dr Mateusz Grochowski

Pracownik naukowy

Zdjęcie użytkownika dr Mateusz Grochowski
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

 • teoria prawa prywatnego
 • kontrakty elektroniczne
 • prawo konsumenckie
 • ekonomiczna analiza prawa
 •  

Doświadczenie naukowe:

 • fellow w Information Society Project (Yale Law School)
 • reseach affiliate w European University Institute
 • wykładowca na Universitá degli Studi di Trento
 • visiting researcher w Fordham Law School
 • pobyty badawcze w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu
 •  
 • Projekty badawcze:
 •  
 • “Roadmap to European effective Justice (RE-Jus)” – projekt w ramach grantu Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Sprawiedliwość i Konsumenci), JUST/2015/JTRA/AG/EJTR
 • „Normy dyspozytywne jako instrument regulacji w prawie umów” – projekt w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki UMO-2013/08/T/HS5/00371
 • „Skutki naruszenia wymogów formalnych w prawie prywatnym” – projekt w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki UMO-2013/08/T/HS5/00371
 • badania empiryczne nad prawem umów w ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
 •  
 • Nagrody i wyróżnienia naukowe:
 •  
 • główna nagroda w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z prawa prywatnego (2016)
 • dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015, 2016)
 • dwukrotny stypendysta Narodowego Centrum Nauki (2013, 2016)
 •  

Udział w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych:

 • członek European Law Institute
 • członek European Society of Contract Law (Secola)
 • redaktor Naczelny serwisu internetowego “Polish Private Law” Instytutu Nauk Prawnych PAN (www.polishprivatelaw.pl / www.ppl.pan.pl).
 • członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika “Studia Prawa Prywatnego"
 • recenzent działów "Prawo cywilne" i "Postępowanie cywilne" w Polskiej Bibliografii Prawniczej
 •  
Publikacje: 

Wybrane publikacje:

 

Monografie, rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli, Warszawa 2017

 2. Umowa leasingu w orzecznictwie sdów powszechnych [w:] W. Borysiak, M. Grochowski, J. Sadomski, Umowy o korzystanie z rzeczy – najem, dzierżawa, leasing, Warszawa 2016

 3. Reguła de mnimis non curat praetor w prawie prywatnym [w:] Sine ira et studio. Księga Pamiątkowa ku czci Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016  

 4. Venire contra factum proprium a zaufanie i „słabość sytuacyjna” [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Ksiga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zieliskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016 

 5. Czemu moe dzisłuybezpodstawne wzbogacenie? [w:] Współczesne problemy prawa zobowiza, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015 

 6. Uchwały Sdu Najwyszego a jednolitość orzecznictwa. Droga do autopojetycznoci systemu prawa? [w:] Jednolitość orzecznictwa. Standard-instumenty-praktyka, red. M. Grochowski, M. Raczkowski, S. Żółtek, Warszawa 2015 

 7. Uzasadnienie zdania odrbnego [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski, Warszawa 2015 

 8. Skutki wyroków TK a bezpodstawne wzbogacenie. Załoenia konstrukcyjne na tle orzecznictwa [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013

 9. Obowizki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Warszawa 2012

 10. Uwagi o systemowym znaczeniu art. 60 k.c. [w:] Aurea praxis, aurea theoria. Ksiga jubileuszowa ku czci Profesora Tadeusza Ereciskiego, t. II, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011 

 

Artykuły:

 1. Formal requirements in EU private law: the framework of “new formalism”, "Studia Prawa Prywatnego" 2017, z. 1

 2. Przedmiot formy ad intabulationem, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11-12

 3. Forma ad probationem po nowelizacji k.c. z 10 lipca 2015 r., „Rejent” 2016, nr 11 

 4. Skutki naruszenia wymogów formalnych – proporcjonalność i sposoby jej zapewnienia, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, nr 4

 5. Martin Schmidt-Kessel, Der Entwurf für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht. Kommentar, „European Review of Private Law“ 2015, nr 6

 6. Umowa agencyjna w orzecznictwie sdów powszechnych, „Prawo w Działaniu”, nr 20

 7. Zasiedzenie słuebnoci przesyłu – problemy intertemporalne, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 1 

 8. The practical potential of the DCFR Judgment of the Swedish Supreme Court (Högsta domstolen) of 3 November 2009, Case T 3-08, „European Review of Contract Law“ 2013, nr 1 

 9.  Zaufanie a granice metodologii prawa prywatnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego“, 2012, z. 4

 10. Procesowe skutki wadliwoci czynnoci prawnej, „Polski Proces Cywilny“ 2011, nr 4 

 11. Skutki niedochowania formy czynnoci prawnej zastrzeonej wolstron, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, z. 2

 12. Wadliwość umów konsumenckich (w wietle przepisów o nieuczciwych praktykach rynkowych), „Państwo i Prawo” 2009, z. 7