Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Małgorzata Szymańska

Kontakt: 

pokój 301, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
malgorzata.szymanska [at] prawo.uni.wroc.pl
Działalność naukowa: 

mgr Małgorzata Szymańska – jest absolwentką stacjonarnych studiów I jak i II stopnia na kierunku Administracja oraz studiów na kierunku Prawo - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od początku studiów w obszarze zainteresowań koncentruje się na teorii i filozofii prawa, zwłaszcza problematyce stosowania prawa, w ujęciu różnych odłamów realizmu prawniczego. Pracę licencjacką obronioną na kierunku Administracja pt. „Uznanie administracyjne w procesie stosowania prawa podatkowego” napisała pod kierownictwem dr hab. prof. nadzw. Włodzimierza Gromskiego, z kolei pracę magisterską zatytułowaną „Czynniki pozamerytoryczne wpływające na decyzje sędziowskie” pod pieczą -  prof. dr hab.Adama Sulikowskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała po obronie pracy magisterskiej napisanej pod kierownictwem prof. dr hab. Lidii Klat-Werteleckiej pod tyytułem "Teoria wadliwości decyzji administracyjnych".

Od 2014 roku odbywa stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych  w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UWr.

Szczególnie zainteresowana jest ujęciem interdyscyplinarnym w teorii i filozofii prawa, z uwzględnieniem dokonań w innych dziedzinach nauki, zwłaszcza w teorii literatury, socjologii oraz psychologii, wykorzystując owe osiągnięcia do analizy procesu stosowania prawa, zwłaszcza w zakresie teorii wykładni. Ponadto interesuje się również komparatystyką i zjawiskiem zbliżania kultur prawnych – common law oraz kontynentalnej i ich implikacjami w obszarach tworzenia i stosowania prawa.

Lista opublikowanych artykułów:

  1. „Wywłaszczenie a ochrona własności – wybrane problemy praktyczne” [w:] KLINIKA Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Nr 19-20 (23-24)/2016, s. 17-22.
  2. „Aktualność operatywnego modelu wykładni prawa w obliczu postmodernizmu” [w:] Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis nr 320/2016 s. 165-176.
  3. "Problemy definicyjne pojęcia „drogi publicznej” i ich konsekwencje praktyczne" [w:] Nieruchomości CH Beck, nr 1/2018.
  4. "Co może dać wykładni prawa poststrukturalizm?" [w:] Acta Erasmiana, nr XIII 2018.
     

Wygłoszone na konferencjach naukowych referaty:

1. referat pt. „Współczesna wykładnia prawnicza a interpretacja biblijna – porównanie metod” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Wykładnia prawa. Jerozolima – Rzym – Warszawa”, pod honorowym patronatem Nuncjusza Apostolskiego oraz Ministra Sprawiedliwości, zorganizowanej przez Kolor Naukowe Utriusque Iurios Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

2.  referat pt. „Scjentyzm w interpretacji prawa oraz świętych ksiąg – rozważania epistemologiczne” na III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pn. „Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych
i prawnych na scenę polityczną i opinię publiczną”, Uniwersytet Wrocławski;

3.  referat pt. „Intertekstualnść jako motyw korzystania z precedensów” na XXII Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa pn. „Prawo – Polityka – Sfera publiczna” zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

4. referat pt. „Prawnonaturalne uzasadnienie prawa do życia oraz prawa do śmierci” na VIII Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa pn. „Granice prawa, granice w prawie”, zoranizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski,  Łagów