mgr Kamila Majchrzak

Doktorant

Kontakt: 

Pokój 515, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
kamila [dot] majchrzak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- prawo międzynarodowe i prawo unijne, a zwłaszcza prawne aspekty funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej oraz integracji Polski ze strefą euro, a także fundusze unijne oraz ochrona danych osobowych;

 

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

1 – Wzmacnianie świadomości obywateli Unii Europejskiej na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony – referat przedstawiony na międzynarodowej konferencji naukowej, pt.: „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania” pod patronatem Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka Sejmu RP (22 – 23.04.2013 r.  Warszawa  - Sejm RP).

2 – Ochrona danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing) - referat przedstawiony na ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt.: „Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych”, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Katedra Prawa Konstytucyjnego z udziałem Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (6 – 7.06.2013 r., Zieleniec).

3 - Euro currency in Poland – legal adjustments - referat wygłoszony podczas debaty polsko-rosyjskiej, pt.: „Współczesne tendencje w polskim prawie” zorganizowanej przez WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego z udziałem studentów i wykładowców z Akademii Prawa z Moskwyi Petersburga (03.12.2013 r., Wrocław).

4 – Prawo zwyczajowe jako źródło prawa Unii Europejskiej - referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt.: „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Katedra Prawa Konstytucyjnego, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (29 – 30.05.2014 r., Zieleniec).

5 - Relacja "organizacja międzynarodowa - państwo członkowskie" na przykładzie wpływu Unii Europejskiej na stanowiska państw w obliczu aktualnych sytuacji kryzysowych - referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt.: "Państwa i organizacje międzynarodowe w dobie kryzysu", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundację im. Konrada Adenauera (17 – 18.11.2016 r., Wrocław).

 

Staże naukowe:

- staż doktorancki w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro w RP (Ministerstwo Finansów) w październiku 2011 r. – zaproszenie w ramach wyróżnienia za udział w projekcie edukacyjnym „Euroszkoła z Schumanem”;

 

mgr Kamila Majchrzak – jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych: Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Prawo Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku akademickiego 2011/12 realizuje studia doktoranckie w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pod opieką dr hab. prof. nadzw. UWr Barbary Mielnik. W dniu 23 czerwca 2013 r., decyzją Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr Kamila Majchrzak otworzyła przewód doktorski. Przyjęty tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: "Instrumenty prawne regulujące strefę euro."

Od roku akademickiego 2011/12 prowadzi zajęcia z przedmiotów: prawo międzynarodowe publiczne i prawo Unii Europejskiej.

 

Działalność pozauczelniana:

- Zawodowo zajmuje się realizacją projektów unijnych oraz współpracą z zagranicą realizowaną przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

- Posiada uprawnienia trenerskie (jako trener ds. waluty euro) zdobyte w ramach projektu edukacyjnego „Euroszkoła z Schumanem”, realizowanego przez Polską Fundację im. R. Schumana w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro w RP (Ministerstwo Finansów) - potwierdzone certyfikatem (styczeń 2011 r.)

Publikacje: 

1.       Instrumenty prawne służące ograniczeniu skutków kryzysu finansowo – gospodarczego w strefie euro Unii Europejskiej. Uwagi ogólne, [w:] M. Sadowski (red.), Acta Erasmiana, tom 5. Varia, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 2013, s. 129 -150.
Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42401/001.pdf

2.       Prawne aspekty wprowadzenia euro w Polsce, Analiza natolińska nr 8 (66) 2013, Centrum Europejskie Natolin, s. 1- 33. 
Dostęp online: http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_8_2013.pdf

3.       Wzmacnianie świadomości obywateli Unii Europejskiej na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony,  [w:] J. Jaskiernia (red.),  Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, tom 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 214 – 226.

4.       Prawo zwyczajowe jako źródło prawa Unii Europejskiej, [w:] A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.), Rządy prawa i europejska kultura prawna, E-Wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 205 - 216. Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63754