mgr Iga Jaworska

Doktorant

Kontakt: 
Email:
iga [dot] jaworska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Pokój 519, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

8 kwietnia - 13:00-14:00

25 kwietnia - 17:00-18:00

30 kwietnia - 11:30-12:30

6 maja - 10:00-11:00

9 maja - 17:00-18:00

20 maja - 13:30-14:30

21 maja - 14:15-15:15

27 maja - 11:00-12:00

3 czerwca - 13:00-14:00

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

prawo administracyjne procesowe, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz w zakresie prawa administracyjnego materialnego - prawo osobowe.

Dnia 22 czerwca 2015 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego na podstawie rozprawy pt.: "Grzywna w celu przymuszenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym".

 

Udział w konferencjach naukowych:

1. Ogólnopolska konferencja naukowa "Administracyjnoprawne regulacje w medycynie i farmacji" - referat "Wątpliwości prawne związane z obowiązkiem szczepień, Wrocław 2015. 

2. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dostęp do informacji publicznej - prawo a praktyka" - referat "Postępowanie w sytuacji nieposiadania przez organ żądanej informacji publicznej", Wrocław 2015.

3. Międzynarodowa konferencja naukowa "Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym" - referat "Obowiązek meldunkowy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli krajów latynoamerykańskich na tle przepisów nowej ustawy o ewidencji ludności", Wrocław 2015.

4. Ogólnopolska konferencja naukowa "Wiara a polityka i prawo" - referat "Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym", Wrocław 2015.

5. Międzynarodowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy" - referat "Czy procedura udostępnienia danych z ewidencji ludności zapewnia ich bezpieczeństwo?", Gliwice 2015.

6. Ogólnopolska konferencja naukowa "Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela" - referat "Zakres egzekucji administracyjnej w ustawie o rewitalizacji", Wrocław 2015.

7. Międzynarodowa konferencja naukowa "Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym" - referat "Status cudzoziemca w polskim porządku prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli krajów latynoamerykańskich", Wrocław 2016.

8. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie demokratycznym” - referat "Partycypacja społeczna w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji", Wrocław 2016.

9. Międzynarodowa konferencja naukowa "Doktryny polityczno-prawne w aspekcie teoretycznym i praktycznym wobec wyzwań współczesności" - referat "Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce", Zielona Góra 2016.

10. Ogólnopolska konferencja naukowa "Uznanie dziecka z perspektywy krajowej, prawnoporównawczej i kolizyjnej", Łódź 2017.

11. Ogólnopolska konferencja naukowa "Ochrona jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji" - referat "Ochrona zobowiązanego w sytuacji stosowania przymusu bezpośredniego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym" Toruń 2017.

12. Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Law&Psychology", Poznań 2017.

13. III Międzynarodowa konferencja naukowa "Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym" - referat "Obowiązki cudzoziemca przebywającego na terytorium RP", Wrocław 2017.

14. Ogólnopolska konferencja naukowa "Prawo wobec wyzwań współczesności" - referat "System Rejestrów Państwowcyh wobec wyzwań współczesnej administracji", Białystok 2017.

15. Kongres Młodej Nauki „ Nauki humanistyczne i społeczne – między teorią a praktyką” - referat "Partycypacja społeczna przy rewitalizacji obszarów zdegradowanych", Gdańsk 2017.

 

Granty:

Grant wewnętrzny, finansowany z dotacji celowej MNiSW, na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich [w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018]

 

Publikacje: 

1. I. Jaworska, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, "Edukacja Prawnicza" 2015, nr 3, s. 22-25.

2. I. Jaworska, Nowe zasady wydawania dowodów osobistych, "Samorząd Terytorialny" 2015, nr 7-8, s. 87-94.

3. I. Jaworska, Zaświadczenie o wykonaniu obowiązku meldunkowego, "Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne" 2015, nr 4, s. 57-63.

4. I. Jaworska, Uszkodzenie dowodu osobistego jako powód jego wymiany, "Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie prawne" 2015, nr 6, s. 73-79.

5. I. Jaworska, Ewolucja prawa do posiadania dowodu osobistego, "Kwartalnik Prawa Publicznego"  2015, nr 3, s. 117-125.

6. I. Jaworska, Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wybrane problemy, "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" 2015, nr 18, s. 57-71.

7. I. Jaworska, Odmowa zaszczepienia dziecka i jej konsekwencje prawne, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 3/2017, s.60-72.

8. I. Jaworska, Przedstawicel dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy".

9. I. Jaworska, M. Radajewski, Sprawozdanie z IX Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" (w druku).

10. I. Jaworska, Stosowanie przymusu bezpośredniego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, "Studia Prawno-Ekonomiczne".

11. I. Jaworska, Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim, "Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis".

12. I. Jaworska, Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania osoby z adresu pobytu stałego lub czasowego.

13. I. Jaworska, Historia obowiązku meldunkowego, "Acta Erasmiana".