Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Karolina Piech

Kontakt: 

Proszę o kontakt on-line poprzez
adres e-mail: karolina.piechatuwr.edu.pl
lub przez platformę Teams. 

Telefon:
+48 71 375 29 94
Email:
karolina.piech [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Semestr zimowy 2021/2022:
Konsultacje dla studentów odbywają się w środy w godzinach 10:00 - 11:00. 

Działalność naukowa: 

Magister administracji, magister prawa, doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień prawnej ochrony zwierząt, przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, interwencyjnego odbioru zwierząt oraz kompetencji organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
 

Uczestniczyła czynnie w przeszło 50 konferencjach naukowych, wygłaszając referaty z dziedziny prawa konstytucyjnego, prawa karnego oraz prawnej ochrony zwierząt. Członek Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Europejskiego" (40 pkt na liście MNiSW). 
 

Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2016/2017, a w latach 2013-2017 - stypendium rektorskie, obecnie natomiast otrzymuje stypendium z dotacji projakościowej. 
      
       
Autorka  przeszło 30 artykułów naukowych, w tym:
 

 1. 1) Mandat parlamentarny – wolny czy związany?, „Edukacja Prawnicza” 2014, nr XI, s. 3-7;
 2. 2) Rola Komitetu Regionów a działalność samorządu terytorialnego, [w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego, red. E. Feret, P. Niemczuk, Rzeszów – Przemyśl 2014, s. 361 – 382, współautor: R. Balicki;
 3. 3) Instytucje demokracji bezpośredniej w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 1, s. 121 – 135;
 4. 4) Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji Kodeksu wyborczego, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3, s. 33 – 45, współautor: R. Balicki;
 5. 5) Konstytucyjność ustawy „o zaburzonych”. Podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, t. 5, s. 49 – 57;
 6. 6) Zasady podziału władzy w Niemczech, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016, s. 172 – 188, współautor: R. Balicki;
 7. 7) Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytucyjnego prawa do nauki, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016, t. 6, 59 – 69;
 8. 8) Rola konstytucyjnej zasady prawa do sądu w procesie karnym, „Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” 2016, nr 3, s. 23 – 36;
 9. 9) Prawa człowieka a instytucja izolacji postpenalnej – analiza wybranych przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2016, nr 2, s. 149 – 164;
 10. 10) Badanie kliniczne jako kontratyp w polskim prawie karnym, [w:] Badania naukowe w naukach o zdrowiu, red. M. Dębska, Kielce 2017, s. 83 – 99;
 11. 11) Prawnokarna ocena braku zgody ciężarnej pacjentki na wykonanie zabiegu leczniczego – uwagi na płaszczyźnie art. 192 k.k. i art. 157a k.k. [w:] Współczesne problemy w naukach o zdrowiu, red. M. Dębska-Maik, Warszawa 2017, s. 237 – 249;
 12. 12) Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – dysponenta dobra prawnego – na płaszczyźnie art. 192 k.k., „Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” 2017, nr 5, s. 131-151;
 13. 13) Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia pomocy a brak zgody pacjenta na zabieg leczniczy – uwagi na płaszczyźnie art. 162 k.k. oraz art. 192 k.k.  [w:] Hipokrates przed sądem, Wrocław 2017, s. 51 – 67;
 14. 14) Aspekt podmiotowy przestępstwa z art. 192 k.k. – wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, nr 1, s. 195-209;
 15. 15) Prawo do samobójstwa a lekarski obowiązek udzielenia pomocy w świetle norm prawa karnego materialnego, [w:] Prawo i Medycyna w obliczu wyznań i dylematów, t. 2, red. Błażej Kmieciak, Warszawa 2018, s. 181-195;
 16. 16) O(nie)rzetelności inkwizycyjnego procesu karnego w świetle norm prawa europejskiego, „Przegląd Europejski” 2018,  nr 2, s. 237 – 248;
 17. 17) Granice tajemnicy lekarskiej psychiatrycznej w aspekcie karnomaterialnym, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 16, s. 877 – 884.
 18. 18) Granice relewancji error iuris  w stosunku do cudzoziemców na gruncie karnomaterialnym, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 2018, nr 2, s. 189 – 200;
 19. 19) Włączenie się do cudzego zakresu odpowiedzialności jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku za niepowodzenie w leczeniu na tle orzecznictwa polskich sądów karnych, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 21 (2/2018), s. 97 – 122;  
 20. 20) Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2019, nr 27, s. 73 – 90;
 21. 21) Legalność religijnego uboju zwierząt w polskim porządku prawnym na tle norm prawa unijnego, „Przegląd Europejski” 2019, nr 1, s. 119 - 133;
 22. 22) Zawinienie na przedpolu czynu zabronionego a wprawienie się w stan niepoczytalności przez sprawcę uzależnionego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2019, nr 1, s. 75 - 96;
 23. 23) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2018 r. (IV KK 371/17), „Monitor Prawniczy” 2019, nr 12, s. 668 - 672;
 24. 24) Kontrola operacyjna Policji a dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów stanowiących "owoce zatrutego drzewa", "Formacje policyjne w zarządzeniu kryzysowym i ochronie ludności", red. K i W Śmiałek, Warszawa 2020, s. 51 -65;
 25. 25) Negatywne przesłanki obiektywnego przypisania skutku w teorii Clausa Roxina oraz wpływ tej koncepcji na rozwój polskiej nauki prawa karnego materialnego,  "Prawo w Polsce 2000 - 2020", red. K. Łukomiak, Łódź 2020, s. 69 – 87;
 26. 26) Tajemnica spowiedzi w Kościele Katolickim i w polskiej procedurze karnej - o postulatach zmian w prawie słów klika, "Wschodnie Forum Nauki", tom II, seria 1, red. R. Czyżyk, Lublin 2020, s. 72 – 80;
 27. 27) Zaniechanie osoby trzeciej jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku – na przykładzie odpowiedzialności karnej lekarza za błąd medyczny, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 2020, nr 2, s. 141-161;
 28. 28) Głupota, amoralność i regres społeczny – czyli o ochronie praw zwierząt w Polsce w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2020, nr 2, s. 211 – 216;
 29. 29) Ewolucja ustroju sądownictwa powszechnego w okresie transformacji ustrojowej w aspekcie zasady niezawisłości sędziowskiej, monografia pokonferencyjna, „Dekady Wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989 – 2019”, tekst przyjęty do druku.
 30. 30) Czy ciasna cela to brak humanitaryzmu? - uwagi na gruncie art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, "Przegląd Europejski" 2021, nr 1, s. 18-31.