Kilka uwag o dopuszczalności gromadzenia i wykorzystywania tzw. dowodów prywatnych w procesie karnym w świetle nowelizacji k.p.k., Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 2, s. 23-42.
 9. Postępowanie przygotowawcze przed i po nowelizacji – analiza porównawcza, Wrocławskie Studia Sądowe 2014, nr 2, s. 80-91 (współautorstwo z Moniką Abramek).

 

Inne

 1. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Instrumentalizacja prawa karnego", Wrocław, 11 kwietnia 2017r., Palestra 2017, nr 11, s. 129-131 (sprawozdanie z konferencji).
 2. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego”, Wrocław 8 kwietnia 2016r., Wrocławskie Studia Sądowe 2016, nr 2, s. 104-110 (współautorstwo z Moniką Abramek).