Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Adrian Porwich

Kontakt: 

pokój 522, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/2

Email:
adrian.porwich [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

 • ​​prawo ochrony dziedzictwa kultury - system ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej
 • prawne podstawy prowadzenia działalności kulturalnej
 • prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządów zawodowych
 • zagadnienia odpowiedzialności administracyjnej
 • aksjologia prawa administracyjnego

Wystąpienia podczas konferencji:

 • Rola kościołów i związków wyznaniowych w ochronie dziedzictwa kultury
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Religia a polityka i prawo" - Wrocław, 25 maja 2017 r. 
 • Instytucja pozwoleń konserwatorskich jako instrument prawnej ochrony zabytków oraz ingerencji w prawo własności zabytków nieruchomych
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" - Wrocław, 9-10 czerwca 2017 r.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym w miastach na prawach powiatu
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu - diagnoza problemu" - Poznań, 24 października 2017 r. 
 • Przepisy w zakresie wywozu zabytków i muzealiów za granicę jako instrument ochrony zbiorów muzealnych
  Konferencja Naukowa "Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i sztuki - dawniej i dziś" - Katowice, 5 grudnia 2018 r.
 • Współdziałanie organów konserwatorskich i dysponentów zabytku jako niezbędny warunek efektywnej ochrony zabytków
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Administracja bliżej jednostki" - Wrocław, 18 grudnia 2017 r.
 • Zastosowanie art. 50 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jako przejaw ingerencji organów konserwatorskich w prawo własności zabytku
  VI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe "Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności" - Łódź, 17 kwietnia 2018 r.
 • Administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów w zakresie opieki nad zabytkami - postęp czy regres w prawnej ochronie zabytków?
  V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury "Bezpieczeństwo dóbr kultury" - Olsztyn, 25 kwietnia 2018 r. 
 • Znaczenie gminnego programu rewitalizacji dla planowania przestrzennego
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu - próba rozwiązania problemu" - Poznań, 22 października 2018 r.
 • Prawne instrumenty ochrony starożytności w Arabskiej Republice Egiptu - wybrane zagadnienia
  II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Orient Daleki i Bliski" - Wrocław, 14 - 15 grudnia 2018 r.
 • Pozycja prawna samorządowego konserwatora zabytków - problemy praktyczne
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej w ujęciu polityczno - prawnym" - Olsztyn, 12 kwietnia 2019 r.
 • Prawna ochrona zabytków nieruchomych nierejestrowych
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości - Ochrona Dziedzictwa w XXI wieku" - Kraków, 12 - 13 kwietnia 2019 r.
 • Aksjologia prawa ochrony dziedzictwa kultury - kilka uwag na tle nowych administracyjnoprawnych instrumentów ochrony zabytków
  V Międzynarodowa Konferencja "Prawo - Religia - Polityka" - Wrocław, 26 - 27 kwietnia 2019 r.
 • Samorządowa ochrona dóbr kultury - stan badań i perspektywy rozwoju
  VI Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury "Stan badań" - Olsztyn, 22 maja 2019 r.
 • Kierownik instytucji kultury jako organ administrujący w systemie ochrony zabytków - kilka refleksji na tle prawnoustrojowym
  VI Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego - Lubostroń, 26 - 28 września 2019 r.
 • System organów i instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego w Arabskiej Republice Egiptu
  III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Orient Daleki i Bliski" - Wrocław, 20 grudnia 2019 r.