Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Barbara Jelonek

Kontakt: 

barbaraajelonekatgmail [dot] com

Email:
barbara [dot] jelonek2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

307 A

 

Studentów wybierających się na konsultacje proszę o uprzednie umówienie się poprzez e-mail, celem uzgodnienia tematu spotkania lub przygotowania kolokwium.

zapraszam serdecznie

Działalność naukowa: 

 

Absolwentka WPAiE i WNS UWr, która w swoich badaniach naukowych analizuje prawo japońskie.

Od 2012 roku prowadzi stronę na portalu społecznościowym Facebook dotyczącą informacji nt. Japonii (www.facebook.com/cowieszojaponii) propagując w ten sposób wszechstronną wiedzę o tym kraju.

 

Działalność naukowa:

- ekspertka Pracowni Badań Praw Orientalnych
- zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Acta Erasmiana
- członek Redakcji czasopisma naukowego Oriental Law Review 
- Członek Honorowy Międzywydziałowego Studenckiego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu
- Członek Honorowy Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA
- laureatka IX edycji konkursu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”
- Laureatka konkursu "Wygraj wyjazd do Parlamentu Europejskiego" organizowanego przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg (2013 r.)
- Kierownik projektu: „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, edycja IX, okres realizacji: marzec-lipiec 2015r. Nr projektu: POKL.04.01.01-00-054/10-00. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2015 r.)
- Kierownik projektu: Grant w ramach konkursu dla doktorantów i młodych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego realizacji zadania badawczego finansowanego w ramach działalności statutowej - działanie służące rozwojowi młodych naukowców nt.: „Analiza prawna przesłanek zawarcia i ustania małżeństwa w prawie japońskim”. (2017 r.)
- uczestniczka projektu "Foresight Wrocław 2036/2056 - badanie metodą delficką 2.0"
- Stypendystka stypendium Rektora UWr dla najlepszych doktorantów WPAIE UWr, stypendium doktoranckiego dla najlepszych doktorantów UWr oraz stypendium projakościowego krajowego dla najlepszych doktorantów UWr.
- Członkini The British Association for Japanese Studies
- Członkini Amnesty International
- Była członkini Komisji Kultury Samorządu Studentów UWr
- Nagroda: Audience Choice Award, Scientific poster presentation: "Woman in japanese marriage - actual and past trends", 10th International Conference Woman in Culture "Gender, Culture & Migration 2015", 6-7 March 2015, Gdańsk University.
- Nagroda: Laureatka konkursu „2017 - rok Kościuszki i Piłsudskiego", którego organizatorem był Kurier Historyczny. Konkursowa praca pt. Fenomen badań naukowych Bronisława Piłsudskiego (grudzień 2017 r.)
 

Dorobek naukowy:

Czasopisma recenzowane (z listy MNISW)

 1. Ewolucja instytucji japońskiego małżeństwa, No 6 (2016): Ogrody Nauk i Sztuk, ss. 134-140. 
 2. Statistical trends and law regulations of Japanese marriage, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2016, 17 (3): 103–109. 
 3. Współczesne regulacje prawne i perspektywy zmian instytucji japońskiego małżeństwa na kanwie art. 24 Konstytucji Japonii, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2015, Kobieta w prawie i polityce, t. 9, Wrocław 2015. 
 4. XIX-wieczne procesy tworzenia Japońskiego Kodeksu Cywilnego, Wrocławskie Studia Erazmiańskie 2014, tom 8, Rozprawa o metodzie prawa i polityki, Wrocław 2014.
 5. "Hitler Johna Tolanda" - pierwsze polskie wydanie, Wrocławskie Studia Erazmiańskie 2014, tom 8, Rozprawa o metodzie prawa i polityki, Wrocław 2014. 
 6. Przejawy prawne wolności religijnej w Japonii, Humaniora. Czasopismo Internetowe Nr 3 (11)/2015, ss. 111–118. 
 7. "Wschodzące Słońce na Pacyfiku" Samuela Eliota Morisona - historia sukcesów i porażek od Pearl Harbor do Colombo, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2015, Kobieta w prawie i polityce, t. 9, Wrocław 2015. 
 8. Ogasawara-ryū 2016 – historyczna wizyta przedstawiciela Rodu Ogasawara w Polsce, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2016, Kobieta w prawie i polityce, t. 10, Wrocław 2016. 
 9. Kraj potrójnej katastrofy – Ganbare! Warsztaty umierania Katarzyny Boni, Ogrody Nauk i Sztuk 2017 (7), ss. 49-55.

 

Czasopisma recenzowane

 1. Japońskie pojęcie ie, "Acta Erasmiana" 2015, Wiara, polityka i religia, t. 8, Wrocław 2015.
 2. Cohabitation in japanese law, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica Vol. 555, Dny Práva 2015 Days Of Law 2015 Část XI. Nesezdané soužití (Zdeňka Králíčková, Radovan Dávid, Jiří Valdhans red.), Masarykova Univerzita, Brno 2016, ss. 56-70.
 3. Prawne i ekonomiczne spojrzenie na japońskie małżeństwo, „Acta Erasmiana” 2016, t. 11,  Wrocław 2016.
 4. Dziewięć esejów o Japonii – recenzja książki „Odkrywając Japonię” wydawnictwa Kirin, „Acta Erasmiana” 2015, Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, t. 10, Wrocław 2015. 
 5. Zarys japońskiego systemu podatkowego, „Acta Erasmiana” 2015, Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, t. 10, Wrocław 2015.
 6. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Is there a New Middle East? Reshaping of the geopolitical situation in the region” – 27-28 marca 2015 r. Toruń, "Acta Erasmiana" 2015, Wiara, polityka i religia, t. 8, Wrocław 2015. ISSN 2451-2060.
 7. Wędrówka po świecie japońskich mitów w książce prof. Agnieszki Kozyry pt. Mitologia japońska, "Acta Erasmiana" 2015, Wiara, polityka i religia, t. 8, Wrocław 2015.
 8. Sztuka pięknego pisania i jej historia, czyli „Trzy traktaty o drodze pisma” w przekładzie Anny Zalewskiej, „Acta Erasmiana” 2015, Varia II, t. 9, Wrocław 2015.
 9. Mitologiczne początki małżeństwa w Japonii, "Acta Erasmiana" 2014, Z badań nad prawem i administracją, t. 7, Wrocław 2014. 
 10. Idea umowy społecznej, „Acta Erasmiana 2014”, Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, t. 6 2014. 
 11. Sprawozdanie z trzeciego Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego 2016, „Acta Erasmiana 2016”, t. 13 2016.
 12. Materialne i niematerialne dziedzictwo kultury Japonii., „Acta Erasmiana 2016”, t. 13 2016. ISSN 2451-2060.
 13. Asiam Explorare 2015, czyli Azja w badaniach studentów i młodych naukowców, „Acta Erasmiana 2016”, t. 12 2016.
 14. Recenzja monografii naukowej “Miłość po japońsku”, „Acta Erasmiana 2016”, t. 12 2016.
 15. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Dny Práva 2015 (Brno, Czechy), „Acta Erasmiana 2016”, t. 11 2016.
 16. Talenty 2015, „Acta Erasmiana 2016”, t. 11 2016.
 17. Prawo patentowe w Japonii, ACTA ERASMIANA XIV (2017).
 18. Biografia Cesarza Meiji pióra Ewy Pałasz-Rutkowskiej, ACTA ERASMIANA XV (2017).
 19. Problematyka prawna Ajnów w Japonii – badania Bronisława Piłsudskiego i sprawa Nibutani Dam, ACTA ERASMIANA XV (2017).

Referat na konferencji krajowej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym 

 1. Międzynarodowa Konferencja „A Woman in Culture – Gender, Culture & Migration”, Women in Japanese marriage – actual and past trends, 6-7 marca 2015 r., Gdańsk.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komparatystyka prawnicza - wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych" – wystąpienie „Japoński Kodeks Cywilny jako owoc jurysprudencji porównawczej”. 22-24 kwietnia 2015 r., Toruń.
 3. XI Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Naukowców - "Kobieta w społeczeństwie, kulturze i sztuce od starożytności do współczesności" – wystąpienie „Kobieta w japońskim małżeństwie - współczesne regulacje prawne oraz badania statystyczne” – 7.05.2015 r. , Wrocław.
 4. "Między sprawiedliwością a siłą - o prawnych i społecznych aspektach japońskiej instytucji małżeństwa", referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Prawo między sprawiedliwością a siłą, 28-29 maja 2015 r., Kudowa Zdrój.
 5. Ogólnopolska Studencko- doktorancka konferencja naukowa "Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną" 2 czerwiec 2014: wygłoszony referat: „Wiara, religia, prawo w Japonii”. WPAE UWr, Wrocław.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Obywatel dla Państwa czy państwo dla obywatela?” 19 grudnia 2014: wygłoszony referat: „Działalność Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego (UWr WPAE)”, WPAE UWr
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Obywatel dla Państwa czy państwo dla obywatela?” 19 grudnia 2014: wygłoszony referat: Kobiety w sądach i parlamentach, WPAE UWr, Wrocław.
 8. Japońskie małżeństwo - obrzędy religijne oraz uwarunkowania społeczne i prawne instytucji małżeństwa w Japonii, referat wygłoszony na IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym: Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 17-20 czerwca 2015 r., Gdynia.
 9. Problematyka wolności religijnej w Japonii w kontekście art. 24 konstytucji, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 09.12.2015 r, Wrocław.
 10. Małżeństwo w prawie i kulturze Japonii, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 09.12.2014 r.
 11. Małżeństwo w Japonii, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 11.03.2014 r.
 12. Problematyka wolności religijnej w Japonii w kontekście art. 24 konstytucji, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 09.12.2015 r.
 13. Małżeństwo w Japonii, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 11.03.2014 r.
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa „Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji”, referat: „Przejawy wolności religijnej we współczesnej Japonii”, 13-14.11.2015 r., Poznań.
 15. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Talenty 2015, referat: „Prawne regulacje japońskiego małżeństwa i jego społeczne i statystyczne aspekty”, 27-29.11.2015 r., Wrocław.
 16. Czy warto uczyć studentów prawa japońskiego?, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej: Talenty 2016, Uniwersytet Wrocławski, 26-28 listopada 2016 r., Wrocław.
 17. Międzynarodowa konferencja Human Rights – Contemporary Threats and Challenges, Wroclaw, referat anglojęzyczny: Why Minpo still injuries japanese woman, Uniwersytet Wrocławski, 30-31.05.2016 r., Wrocław.
 18. Sexual miniorities in Japan, referat anglojęzyczny wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Nordic Summer University. Winter Symposium 2017, Uniwersytet Wrocławski, 24-26 lutego 2017, Wrocław.
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jak się żyje w Brazylii – aspekty konstytucyjne” – wystąpienie „Little Japan w Sao Paulo” 11 stycznia 2015 r., Wrocław.
 20. Ogólnopolska Konferencja ,,Państwo a gospodarka na przestrzeni dziejów", wystąpienie – Polsko-japońska wymiana handlowa – JETRO, 17 kwietnia 2015 r., Wrocław.
 21. Women in Japanese marriage – statistic, law, trends, Doświadczenie i Akceptacja, Uniwersytet Wrocławski 23 czerwca 2016.
 22. Japońskie małżeństwo - obrzędy religijne oraz uwarunkowania społeczne i prawne instytucji małżeństwa w Japonii, referat wygłoszony na IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym: Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 17-20 czerwca 2015 r., Gdynia.
 23. Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Wiara, a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych na scenę polityczną i opinię publiczną”, referat: Religia, państwo, małżeństwo w Japonii. Ujęcie historyczno-prawne”, 02.06 2014 r., Wrocław.
 24. Międzynarodowa konferencja naukowa "Doświadczenie i Akceptacja", referat anglojęzyczny: Women in Japanese marriage – actual and past trends, WPAIE Uniwersytet Wrocławski, 23.06.2016, Wrocław.
 25. Ogólnopolska konferencja naukowa Państwo - Kościół – Wartości, Wrocław, 19 grudnia 2016 r., wystąpienie: Rozwód w prawie japońskim.
 26. Prelekcja "Małżeństwo w prawie japońskim" wygłoszona podczas trzeciego spotkania z cyklu "Iskra w szkole. Jednostka w życiu społecznym", organizowanego przez WPAIE UWr oraz Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, 08.04. 2017 r. Wrocław.
 27. Ustanie małżeństwa w prawie japońskim, referat wygłoszony na VI. Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktorancka Konferencji Naukowej „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny 22-24,05.2017 r., Warszawa.
 28. Marriage law in Japan and UE, 30.05.2017 r., konferencja ogólnopolska „Prawo i Kultura”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 29. Czy warto uczyć studentów prawa japońskiego?, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej: Talenty 2016, Uniwersytet Wrocławski, 26-28 listopada 2016 r., Wrocław.
 30. Art. 24 Projektu Zasad Zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin a dostęp do edukacji na Hokkaido, Ogólnopolska konferencja naukowa TALENTY 2017, 24-26.11.2017 r., Wrocław.
 31. Proces tworzenia Sutōkā Kisei Hō – problematyka uporczywego nękania w Japonii, Konferencja ogólnopolska „Orient Daleki i Bliski”, 20 grudnia 2017 r., Wrocław.
 32. Stalking w prawie japońskim, Czwarte interdyscyplinarne seminarium naukowe „Prawo jest wśród nas”/”Law is all around me”, spotkanie Prawo a przeszłość i teraźniejszość/Law – Past and Present, 6 grudnia 2017, Wrocław.
 33. Stalking w prawie japońskim, wykład w ramach cyklu „Orient Daleki i Bliski” Pracowni Badań Praw Orientalnych UWr, 6 grudnia 2017, Wrocław.
 34. "Rule of law and human rights in Japan and Poland", anglojęzyczny referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies. Impact on Human Rights and Governance. Special focus: Populism and Democracy, Kopenhaga, Dania, 30.01.-5.02 2018 r.. 
 35. Działalność prawna Bronisława Piłsudskiego, Międzynarodowa konferencja naukowa Prawo – Religia – Polityka/Law – Religion – Politics Conference, WPAE UWr, Wrocław, 13-15.04.2018 r.
   

 

Referat na międzynarodowej konferencji zagranicznej

 1. Woman in Japanese marriage and labour market, The Nordic Summer University 2016, International relations and human rights, Orivesi (Finland), 24-31 lipca 2016 r.
 2. International Correspondence Conference on “Female Migration”, referat: “Japanese marriage - law, gender, migration and statistical dates”, Maltepe University, İstanbul (Turkey), 30-31.07.2015 r. International Correspondence Conference on “Female Migration”, Maltepe University Human and Humanities Application & Research Center (MUTAM) and the Faculty of Arts and Sciences, Maltepe University, İstanbul, TURKEY, July 30-31, 2015, referat: “Gender, migration, law of Japanese marriage, Japanese civil code, statistical dates. Japanese marriage - law, gender, migration and statistical dates”
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa DNY PRÁVA 2015, referat: „Cohabitation in japanese law”, Masaryk University, Brno (Czechy), 18-19.11.2015 r.
 4. NSU Summer Session 2017, International Relations and Human Rights – Human rights and Education. Referat: Human rights in opinion polls – Woman rights in Japan. Saulkrasti (Latvia), 26.07-02.08 2017 r.
 5. "Rule of law and human rights in Japan and Poland", NORDIC SUMMER UNIVERSITY 2018, Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies. Impact on Human Rights and Governance. Special focus: Populism and Democracy, Copenhagen University, Copenhagen (Denmark), 1-4 lutego 2018.