Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Karolina Piech

Kontakt: 

pokój 508, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
+48 71 375 29 94
Email:
karolina [dot] piech [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Semestr letni 2018/2019
  
Poniedziałek, godz. 15:30 - 17:00

    
Proszę na bieżąco sprawdzać w zakładce "Ogłoszenia" informacje o ewentualnych zmianach terminów konsultacji. 

 

 

Działalność naukowa: 

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego; zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień nauki o przestęstwie oraz lekarskiego prawa karnego, jak również praw człowieka w procesie karnym oraz problematyki postpenalnej detencji sprawców szczególnie niebezpiecznych. 
 

Uczestniczyła czynnie w około 30 konferencjach naukowych, wygłaszając referaty z dziedziny prawa karnego oraz prawa konstytucyjnego. Członek Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Europejskiego" (lista B czasopism punktowanych MNiSW, 14 pkt). 
 

Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2016/2017, a w latach 2013-2017 - stypendium rektorskie, obecnie natomiast otrzymuje stypendium doktoranckie oraz stypendium z dotacji projakościowej. 
      
       
Autorka 20 artykułów naukowych z zakresu prawa karnego oraz prawa konstytucyjnego, w tym:
   

 1. Mandat parlamentarny – wolny czy związany?, „Edukacja Prawnicza” 2014, nr XI, s. 3-7;
 2. Rola Komitetu Regionów a działalność samorządu terytorialnego, [w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego, red. E. Feret, P. Niemczuk, Rzeszów – Przemyśl 2014, s. 361 – 382, współautor: R. Balicki;
 3. Instytucje demokracji bezpośredniej w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 1, s. 121 – 135;
 4. Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji Kodeksu wyborczego, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3, s. 33 – 45, współautor: R. Balicki;
 5. Konstytucyjność ustawy „o zaburzonych”. Podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, t. 5, s. 49 – 57;
 6. Zasady podziału władzy w Niemczech, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016, s. 172 – 188, współautor: R. Balicki;
 7. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytucyjnego prawa do nauki, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016, t. 6, 59 – 69;
 8. Rola konstytucyjnej zasady prawa do sądu w procesie karnym, „Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” 2016, nr 3, s. 23 – 36;
 9. Prawa człowieka a instytucja izolacji postpenalnej – analiza wybranych przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2016, nr 2, s. 149 – 164;
 10. Badanie kliniczne jako kontratyp w polskim prawie karnym, [w:] Badania naukowe w naukach o zdrowiu, red. M. Dębska, Kielce 2017, s. 83 – 99;
 11. Prawnokarna ocena braku zgody ciężarnej pacjentki na wykonanie zabiegu leczniczego – uwagi na płaszczyźnie art. 192 k.k. i art. 157a k.k. [w:] Współczesne problemy w naukach o zdrowiu, red. M. Dębska-Maik, Warszawa 2017, s. 237 – 249;
 12. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – dysponenta dobra prawnego – na płaszczyźnie art. 192 k.k., „Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” 2017, nr 5, s. 131-151;
 13. Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia pomocy a brak zgody pacjenta na zabieg leczniczy – uwagi na płaszczyźnie art. 162 k.k. oraz art. 192 k.k.  [w:] Hipokrates przed sądem, Wrocław 2017 (praca przyjęta do druku);
 14. Aspekt podmiotowy przestępstwa z art. 192 k.k. – wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, nr 1, s. 195-209.
 15. Prawo do samobójstwa a lekarski obowiązek udzielenia pomocy w świetle norm prawa karnego materialnego, [w:] Prawo i Medycyna w obliczu wyznań i dylematów, t. 2red. Błażej Kmieciak, Warszawa 2018, s. 181-195. 
 16. Legalność religijnego uboju zwierząt w polskim porządku prawnym na tle norm prawa unijnego, „Przegląd Europejski” 2018, nr 4 (praca przyjęta do druku)
 17. O (nie)rzetelności inkwizycyjnego procesu karnego w świetle norm prawa europejskiego, „Przegląd Europejski” 2018, nr 1 (praca przyjęta do druku)
 18. Granice tajemnicy lekarskiej psychiatrycznej w aspekcie karnomaterialnym, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 16
 19. Granice relewancji error iuris  w stosunku do cudzoziemców na gruncie karnomaterialnym, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 2018, nr 2 (praca przyjęta do druku)
 20.  Włączenie się do cudzego zakresu odpowiedzialności jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku za niepowodzenie w leczeniu na tle orzecznictwa polskich sądów karnych, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2018, nr 3 (praca przyjęta do druku)