Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Adrian Borys

Kontakt: 

pokój 108, budynek B,
ul. Uniwersytecka 22/26,
50-145 Wrocław

mail: adrian.borysatuwr.edu.pl 

Email:
256744 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

pokój 108, budynek B

Działalność naukowa: 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz na kierunku ekonomia. Ukończył również studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku matematyka. Pracę magisterską na temat powiązań wewnątrzsystemowych między postępowaniem cywilnym, a postępowaniem upadłościowym napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ. Obecnie doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa upadłościowego. Członek honorowy i były przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego. Prelegent i uczestnik licznych konferencji naukowych, z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa medycznego.  

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics).
 

Zainteresowania naukowe:

- ekonomiczna analiza prawa
- dowodzenie w postępowaniu cywilnym,  w szczególności wykorzystanie dowodu z opinii biegłego
- wykorzystanie dowodów nielegalnych, tzw. „owoców z zatrutego drzewa” w ramach postępowania cywilnego
- cywilne postępowanie zabezpieczającego i egzekucyjnego 
- powiązania wewnątrzsystemowe między postępowaniem cywilnym a postępowaniem upadłościowym 
- problematyka legitymacji syndyka w postępowaniach dotyczących masy upadłości
- materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, w szczególności wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych (Zielona Góra, 26.X.2020 r.), wygłoszenie referatu pt. „Rola sądu restrukturyzacyjnego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Reforma procedury cywilnej w teorii i praktyce” (Lublin, 3.III.2020 r.), wygłoszenie referatu pt. „Problematyka podnoszenia zarzutu potrącenia w znowelizowanym postępowaniu cywilnym”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko w procedurach prawnych” (Warszawa, 25.XI.2019 r.), wygłoszenie referatu pt. „Zabezpieczenie i wykonywanie kontaktów z dzieckiem w ramach postępowania cywilnego,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian - zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne” (Opole, 8.VI.2019 r.), wygłoszenie referatu pt. „Obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego w świetle nowej ustawie o kosztach komorniczych”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym” (Warszawa, 22.III.2019 r.), wygłoszenie referatu pt. „Rozszerzenie tzw. przymusu radcowsko-adwokackiego narzędzie usprawniające postępowanie sądowe czy ograniczenie dostępności do sądu”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym” (Lublin, 1.III.2019 r.), wygłoszenie referatu pt. „Skarga na czynności komornika – szczególny środek zaskarżania w postępowania egzekucyjnym”,
 • Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Postępowanie cywilne u progu zmian” (Warszawa, 10.XII.2018 r.), wygłoszenie referatu pt. „Umowy dowodowe i ich praktyczne wykorzystanie w perspektywie projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy cywilnego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego” (Poznań, 9.VI.2018 r.), wygłoszenie referatu pt. „Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania egzekucyjnego”,
 • ​Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” (Poznań, 12.XII.2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii i medycyny”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona praw jednostki w postępowaniach krajowych” (Katowice, 8.XII.2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jako instytucja procesowa służąca ochronie praw jednostki w postępowaniu cywilnym”,
 • ​Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Lex Medica” (Szczecin, 22.XI.2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Specyfika dowodzenia w procesie medycznym”,
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hipokrates przed sądem” (Wrocław, 26.V.2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna za niezachowanie tajemnicy lekarskiej”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Umowy handlowe” (Wrocław, 19.V.2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na wybrane umowy handlowe”,
 • XII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji (Wrocław, 26-28.IV.2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania procesu w sprawach o rozwód”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „2 Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych” (Szczecin, 3.IV.2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Outsourcing IT w aspekcie elektronicznej dokumentacji medycznej, a ochrona danych osobowych pacjenta”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dowody i postepowanie dowodowe w procesie cywilnym” (Lublin, 21.II.2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Specyfika postepowania dowodowego prowadzonego w ramach właściwego postępowania upadłościowego”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Postępowanie cywilne w dobie przemian” (Wrocław, 1-2.IX.2016 r.), wygłoszenie referatu pt. „Dokument jako środek dowodowy w procesie cywilnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10 lipca 2015 r.”,
 • Konferencja studentów i doktorantów pt. „Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych. Podstawowe kierunki zmian” (Poznań, 3.VI.2016 r.), wygłoszenie referatu pt. „Udział komornika sądowego w poszukiwaniu majątku dłużnika w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10 lipca 2015 r.”,
 • Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt.Corpus Hippocraticum, czyli o prawnych aspektach wykonywania zawodów medycznych(Wrocław, 22.IV.2016 r.) wygłoszenie referatu pt. Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty jako świadczeniodawcy usług medycznych”.