mgr Małgorzata Szymańska

Doktorant

Kontakt: 
Email:
malgorzata [dot] szymanska [at] prawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl
Działalność naukowa: 

mgr Małgorzata Szymańska – jest absolwentką stacjonarnych studiów I jak i II stopnia na kierunku Administracja oraz studiów II stopnia na kierunku Prawo - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od początku studiów w obszarze zainteresowań koncentruje się na teorii i filozofii prawa, zwłaszcza problematyce stosowania prawa, w ujęciu różnych odłamów realizmu prawniczego. Pracę licencjacką obronioną na kierunku Administracja pt. „Uznanie administracyjne w procesie stosowania prawa podatkowego” napisała pod kierownictwem dr hab. prof. nadzw. Włodzimierza Gromskiego, z kolei pracę magisterską zatytułowaną „Czynniki pozamerytoryczne wpływające na decyzje sędziowskie” pod pieczą -  prof. dr hab.Adama Sulikowskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała po obronie pracy magisterskiej napisanej pod kierownictwem prof. dr hab. Lidii Klat-Werteleckiej pod tyytułem "Teoria wadliwości decyzji administracyjnych".

Od 2014 roku odbywa stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych  w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UWr pod opieką naukową dr hab. prof. nadzw. UWr Adama Sulikowskiego.

Szczególnie zainteresowana jest ujęciem interdyscyplinarnym w teorii i filozofii prawa, z uwzględnieniem dokonań w innych dziedzinach nauki, zwłaszcza w socjologii, psychologii oraz ekonomii, wykorzystując owe osiągnięcia do analizy procesu stosowania prawa. Ponadto interesuje się również komparatystyką i zjawiskiem zbliżania kultur prawnych – common law oraz kontynentalnej i ich implikacjami w obszarach tworzenia i stosowania prawa.