mgr Joanna Podczaszy

Doktorant

Kontakt: 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy.

If you have any questions, please do not hesitate to contact me via e-mail.

Telefon:
606262545
Email:
joanna [dot] podczaszy [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje - w piątki od 9.45 do 10.45, sala 511, bud. A.

Office hours - on Fridays from 9.45 a.m. till 10.45 a.m., room 511, building A.

 

Działalność naukowa: 

Joanna Podczaszy studiowała równolegle prawo na Uniwersytecie Opolskim oraz filologię angielską, początkowo na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, a potem również na Uniwersytecie Opolskim. Oba kierunki studiów zakończyła planowo uzyskaniem tytułów magistra prawa i magistra filologii angielskiej. Bezpośrednio po uzyskaniu tytułów magistra w 2013 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę doktorską pisze pod kierunkiem prof. nadzw. UWr dr hab. Adama Sulikowskiego na Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Procesy bankructwa i niewypłacalności są permanentną cechą dzisiejszego życia społecznego i będą się nasilać, stąd doktorantka bada nie tylko instrumentarium prawne związane z upadłością konsumencką, ale również tematy powiązane, które stanowią przyczynek do zadłużania się osób, w tym poziom konsumpcji, powszechność w zaciąganiu zobowiązań finansowych i inne. Na co dzień Joanna Podczaszy pracuje w Kancelarii Radców Prawnych we Wrocławiu oraz prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Prawnego.

Referaty na konferencjach naukowych:

1. „Wiedza jako narzędzie władzy. Kilka uwag ad vocem do koncepcji Michela Foucault” konferencja naukowa Studia nad wiedzą. Kreowanie społeczeństwa niewiedzy zorganizowana w dniach 27-28.11.2013 r. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski;

2. „The Power of the President based on Polish and Russian Constitution” –  międzynarodowa konferencja naukowa Prawo konstytucyjne oraz komparatystyka prawnicza. Debata polsko – rosyjska zorganizowana dnia 03.12.2013 r. na Uniwersytecie Wrocławskim;

3. „Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa” konferencja naukowa Prawa człowieka w perspektywie socjologicznej. Pamięci Profesor Hanny Waśkiewicz zorganizowana w dniach 12-13.12.2013 r. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski;

4. „Koncepcja rządów prawa a jej stosowanie w Polsce” konferencja naukowa Rządy prawa i europejska kultura prawna zorganizowana w dniach 29-30.05.2014 r. przez Uniwersytet Wrocławski;

5. „Demokracja pożytek czy przeżytek?” – konferencja naukowa Demokratyczne rządy prawa. Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa zorganizowana w dniach 14-17.09.2014 r. przez Uniwersytet w Białymstoku;

6. „Konsumpcjonizm drogą zniewolenia konsumenta – regulacje prawne przeciwdziałające ekskluzji społecznej” – konferencja naukowa Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe zorganizowana w dniu 05.12.2014 r. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie;

7. „Upadłość konsumencka jako mechanizm prawny przeciwdziałający wykluczeniu z życia społeczno-gospodarczego osób nadmiernie zadłużonych” – konferencja naukowa Młodzi dla nauki, zorganizowana przez Instytut Ekonomiczno-Społeczny w dniach 5-7.02.2015 r.;

8. „Regulacje prawne przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu dłużników” – konferencja naukowa Prawo: siła bezsilnych?, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski w dniach 13-14.03.2015 r.;

9. „Wielopłaszczyznowe rozważania na temat upadłości konsumenckiej"” – konferencja naukowa Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji, zorganizowana przez Uniwersytet Opolski w dniach 16-17.03.2015 r.

10. „Współczesny homo consumens jako homo debitor – instytucja upadłości konsumenckiej w dobie kryzysu finansowego gospodarstw domowych” – konferencja naukowa Biografie finansowe. Koncepcja i zastosowanie, zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk w dniu 29.04.2015 r.

11. „Upadłość konsumencka – interes społeczny a słuszny interes wierzycieli” – konferencja naukowa Prawo między sprawiedliwością a siłą, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Opolski w dniach 28-29.05.2015 r.

12. The Institution of Consumer Bankruptcy as a Remedy for Over-Indebtedness” – konferencja międzynarodowa Critical Legal Conference – Law, Space and the Political, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski w dniach 3-5.09.2015 r.

13. „Społeczne aspekty przepisów o upadłości konsumenckiej w świetle przeprowadzonych badań” – konferencja naukowa Terapie finansów. Społeczno-psychologiczne aspekty finansów, zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk w dniu 18.05.2016 r.

14. „Upadłość konsumencka – instytucja godząca interesy wierzycieli, państwa jako suwerena na danym terytorium i obywateli jako podmiotów prawa podlegających ochronie” – konferencja naukowa Prawo – polityka – sfera publiczna, XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski w dniach 18-21.09.2016 r.

Publikacje: 

1. J. Podczaszy, „Quo vadis homo debitor? Rozważania na temat prawnego uregulowania upadłości konsumenckiej”, Edukacja Prawnicza, Nr 11, 2014, s. 22-25.

2. J. Podczaszy, „Koncepcja rządów prawa a jej stosowanie w Polsce”, [w:]Rządy prawa i europejska kultura prawna, pod red. A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka, Prace naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 29-40.

3. J. Podczaszy, „In favorem debitoris – zmiany w przepisach dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”, Edukacja prawnicza, Nr 1, 2015.

4. J.Podczaszy, „Upadłość konsumencka jako mechanizm prawny przeciwdziałający wykluczeniu z życia społeczno-gospodarczego osób nadmiernie zadłużonych”, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, Nr 2, Kamieniec Wrocławski 2015.

5. J. Podczaszy, Konsumpcjonizm drogą zniewolenia konsumenta – regulacje prawne przeciwdziałające ekskluzji społecznej, [w:] Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. A. Zimny, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2015.

6. J. Podczaszy, Współczesny homo consumens jako homo debitor - instytucja upadłości konsumenckiej w dobie kryzysu finansowego gospodarstw domowych, [w:] Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe, pod red. J. Solarz, M. Lisowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVI, z. 8, cz. II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2015.

7. J. Podczaszy, „Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa”, [w:] Roczniki Nauk Społecznych, T. 7, Nr 4, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.

8. S. Gurgul, J. Podczaszy, „Executor testamentarius – wykonawca testamentu jako instytucja niedoceniana w polskim systemie prawnym”, [w:] Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych, pod red. A. Fiutak, Nr 19-20 (23-24)/2016, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

9. S. Gurgul, J. Podczaszy, „Niewypłacalność przedsiębiorstwa w ujęciu prawnym i ekonomicznym”, [w:] Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania, pod red. K. Raczkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVII, z. 8, cz. I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016.

10. J. Podczaszy, „Społeczne aspekty przepisów o upadłości konsumenckiej w świetle przeprowadzonych badań”, [w:] Terapia finansów, pod red. E. Klamut, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVII, z. 8, cz. III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016.