mgr Mateusz Radajewski

Doktorant

Kontakt: 
Email:
mateusz [dot] radajewski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowane badawcze:

Prawo konstytucyjne, a w szczególności: źródła prawa, prawo parlamentarne, odpowiedzialność konstytucyjna, prawo stanów nadzwyczajnych, sądownictwo.

Nagrody:

Laureat III (2012 r.) i IV (2013 r.) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

Stypendia:

Rok akademicki 2013/2014:

1. Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,

2. Stypendium Rektora UWr dla najlepszych doktorantów.

Rok akademicki 2014/2015:

1. Stypendium doktoranckie,

2. Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,

3. Stypendium Rektora UWr dla najlepszych doktorantów,

4. Stypendium naukowe w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rok akademicki 2015/2016:

1. Stypendium doktoranckie,

2. Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,

3. Stypendium Rektora UWr dla najlepszych doktorantów.

Rok akademicki 2016/2017:

1. Stypendium doktoranckie,

2. Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,

3. Stypendium Rektora UWr dla najlepszych doktorantów.

 

Biogram:

Mgr Mateusz Radajewski ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. "Trybunał Stanu" przygotował pod kierunkiem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prof. dra hab. Marka Zubika, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2009-2013 był członkiem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego na Uniwersytecie Warszawskim. Występował w roli prelegenta na licznych konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego. Odbył staże m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego oraz Kancelarii Senatu RP. W latach 2013-2014 pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad samorządem terytorialnym. Od 2013 r. jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach których przygotowuje pod kierunkiem prof. dra hab. Mariusza Jabłońskiego prace doktorską na temat roli Prezydenta RP w powoływaniu sędziów w Polsce.

Publikacje: 

1. M. Radajewski, Rozporządzenie z mocą ustawy - wybrane problemy, [w:] Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji, red. M. Zubik, R. Puchta, Warszawa 2013, s. 89-101;

2. M. Radajewski, Ochrona podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela jako zasada stanów nadzwyczajnych, [w:] Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki. Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2014, s. 337-351;

3. M. Radajewski, Regulamin Zgromadzenia Narodowego. Refleksje na tle art. 114 ust. 2 Konstytucji RP, "Przegląd Sejmowy" 2015, nr 1, s. 45-61;

4. M. Radajewski, Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych - wybrane problemy, "Przegląd Prawa Publicznego" 2015, nr 6, s. 108-120;

5. M. Radajewski, Prawo petycji w pracach nad Konstytucją RP, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2015, s. 231-240;

6. M. Radajewski, Derogacja praw i wolności w sytuacjach nadzwyczajnych w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka, [w:] Międzynarodowa ochrona praw człowieka ­– współczesne problemy na świecie, red. M. Jabłoński, T. Jurczyk, P. Gutierrez, Wrocław 2015, s. 129-140;

7. M. Radajewski, Przejściowa niemożność sprawowania urzędu przez Prezydenta RP w świetle Konstytucji i nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2016, nr 2, s. 11-31;

8. M. Radajewski, Rozwiązanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przez Sejm, "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 6, s. 25-33;

9. M. Radajewski, Weryfikacja ważności wyników wyborów na przykładzie sprawy Bush v. Gore, [w:] Identyfikacja granic wolności i praw jednostki - prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego, red. M. Jabłoński, Wrocław 2016, s. 343-368;

10. M. Radajewski, O karach orzekanych przez Trybunał Stanu za delikty konstytucyjne, "Przegląd Sejmowy" 2016, nr 3, s. 203-219;

11. M. Radajewski, Ułaskawienie oskarżonego jako przesłanka umorzenia postępowania karnego. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30.03.2016 r. (X Ka 57/16), "Przegląd Sądowy" 2016, nr 10, s. 130-136;

12. M. Radajewski, Uchylenie aktu normatywnego ministra przez Radę Ministrów, "Państwo i Prawo" 2017, nr 1, s. 78-89.

 

Redakcja naukowa:

Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, red. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, Wrocław 2016.