Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Karolina Piech

Kontakt: 

Proszę o kontakt on-line poprzez
adres e-mail: karolina.piechatuwr.edu.pl
lub przez platformę Teams. 

Telefon:
+48 71 375 29 94
Email:
karolina.piech [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Semestr zimowy 2020/2021:
Konsultacje dla studentów odbywają się przez platformę Teams w poniedziałki w godzinach 9:00 - 11:00,
ewentualnie w formie mailowej pod adresem: karolina.piechatuwr.edu.pl

Działalność naukowa: 

Magister administracji, magister prawa, doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim lekarskiego prawa karnego, praw człowieka w procesie karnym, jak również problematyki postpenalnej detencji sprawców szczególnie niebezpiecznych oraz przestępczości wobec zwierząt. 
 

Uczestniczyła czynnie w przeszło 30 konferencjach naukowych, wygłaszając referaty z dziedziny prawa karnego oraz prawa konstytucyjnego. Członek Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Europejskiego" (lista B czasopism punktowanych MNiSW, 14 pkt). 
 

Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2016/2017, a w latach 2013-2017 - stypendium rektorskie, obecnie natomiast otrzymuje stypendium doktoranckie oraz stypendium z dotacji projakościowej. 
      
       
Autorka  przeszło 20 artykułów naukowych z zakresu prawa karnego oraz prawa konstytucyjnego, w tym:
 

 1. 1) Mandat parlamentarny – wolny czy związany?, „Edukacja Prawnicza” 2014, nr XI, s. 3-7;
 2. 2) Rola Komitetu Regionów a działalność samorządu terytorialnego, [w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego, red. E. Feret, P. Niemczuk, Rzeszów – Przemyśl 2014, s. 361 – 382, współautor: R. Balicki;
 3. 3) Instytucje demokracji bezpośredniej w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 1, s. 121 – 135;
 4. 4) Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji Kodeksu wyborczego, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3, s. 33 – 45, współautor: R. Balicki;
 5. 5) Konstytucyjność ustawy „o zaburzonych”. Podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, t. 5, s. 49 – 57;
 6. 6) Zasady podziału władzy w Niemczech, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016, s. 172 – 188, współautor: R. Balicki;
 7. 7) Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytucyjnego prawa do nauki, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016, t. 6, 59 – 69;
 8. 8) Rola konstytucyjnej zasady prawa do sądu w procesie karnym, „Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” 2016, nr 3, s. 23 – 36;
 9. 9) Prawa człowieka a instytucja izolacji postpenalnej – analiza wybranych przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2016, nr 2, s. 149 – 164;
 10. 10) Badanie kliniczne jako kontratyp w polskim prawie karnym, [w:] Badania naukowe w naukach o zdrowiu, red. M. Dębska, Kielce 2017, s. 83 – 99;
 11. 11) Prawnokarna ocena braku zgody ciężarnej pacjentki na wykonanie zabiegu leczniczego – uwagi na płaszczyźnie art. 192 k.k. i art. 157a k.k. [w:] Współczesne problemy w naukach o zdrowiu, red. M. Dębska-Maik, Warszawa 2017, s. 237 – 249;
 12. 12) Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – dysponenta dobra prawnego – na płaszczyźnie art. 192 k.k., „Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” 2017, nr 5, s. 131-151;
 13. 13) Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia pomocy a brak zgody pacjenta na zabieg leczniczy – uwagi na płaszczyźnie art. 162 k.k. oraz art. 192 k.k.  [w:] Hipokrates przed sądem, Wrocław 2017, s. 51 – 67;
 14. 14) Aspekt podmiotowy przestępstwa z art. 192 k.k. – wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, nr 1, s. 195-209;
 15. 15) Prawo do samobójstwa a lekarski obowiązek udzielenia pomocy w świetle norm prawa karnego materialnego, [w:] Prawo i Medycyna w obliczu wyznań i dylematów, t. 2, red. Błażej Kmieciak, Warszawa 2018, s. 181-195;
 16. 16) O(nie)rzetelności inkwizycyjnego procesu karnego w świetle norm prawa europejskiego, „Przegląd Europejski” 2018,  nr 2, s. 237 – 248;
 17. 17) Granice tajemnicy lekarskiej psychiatrycznej w aspekcie karnomaterialnym, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 16, s. 877 – 884.
 18. 18) Granice relewancji error iuris  w stosunku do cudzoziemców na gruncie karnomaterialnym, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 2018, nr 2, s. 189 – 200;
 19. 19) Włączenie się do cudzego zakresu odpowiedzialności jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku za niepowodzenie w leczeniu na tle orzecznictwa polskich sądów karnych, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 21 (2/2018), s. 97 – 122;  
 20. 20) Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2019, nr 27, s. 73 – 90;
 21. 21) Legalność religijnego uboju zwierząt w polskim porządku prawnym na tle norm prawa unijnego, „Przegląd Europejski” 2019, nr 1, s. 119 - 133;
 22. 22) Zawinienie na przedpolu czynu zabronionego a wprawienie się w stan niepoczytalności przez sprawcę uzależnionego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2019, nr 1, s. 75 - 96;
 23. 23) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2018 r. (IV KK 371/17), „Monitor Prawniczy” 2019, nr 12, s. 668 - 672;
 24. 24) Kontrola operacyjna Policji a dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów stanowiących "owoce zatrutego drzewa", "Formacje policyjne w zarządzeniu kryzysowym i ochronie ludności", red. K i W Śmiałek, Warszawa 2020, s. 51 -65;
 25. 25) Negatywne przesłanki obiektywnego przypisania skutku w teorii Clausa Roxina oraz wpływ tej koncepcji na rozwój polskiej nauki prawa karnego materialnego,  "Prawo w Polsce 2000 - 2020", red. K. Łukomiak, Łódź 2020, s. 69 – 87;
 26. 26) Tajemnica spowiedzi w Kościele Katolickim i w polskiej procedurze karnej - o postulatach zmian w prawie słów klika, "Wschodnie Forum Nauki", tom II, seria 1, red. R. Czyżyk, Lublin 2020, s. 72 – 80;
 27. 27) Zaniechanie osoby trzeciej jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku – na przykładzie odpowiedzialności karnej lekarza za błąd medyczny, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 2020, nr 2, s. 141-161;
 28. 28) Głupota, amoralność i regres społeczny – czyli o ochronie praw zwierząt w Polsce w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2020, nr 2, s. 211 – 216;
 29. 29) Ewolucja ustroju sądownictwa powszechnego w okresie transformacji ustrojowej w aspekcie zasady niezawisłości sędziowskiej, monografia pokonferencyjna, „Dekady Wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989 – 2019”, tekst przyjęty do druku.

____________________________________________

Master of Public Administration, Master of Law, PhD student at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław; scientific interests relate  to medical criminal law, human rights in criminal proceedings,  issues of post-penal detention of  dangerous perpetrators and animal rights.

She  participated in over 30 scientific conferences with papers about criminal law and constitutional law. Member of the Editorial Board of European Review.

She received a scholarship from the Minister of Science and Higher Education for  scientific achievements (2016/2017), she is receiving a doctoral scholarship and a pro-quality scholarship.
       
The author of more than 20 scientific articles about criminal law and constitutional law.