Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Błażej Boch

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
blazej.boch [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:
niedziela 27.03.2022r. 13.15-14.15 - online
niedziela 03.04.2022r. 13.15-14.15 - online
sobota 23.04.2022r. 09.45-11.45 - online

KONSULTACJE USOS: sobota 30.04.2022r. 12.00-13.00 - online

W każdej sprawie zachęcam do kontaktu mailowego. Istnieje również możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje online po uprzednim kontakcie mailowym.
 

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (rocznik 2016). Pracę magisterską pt. „Dokumenty prywatne w polskim procesie karnym” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Skorupki. Od 2016r. doktorant w Katedrze Postępowania Karnego. Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy problematyki oddania pod sąd w polskim procesie karnym.

Zainteresowania naukowe:

- dowody i dokumenty prywatne (w tym problematyka tzw. opinii prywatnych), pojęcie dokumentu w prawie karnym,
- postępowanie przejściowe, formalna i merytoryczna kontrola aktu oskarżenia, oddanie pod sąd,
- zatrzymanie procesowe, tymczasowe aresztowanie,
- udział sądu w postępowaniu przygotowawczym, model postępowania przygotowawczego,
- kary porządkowe,
- zasada bezpośredniości,
- zakazy dowodowe,
- rola pokrzywdzonego w procesie karnym,
- przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
- kryteria rozgraniczenia prawa karnego i prawa wykroczeń, czyny przepołowione i kontrawencjonalizacja,
- kliniczne nauczanie prawa;
- postępowania następcze;
- system dozoru elektronicznego.

Stypendia, nagrody, wyróżnienia:

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen: 2014/2015,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe: 2015/2016,
- zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej: 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
- stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
- stypendium doktoranckie: 2018/2019; 2019/2020,
- II miejsce w Lokalnym Konkursie Krasomówczym 2016 organizowanym przez ELSA Wrocław,
- II miejsce w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPAiE UWr 2015/2016.

Działalność naukowa i uczelniana:

- organizacja i współorganizacja konferencji naukowych,
- prelegent na wielu lokalnych i ogólnopolskich konferencjach naukowych;
- autor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego;
- członek honorowy i były przewodniczący Naukowego Koła Postępowania Karnego, pomysłodawca zorganizowania cyklów spotkań „Dostań się z nami na aplikację”, które do dnia dzisiejszego cieszą się dużym zainteresowaniem studentów,
- członek honorowy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Instytucie Prawa Cywilnego UWr oraz były koordynator sekcji Street law – Zakłady karne,
- przeprowadzenie zajęć z zakresu podstaw prawa cywilnego i karnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie w ramach projektu Street law – Licea Ogólnokształcące,
- w latach 2013-2016 starosta roku (Studia Stacjonarne Prawa, rocznik 2016),
- przeprowadzenie warsztatów „Dowody prywatne w postępowaniu karnym" oraz spotkania „Zdaj z nami na aplikację prokuratorską" dla Naukowego Koła Postępowania Karnego;
- przeprowadzenie szkolenia „Kary i wyroki łączne" oraz szkolenia „System dozoru elektronicznego" dla Uniwersyteckiej Poradni Prawnej;
- przeprowadzenie spotkania poświęconego aplikacji prokuratorskiej w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych organizowanych przez ELSA Poland.

Organizacja i udział w konferencjach:

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "I Forum Młodych Procesualistów" (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - wygłoszenie referatu "Sprzeciw prokuratora od tzw. aresztu kaucyjnego - potrzebna instytucja czy nadmierna ingerencja w kompetencje sądu?" - Warszawa, 24 czerwca 2020r. (konferencja on-line)
 2. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dowody w polskim postępowaniu karnym" (Uniwersytet w Białymstoku) - wygłoszenie referatu "Wprowadzanie tzw. dowodów prywatnych do procesu karnego" - Białystok, 22 czerwca 2020r. (konferencja on-line)
 3. XV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego „Współczesne problemy i wyzwania sądownictwa w Polsce" (Uniwersytet Jagielloński) - wygłoszenie referatu „Wzmocniony wpływ prokuratora na decyzje procesowe sądu w świetle ostatnich nowelizacji k.p.k." - Kraków, 13-14 grudnia 2019r.
 4. VII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 8 kwietnia 2019r.
 5. Konferencja Studencko-Doktorancka „Rola i zadania prokuratury w postępowaniu karnym" (Uniwersytet Wrocławski): pomoc w organizacji, uczestnictwo bierne, moderowanie panelu - Karpacz, 29-31 marca 2019r.
 6. Ogólnopolska VIII Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna" (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Charakter prawny stanu rażącej niesprawiedliwości w rozumieniu art. 440 k.p.k." - Kraków, 9-10 marca 2019r.
 7. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym" (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Domniemanie pokrzywdzenia w polskim procesie karnym" - Kraków, 6 grudnia 2018r.
 8. VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego pt. „Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu" (Uniwersytet w Białymstoku): wygłoszenie referatu „Prawo tymczasowo aresztowanego do bezpośredniego kontaktu z obrońcą" - Białystok, 20-22 września 2018r.
 9. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Prawo, etyka, filozofia" (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej za prowadzenie tzw. przytuliska dla zwierząt" - Wrocław, 16 maja 2018r.
 10. VI Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wczesnym etapie postępowania karnego" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 9 kwietnia 2018r.
 11. Konferencja Studencko-Doktorancka „Temporalne i przedmiotowe granice prawa do obrony” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Prawo osoby pozbawionej wolności do kontaktu z adwokatem” - Karpacz, 23-25 marca 2018r.
 12. Ogólnopolska VII Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „Pokrzywdzony - czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?" (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego - czy nadrzędny cel procesu karnego? Analiza przez pryzmat wybranych uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym" - Kraków, 9-11 marca 2018r.
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dopuszczalne ograniczenia praw człowieka w procesie karnym" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 9-10 października 2017r.
 14. VIII Ogólnopolski Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Granice prawa, granice w prawie" (Uniwersytet Zielonogórski): wygłoszenie referatu „Granice tzw. prywatnego gromadzenia dowodów w procesie karnym" - Łagów, 3-5 września 2017r.
 15. V Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów „Prawo karne wobec Konstytucji. XX-lecie kodeksów penalnych i Konstytucji" (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): uczestnictwo bierne - Obrzycko, 19-21 maja 2017r.
 16. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Instrumentalizacja prawa karnego” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja, wygłoszenie referatu „Prawo łaski - niezbędna prerogatywa Prezydenta czy narzędzie instrumentalizacji prawa karnego?” - Wrocław, 11 kwietnia 2017r.
 17. V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego" (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 10 kwietnia 2017r.
 18. Konferencja Studencko-Doktorancka „Standardy prawa międzynarodowego i konstytucyjnego w tworzeniu i stosowaniu prawa karnego" (Uniwersytet Wrocławski): pomoc w organizacji, uczestnictwo bierne - Karpacz, 31 marca - 2 kwietnia 2017r.
 19. Ogólnopolska VI Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „Proces karny 2020 - pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym" (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym w perspektywie optymalnego modelu postępowania karnego w demokratycznym państwie prawnym" - Kraków-Przegorzały, 9-11 marca 2017r.
 20. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Zasady procesu karnego w świetle ostatnich nowelizacji k.p.k." (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Wpływ ostatnich nowelizacji k.p.k. na postrzeganie roli zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym" - Kraków, 15 grudnia 2016r.
 21. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego” (Uniwersytet Wrocławski): organizacja, moderator panelu „Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym” - Wrocław, 8 kwietnia 2016r.
 22. Konferencja Studencko-Doktorancka „Sporne zagadnienia postępowania dowodowego w procesie karnym” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja, wygłoszenie referatu „Charakter prawny tzw. opinii prywatnych w procesie karnym” - Karpacz, 1-3 kwietnia 2016r.
 23. Ogólnopolska V Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Tak zwany czyn przepołowiony – sporna konstrukcja na styku prawa karnego i prawa wykroczeń” - Wisła, 10-12 marca 2016r.
 24. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i strasburskich – zagadnienia wybrane” - Wrocław, 3-4 grudnia 2015r.
 25. II Seminarium Dowodowego Prawa Porównawczego „Rola prokuratora w kontradyktoryjnym procesie karnym”: pomoc w organizacji - Wrocław, 15 października 2015r.
 26. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym” (Uniwersytet Wrocławski): organizacja, wygłoszenie referatu „Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka za pomocą pism, zapisków i notatek urzędowych – niezbędny zakaz dowodowy czy nadmierne ograniczenie prawdy materialnej?” - Wrocław, 24 kwietnia 2015r.
 27. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Odpowiedzialność lekarza i skutki procesowe w przypadku naruszenia zakazu wykorzystania jako dowód w procesie karnym treści oświadczenia oskarżonego dotyczącego zarzucanego mu czynu jeżeli zostało złożone wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej” - Wrocław, 17 kwietnia 2015r.
 28. Konferencja Studencko-Doktorancka „Środki przymusu w postępowaniu karnym” (Uniwersytet Wrocławski): wygłoszenie referatu „Charakter prawny i granice dopuszczalności zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka na podstawie art. 285 § 2 k.p.k.”  - Karpacz, 27-29 marca 2015r.
 29. Ogólnopolska IV Studencko-Doktorancka Konferencja Karnoprocesowa „Model dualistyczny czy dwa modele? Kontradyktoryjność czy konsensualizm procesu karnego?” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Wpływ pokrzywdzonego na zakończenia postępowania w świetle nowelizacji k.p.k.” - Kraków-Przegorzały, 14-15 marca 2015r.
 30. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego” (Uniwersytet Jagielloński): wygłoszenie referatu „Sądowa kontrola zatrzymania procesowego w postępowaniu przygotowawczym.” - Kraków, 10-11 grudnia 2014r.
 31. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania” (Uniwersytet Wrocławski): współorganizacja - Wrocław, 9 kwietnia 2014r.
 32. Konferencja Studencko-Doktorancka „Model procesu karnego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”: wygłoszenie referatu wspólnie z Moniką Abramek – „Postępowanie przygotowawcze przed i po nowelizacji – analiza porównawcza” - Karpacz, 28-30 marca 2014r.

Inne:
- ukończenie kursów Legal English in Practice oraz Advanced Legal English prowadzonych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu;
- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

*
Działalność pozauczelniana:
asesor prokuratorski w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy