Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Błażej Boch

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
blazej [dot] boch [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej:
20.06.2018r. (środa): 16.00-17.00
25.06.2018r. (poniedziałek): 16.00-17.00
 

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (rocznik 2016). Pracę magisterską pt. „Dokumenty prywatne w polskim procesie karnym” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Skorupki. Od 2016r. doktorant w Katedrze Postępowania Karnego.

 

Zainteresowania naukowe:

- dowody i dokumenty prywatne (w tym problematyka tzw. opinii prywatnych), pojęcie dokumentu w prawie karnym,

- zatrzymanie procesowe, tymczasowe aresztowanie,

- udział sądu w postępowaniu przygotowawczym, model postępowania przygotowawczego,

- kary porządkowe,

- zasada bezpośredniości i zasada swobodnej oceny dowodów,

- zakazy dowodowe,

- rola pokrzywdzonego w procesie karnym,

- przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

- kryteria rozgraniczenia prawa karnego i prawa wykroczeń, czyny przepołowione i kontrawencjonalizacja,

- zatrudnienie skazanych,

- kliniczne nauczanie prawa;

- postępowania następcze;

- system dozoru elektronicznego.

 

Stypendia, nagrody, wyróżnienia:

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen: 2014/2015,

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe: 2015/2016,

- zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej: 2016/2017,

- stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów: 2017/2018,

- II miejsce w Lokalnym Konkursie Krasomówczym 2016 organizowanym przez ELSA Wrocław,

- II miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPAiE UWr 2015/2016.

 

Działalność naukowa i uczelniana:

- organizacja i współorganizacja konferencji naukowych,

- prelegent na wielu lokalnych i ogólnopolskich konferencjach naukowych;

- autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego;

- członek honorowy i były przewodniczący Naukowego Koła Postępowania Karnego, pomysłodawca zorganizowania cyklów spotkań „Dostań się z nami na aplikację”, które do dnia dzisiejszego cieszą się dużym zainteresowaniem studentów,

- były członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Instytucie Prawa Cywilnego UWr oraz koordynator sekcji Street law – Zakłady karne,

- przeprowadzenie zajęć z zakresu podstaw prawa cywilnego i karnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie w ramach projektu Street law – Licea Ogólnokształcące,

- w latach 2013-2016 starosta roku (Studia Stacjonarne Prawa, rocznik 2016),

- przeprowadzenie warsztatów „Dowody prywatne w postępowaniu karnym" dla Naukowego Koła Postępowania Karnego;

- przeprowadzenie szkolenia „Kary i wyroki łączne" oraz szkolenia „System dozoru elektronicznego" dla Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

 

 

 

Organizacja i udział w konferencjach:

 1. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Prawo, etyka, filozofia" (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej za prowadzenie tzw. przytuliska dla zwierząt" - Wrocław, 16 maja 2018r.
 2. VI Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wczesnym etapie postępowania karnego" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 9 kwietnia 2018r.
 3. Konferencja Studencko-Doktorancka „Temporalne i przedmiotowe granice prawa do obrony” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Prawo osoby pozbawionej wolności do kontaktu z adwokatem” - Karpacz, 23-25 marca 2018r.
 4. Ogólnopolska VII Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „Pokrzywdzony - czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?" (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego - czy nadrzędny cel procesu karnego? Analiza przez pryzmat wybranych uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym" - Kraków, 9-11 marca 2018r.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dopuszczalne ograniczenia praw człowieka w procesie karnym" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 9-10 października 2017r.
 6. VIII Ogólnopolski Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Granice prawa, granice w prawie" (Uniwersytet Zielonogórski): wygłoszenie referatu „Granice tzw. prywatnego gromadzenia dowodów w procesie karnym" - Łagów, 3-5 września 2017r.
 7. V Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów „Prawo karne wobec Konstytucji. XX-lecie kodeksów penalnych i Konstytucji" (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): uczestnictwo bierne - Obrzycko, 19-21 maja 2017r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Instrumentalizacja prawa karnego” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja, wygłoszenie referatu „Prawo łaski - niezbędna prerogatywa Prezydenta czy narzędzie instrumentalizacji prawa karnego?” - Wrocław, 11 kwietnia 2017r.
 9. V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 10 kwietnia 2017r.
 10. Konferencja Studencko-Doktorancka „Standardy prawa międzynarodowego i konstytucyjnego w tworzeniu i stosowaniu prawa karnego" (Uniwersytet Wrocławski): pomoc w organizacji, uczestnictwo bierne - Karpacz, 31 marca - 2 kwietnia 2017r.
 11. Ogólnopolska VI Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „Proces karny 2020 - pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym" (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym w perspektywie optymalnego modelu postępowania karnego w demokratycznym państwie prawnym" - Kraków-Przegorzały, 9-11 marca 2017r.
 12. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Zasady procesu karnego w świetle ostatnich nowelizacji k.p.k." (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Wpływ ostatnich nowelizacji k.p.k. na postrzeganie roli zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym" - Kraków, 15 grudnia 2016r.
 13. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego” (Uniwersytet Wrocławski): organizacja, moderator panelu „Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym” - Wrocław, 8 kwietnia 2016r.
 14. Konferencja Studencko-Doktorancka „Sporne zagadnienia postępowania dowodowego w procesie karnym” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja, wygłoszenie referatu „Charakter prawny tzw. opinii prywatnych w procesie karnym” - Karpacz, 1-3 kwietnia 2016r.
 15. Ogólnopolska V Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Tak zwany czyn przepołowiony – sporna konstrukcja na styku prawa karnego i prawa wykroczeń” - Wisła, 10-12 marca 2016r.
 16. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i strasburskich – zagadnienia wybrane” - Wrocław, 3-4 grudnia 2015r.
 17. II Seminarium Dowodowego Prawa Porównawczego „Rola prokuratora w kontradyktoryjnym procesie karnym”: pomoc w organizacji - Wrocław, 15 października 2015r.
 18. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym” (Uniwersytet Wrocławski): organizacja, wygłoszenie referatu „Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka za pomocą pism, zapisków i notatek urzędowych – niezbędny zakaz dowodowy czy nadmierne ograniczenie prawdy materialnej?” - Wrocław, 24 kwietnia 2015r.
 19. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Odpowiedzialność lekarza i skutki procesowe w przypadku naruszenia zakazu wykorzystania jako dowód w procesie karnym treści oświadczenia oskarżonego dotyczącego zarzucanego mu czynu jeżeli zostało złożone wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej” - Wrocław, 17 kwietnia 2015r.
 20. Konferencja Studencko-Doktorancka „Środki przymusu w postępowaniu karnym” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Charakter prawny i granice dopuszczalności zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka na podstawie art. 285 § 2 k.p.k.”  - Karpacz, 27-29 marca 2015r.
 21. Ogólnopolska IV Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „Model dualistyczny czy dwa modele? Kontradyktoryjność czy konsensualizm procesu karnego?” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Wpływ pokrzywdzonego na zakończenia postępowania w świetle nowelizacji k.p.k.” - Kraków-Przegorzały, 14-15 marca 2015r.
 22. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Sądowa kontrola zatrzymania procesowego w postępowaniu przygotowawczym.” - Kraków, 10-11 grudnia 2014r.
 23. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 9 kwietnia 2014r.
 24. Konferencja Studencko-Doktorancka „Model procesu karnego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”: wygłoszenie referatu wspólnie z Moniką Abramek – „Postępowanie przygotowawcze przed i po nowelizacji – analiza porównawcza” - Karpacz, 28-30 marca 2014r.

Inne:

- ukończenie kursów Legal English in Practice oraz Advanced Legal English prowadzonych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu;

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).
*

Działalność pozauczelniana:
aplikant prokuratorski (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)

 

Publikacje:

Artykuły naukowe

 1. Wpływ ostatnich nowelizacji k.p.k. na postrzeganie roli zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym, Monitor Prawniczy 2018, nr 4, s. 209-215.
 2. Kwalifikacja prawna czynu polegającego na samowolnym oddaleniu się skazanego z miejsca pracy poza zakładem karnym w systemie bez konwojenta, Przegląd Sądowy 2017, nr 11-12, s. 81-93.
 3. Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka za pomocą pism, zapisków i notatek urzędowych - niezbędny zakaz dowodowy czy nadmierne ograniczenie prawdy materialnej?, Wrocławskie Studia Sądowe 2016, nr 4, s. 5-35.
 4. Tak zwany czyn przepołowiony – sporna konstrukcja na styku prawa karnego i prawa wykroczeń [w:] A. Światłowski (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione, Kraków 2016, s. 79-95.
 5. Charakter prawny i granice dopuszczalności zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka na podstawie art. 285 § 2 k.p.k., Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 4, s. 49-65.
 6. Wpływ pokrzywdzonego na zakończenie postępowania karnego w świetle nowelizacji k.p.k. [w:] A. Światłowski (red.), Model dualistyczny czy dwa modele – kontradyktoryjność czy konsensualizm procesu karnego?, Kraków 2015, s. 177-192.
 7. Odpowiedzialność lekarza i skutki procesowe w przypadku naruszenia zakazu wykorzystania w procesie karnym treści oświadczenia oskarżonego dotyczącego zarzucanego mu czynu, jeżeli zostało złożone wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej [w:] J. Mróz, R. Stężała, R. Strubel, M. Szczepaniak, A. Świerczyna, K. A. Wojdyło, Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza, Wrocław 2015, s. 69-86 (publikacja elektroniczna).
 8. Sądowa kontrola zatrzymania w świetle standardów konstytucyjnych i strasburskich [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska, Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015r., Warszawa 2015, s. 65-74.
 9. Kilka uwag o dopuszczalności gromadzenia i wykorzystywania tzw. dowodów prywatnych w procesie karnym w świetle nowelizacji k.p.k., Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 2, s. 23-42.
 10. Postępowanie przygotowawcze przed i po nowelizacji – analiza porównawcza, Wrocławskie Studia Sądowe 2014, nr 2, s. 80-91 (współautorstwo z Moniką Abramek).

 

Inne

 1. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Instrumentalizacja prawa karnego", Wrocław, 11 kwietnia 2017r., Palestra 2017, nr 11, s. 129-131 (sprawozdanie z konferencji).
 2. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego”, Wrocław 8 kwietnia 2016r., Wrocławskie Studia Sądowe 2016, nr 2, s. 104-110 (współautorstwo z Moniką Abramek).