mgr Grzegorz Czarnocki

Doktorant

Email:
grzegorz [dot] czarnocki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawnych mechanizmów stymulujących optymalne gromadzenie i rozdysponowywanie środków publicznych, w tym szeroko rozumianej kontroli. Z praktyką finansów publicznych zmagam się pracując w regionalnej izbie obrachunkowej.

Publikacje: 

1. G. Czarnocki, Perspektywy zastosowań nurtu behawioralnego ekonomicznej analizy prawa w praktyce prawodawczej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, nr 7-8 s. 5-12.

2. G. Czanocki, Zasady i tryb udzielania dotacji w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle rozwiązań przyjmowanych przez ustawodawcę w zakresie czynów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, Nowe Zeszyty Samorządowe 3/2016, s. 9-20

3. G. Czarnocki, K. Stelmaszczyk, Kształtowanie się prawnych instrumentów zaciągania przez gminę zobowiązań wykraczających poza ramy roku budżetowego na przestrzeni dotychczasowej działalności regionalnych izb obrachunkowych, (w :) Samorząd - finanse - nadzór i kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych, red. Ryszard P. Krawczyk, Mirosław Stec.,  Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 200-217.

4. G. Czarnocki, K. Stelmaszczyk, Rezerwy budżetowe - wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2013 nr 11 s. 52-66.

5. A. Bieniaszewska, G. Czarnocki, Realizowanie zadań w dziedzinie kultury za pośrednictwem instytucji kultury w aspekcie wyników kontroli RIO, „Finanse Komunalne” 2008 nr 10 s. 56-64.

6. G. Czarnocki, A. Bieniaszewska, Pożyczki udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2007, nr 9 s. 46-57.

8. G. Czarnocki, A. Bieniaszewska, Poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych,  „Finanse Komunalne” 2007, nr 4 s. 58-66.

9. G. Czarnocki, Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet jednostki samorządu terytorialnego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2002, nr 4 s. 39-45.

10. A. Zembaczyńska Alicja, G. Czarnocki, Nadzór nad uchwałami w sprawach funduszy celowych, na tle rozstrzygnięć kolegiów regionalnych izb obrachunkowych w latach 2000-2001, „Finanse Komunalne” 2002, nr 1, s. 13 - 22.

11. A. Zembaczyńska, G. Czarnocki, Nadzór nad uchwałami w sprawach zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w świetle rozstrzygnięć kolegiów regionalnych izb obrachunkowych w latach 2000-2001, „Finanse Komunalne” 2002, nr 2 s. 23-33.

12. G. Czarnocki, Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego w świetle działalności regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2001, nr 5 s. 21-26.

13. G. Czarnocki, Powiatowe służby, inspekcje i straże - charakter zadań i ich finansowanie, „Finanse Komunalne” 1999, nr 5 s. 13-18.