Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Szymon Tarapata

Kontakt: 

pokój 202a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2381
Email:
szymon [dot] tarapata [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowych konsultacje odbywać się będą w środy w godz. 16:45-18-45.

 
Działalność naukowa: 

Szymon Tarapata jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz adwokatem wykonywującym zawód w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Od 1 listopada 2016 r. realizuje grant badawczy finansowany przez NCN o nazwie FUGA-5 pt. „Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym”. W roku 2009 uzyskał stopień magistra nauk prawnych na podstawie rozprawy magisterskiej zatytułowanej „Przedmiot czynności wykonawczej jako znamię typu czynu zabronionego”. W latach 2009-2014 odbywał studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego UJ. W dniu 15 grudnia 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc dysertację doktorską pt. „Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczno-dogmatyczna” (recenzenci: prof. dr hab. A. Zoll; prof. dr hab. J. Giezek), sporządzoną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Piotra Kardasa. W latach 2010-2016 prowadził zajęcia ćwiczeniowe z prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Lista wszystkich publikacji naukowych (prace afiliowane na UWr lub UJ):

Monografie

 1. Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016, ss. 640.

Komentarze

 1. Przedawnienie i zatarcie skazania, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 775828.
 2. Rozdział XI k.k., współautor: A. Zoll, w: Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, s. 802861.

Prace zbiorowe

 1. Dobro prawne w kontekście zasady nullum crimen sine lege, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 121140.
 2. Rozważania na temat aktualnych propozycji ujęcia kryteriów obiektywnego przypisania skutku w ustawie karnej, w: Reforma prawa karnego, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2015, s. 4572.
 3. Rzecz o wybranych prawnokarnych aspektach ujawniania przez adwokata informacji pozyskanych wskutek świadczenia przez niego pomocy prawnej – ujęcie materialnoprawne i procesowe, w: Etyka i deontologia zawodowa oraz tajemnica adwokacka a kontradyktoryjny kodeks karny (zagadnienia wybrane), red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, s. 339375.
 4. Negatywne przesłanki przypisania sprawstwa przestępstwa skutkowego w kontekście subiektywnych elementów odpowiedzialności karnej, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 348396.
 5. Rozważania o możliwości stosowania konstrukcji opisanej w art. 59a k.k. (tzw. umorzenia konsensualnego) w przypadku poszczególnych form przestępnego współdziałania i wybranych kwestiach problemowych z tym związanych, współautor: P. Zakrzewski, w:  Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2016, s. 227254.
 6. O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, współautor: P. Zakrzewski w: Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLIII, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz, Warszawa 2017, s. 549-566.
 7. Czy to koniec sporu dotyczącego kwestii ponoszenia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przez sprawcę uprzednio popełnionego przestępstwa? Rzecz o wykładni znamion typu czynu zabronionego z art. 233 § 1a k.k.,  współautor: P. Zakrzewski, w: Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Brzezińska, J. Giezek, Warszawa 2017;
 8. Charakter skutku polegającego na targnięciu się człowieka na własne życie stanowiącego znamię typów czynu zabronionego z art. 151 k.k., 190a § 3 k.k., art. 207 § 3 k.k. oraz art. 352 § 3 k.k., współautor P. Zakrzewski, w: Samobójstwo, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017;
 9. Zderzenie obywatela z niekonstytucyjnymi regulacjami prawa karnego. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, współautor M. Kabacińska, w: Prawo karne wobec Konstytucji, red. M. Pająk, Warszawa 2018, s. 140-154;
 10. Kilka uwag na temat skutków braku pouczenia sprawcy o możliwości złożenia wniosku o zastosowanie karnoskarbowej konstrukcji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w: Współczesne przekształcenia sankcji karnych : zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania, red. P. Góralski, A. Muszyńska, Warszawa, 2018, s. 315-332;
 11. Dobrowolność jako warunek czynnego żalu w: Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, współautor: P. Zakrzewski, red. J. Majewski, Warszawa 2018, s. 25-46;
 12. O normatywnych przesłankach tożsamość czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k. - kilka uwag na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2015 roku, V KK 329/15 w: Stalking, red. M. Mozgawa, współautor P. Zakrzewski, Warszawa 2018, s. 375-398;
 13. Czy sędzia karny jest strażnikiem Konstytucji? O tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności w toku dekodowania normy postępowania karnego w: Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego, red. J. Skorupka, K. J. Leżak, Kraków 2018, s. 305-343;
 14. Osoby ze spektrum autyzmu a przypisanie odpowiedzialności karnej w: Autyzm a prawo, red. A. Górski, B. Kmieciak, Warszawa 2018, s. 126-146.

Artykuły

 1. (Nie)profesjonalne zawody sportowe, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 1, s. 219245.
 2. Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 30 października 2008 r. (sygn. akt I KZP 20/08), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 3, s. 131148.
 3. Dysputy wokół kompensacyjnych instrumentów prawa karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 4, s. 7599.
 4. Kontrowersje wokół wyznaczania granic dobra prawnego – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009 r. (sygn. akt I KZP 15/09), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 1, s. 91151.
 5. Głos w sprawie „niebezprawnego naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym” (o przypadku tzw. „płonącego anioła”), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 2, s. 2542.
 6. Znaczne zwiększenie uprzedniego zagrożenia dla dobra prawnego spowodowanego przez sprawcę jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku, współautor: D. Zając, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 3, s. 4562.
 7. Obiektywna czy subiektywna przewidywalność. Głos w sprawie sporu dotyczącego nieświadomej nieumyślności, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 1, s. 51100.
 8. Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia i zatarcia skazania, „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 133143.
 9. Z problematyki ustalania zamiaru ewentualnego, tożsamości czynu i kryteriów przypisania skutku. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r. (II AKa 62/13), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 4.
 10. Refleksje o charakterze kary za ciąg przestępstw i jej ustawowych granicach w stanie prawnym po 1 lipca 2015 r., współautor: P. Zakrzewski, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 1, s. 738.
 11. O (nie)konstytucyjności art. 517h § 1 k.p.k. słów kilka, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3, s. 6782.
 12. Pokrzywdzony usiłowaniem nieudolnym. Artykuł polemiczny, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 12, s. 23-41.
 13. Przepis karny odsyłający do regulacji kolidującej z rozporządzeniem Unii Europejskiej (konsekwencje w perspektywie zasad wykładni), współautor: G. Artymiak, CPKiNP 1/2017;
 14. Dobrowolność w prawnokarnej konstrukcji czynnego żalu (zagadnienia wybrane), CPKiNP 2/2017;

 15. Ile udolności w usiłowaniu nieudolnym? (na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16), CPKiNP 3/2017;

 16. Wybrane uwagi na temat bezpośredniego stosowania Konstytucji przy ustalaniu granic obrony koniecznej i konsekwencji ich przekroczenia, "Kwartalnik o Prawach Człowieka" 2017, 3-4 (23-24), s. 45-58;

17. O (nie)istotności roli przebiegu przyczynowego w procesie obiektywnego i subiektywnego przypisania sprawstwa skutkowego czynu zabronionego - uwagi na marginesie wyroku SA w Krakowie z dnia 1 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 202/15, Acta Iuris Stetinensis 1/2018 (21), s. 213-246;
18. Zakres wyłączenia karalności za delikt karnoskarbowy w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej (na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., I KZP 3/12), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2018, z. 4.

Glosy

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2008 r., III KK 221/08, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 4, s. 137155.
 2. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 maja 2011 r., II AKa 168/11, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 1, s. 105121.
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego  z 8 kwietnia 2013 r., II KK 206/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, z. 6, poz. 63.
 4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 maja 2013 r. V KK 342/12, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 1112, s. 172187.
 5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2015 r., I KZP 24/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, z. 1, poz. 6.
 6. Glosa do postanowienia SN z dnia 31 marca 2015 r., I KZP 1/15, współautor: P. Zakrzewski, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 78, poz. 70;
 7. Glosa do postanowienia SN z dnia 28 kwietnia 2015 r., I KZP 3/2016, współautor: P. Zakrzewski, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2017, nr 2.
 8. Glosa do wyroku SN z dnia 19 maja 2015 r., V KK 53/15, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2017, nr 4.
 9. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt II AKa 65/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2017, nr 7-8.
 10. Glosa do wyroku SN z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt V KK 153/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2017, nr 12.