Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Krzysztof Fila

Kontakt: 

pokój 508, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
256947 [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

O SOBIE:

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe skupione wokół: nauki o przestępstwie, charakterystyki postępowań dyscyplinarnych, a także wykorzystania instrumentów teoretycznoprawnych w badaniach nad prawem karnym. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne został uzyskany w 2022 r. na podstawie rozprawy pt. "Domniemanie w polskim prawie karnym". W przestrzeni zawodowej prawnik z ukończoną aplikacją adwokacką.

WYGŁOSZONE REFERATY:

2022

 • 27 maja 2022 r., Konferencja Naukowa dotyczącą zbrodni przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodni wojennych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawnokarnie relewatne fakty w odniesieniu do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych;
 • 28 stycznia 2022 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie ludzkie jako dobro szczególnie chronione w prawie karnym”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Życie ludzkie a życie zwierzęce - (nie)racjonalne stopniowanie prawnokarnej ochrony tylko z pozoru odmiennych dóbr prawnych;

2021

 • 22 grudnia 2021 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między duchem a literą – problematyka stosowania prawa w Polsce”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Między literalną pięcioelementową dogmatyczną strukturą przestępstwa a duchem elementów domniemywanych;
 • 24 – 25 maja 2021 r., X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Wykładni Prawa”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Domniemanie jako norma wykładana z materialnej ustawy karnej;

2020

 • 18 grudnia 2020 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wobec wyzwań medycyny XXI w.”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kolizja obowiązków wobec przypisania prawnokarnej odpowiedzialności lekarzowi w dobie zagrożenia COVID-19 w XXI wieku;
 • 11 grudnia 2020 r., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania nauk penalnych”, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyróżnianie twierdzeń w karnomaterialnym dyskursie prawnym jako wyzwanie dla nauk penalnych;
 • 5 grudnia 2020 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Relacja pomiędzy prawem karnym procesowym a innymi naukami penalnymi. Miłość czy nienawiść?", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ustalenia stanu faktycznego jako pomost pomiędzy prawem karnym procesowym a prawem karnym materialnym;
 • 28 – 29 listopada 2020 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Ochrony Środowiska w XXI wieku”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Racjonalność ustawodawstwa karnego w obszarze ochrony zwierząt i roślin;
 • 16 listopada 2020 r., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w procedurach prawnych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Charakterystyka postępowań karnych z udziałem kuratora dla małoletniego w sprawach z pokrzywdzenia małoletniego;
 • 10 – 11 stycznia 2020 r., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „24h Kryminalistyki”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakres pozyskiwania dowodów z udziałem kuratora dla małoletniego w sprawach z pokrzywdzenia małoletniego;

2019

 • 20 grudnia 2019 r., III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Orient Bliski i Daleki”, Pracownia Badań Orientalnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Specyfika prawa karnego w Chińskiej Republice Ludowej;
 • 15 – 16 grudnia 2019 r., Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawnokarna ochrona zwierząt i roślin na przedpolu naruszenia dobra prawnego;
 • 11 grudnia 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozoficzne aspekty prawa karnego. Nowe rozwiązania legislacyjne w świetle teorii i filozofii prawa karnego”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec nieletniego w ujęciu teoretyczno – aksjologicznym a realia nowelizacji Kodeksu karnego;
 • 7 listopada 2019 r., V Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej „Prawo gospodarcze”, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, Nieuczciwy przedsiębiorca w konfrontacji z prawem karnym gospodarczym;
 • 31 maja 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Karnego „Nadzwyczajny wymiar kary w systemie polskiego prawa karnego”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec nieletniego w obliczu nowelizacji prawa karnego;
 • 10 maja 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aspekty prawne działalności klubów sportowych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Prawne aspekty sądownictwa dyscyplinarnego w związkach sportowych;
 • 26 – 27 kwietnia 2019 r., V Międzynarodowa Konferencja „Prawo – Religia – Polityka”, SKN Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wpływ czynników politycznych na zmiany legislacyjne w ustawie o Policji;
 • 10 – 12 kwietnia 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Czy instytucja czynnego żalu ułatwia życie przedsiębiorcy?;
 • 3 kwietnia 2019 r., Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Przestępczość gospodarcza”, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Czynny żal przy przestępczości gospodarczej – dobrodziejstwo czy zmora dla sprawcy?;

2018

 • 14 – 15 grudnia 2018 r., II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Orient Bliski i Daleki”, Pracownia Badań Orientalnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Specyfika japońskiego prawa karnego;
 • 14 – 15 grudnia 2018 r., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „24h Kryminalistyki”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sprawcy przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w dobie nieograniczonego dostępu do odtwarzaczy;
 • 6 grudnia 2018 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Status pokrzywdzonego w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • 24 listopada 2018 r., IV Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich „Prawo w Internecie”,Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Cyberprzestępczość a możliwość wprowadzenia dowodów z czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu karnego;
 • 18 – 20 maja 2018 r., Ogólnopolski Zjazd Karnistów „Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Konfrontacja norm prawnokarnych z rzeczywistością pozaprawną na przykładzie zmienności stanu świadomości sprawcy czynu zabronionego;
 • 27 kwietnia 2018 r. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym”, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Wprowadzenie dowodów z czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu karnego;
 • 13 – 14 kwietnia 2018 r., IV Międzynarodowa Konferencja „Prawo – Religia – Polityka”, SKN Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Aktualność stosowania metodologii psychologizmu L. Petrażyckiego w kontekście badań nad instytucjami współczesnego prawa karnego.