Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Piotr Kozdrowicki

Kontakt: 

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
(pokój 306, budynek A)

Department of Political and Legal Doctrines
(room 306, building A)

Email:
piotr.kozdrowicki [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

W semestrze letnim (Luty-Wrzesień) konsultacje są ustalane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym. 
In summer semester (February-September) consultations are set individually, after previous contact via email.

Research career: 

Publikacje / Papers:

Obszary badawcze i zainteresowania: teoria i filozofia prawa, inflacja prawa, współczesne doktryny prawnonaturalne, administracja i ustrój polskiego samorządu terytorialnego
Research areas and interests: theory and philosophy of law, inflation of law, contemporary natural law doctrines, administration and structure of Polish self-government