Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium SNA (2) I rok

dr Marek Podkowski - 4 Listopad, 2023 - 11:07

Uprzejmię informuję, że zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium SNA (2) I rok odbędą się 5 listopada 2023 r. o godz. 13.15 w pokoju 406 w bud. B. Tematyka prac magisterskich obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu historii administracji, prawa wyznaniowego, dziejów samorządu terytorialnego, historii PRL-u, podziałów terytorialnych. Do popularnych tematów należą zagadnienia związane z II wojną światową np. polskie państwo podziemne, funkcjonowanie obozów koncentracyjnych, dzieje AK, Generalne Gubernatorstwo, struktury organizacyjne powstania warszawskiego itd. Chętnie wybieranymi tematami są również te dotyczące dziejów więziennictwa w Polsce i na świecie, dziejów podatków, ewolucji praw i obowiązków obywatelskich, praw kobiet, genezy integracji europejskiej, historii wojskowości czy mniejszości narodowych. Tematyka dotyczy również odległych dziejów ustrojowych, jak i występujących w XX w. 

Przykładowe tematy prac:
 
Ustrój polityczny według Konstytucji 3 maja 1791 roku
Organizacja i działalność Gestapo w latach 1933-1945
Ochrona praw człowieka w Europie po II wojnie światowej
Organizacja i działalność PKWN
Ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej
Reformy Sejmu Wielkiego
Działalność Zakonu Cystersów na Dolnym Śląsku
Organizacja i działalność Rad Narodowych w Polsce Ludowej
Stosunki Państwo-Kościół (1945-1989)
Administracja Cesarstwa Rzymskiego w czasach wczesnego cesarstwa (27 r. p.n.e.-192 r. n.e.)
Przebieg i organizacja powstania listopadowego, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kobiet w walce o niepodległość
Rozwój bankowości w Polsce (1945-1997)
Ustrój Wolnego Miasta Krakowa
Administracja Centralna Księstwa Warszawskiego
Ustrój Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945
Pozycja Prezydenta w II Rzeczypospolitej
Przebieg i organizacja Powstania Warszawskiego
Władza wykonawcza w Konstytucji kwietniowej
Narodowe Siły Zbrojne – rozwój organizacyjny i działalność
Ustrój polityczny według Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku
Sądownictwo administracyjne w Polsce (1922-2004)
Prawa człowieka i ich ochrona (geneza i rozwój)
Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Pracy w Polsce (1919-2019)
Wywiad i kontrwywiad Polskiego Państwa Podziemnego
Pomoc społeczna w Polsce (1923-2004)
Administracja na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej
Geneza i kształtowanie się administracji celnej w Polsce
Pozycja kobiet w II Rzeczypospolitej
Ustrój polityczny III Rzeszy
Ochrona dziecka w prawie międzynarodowym – aspekty historycznoprawne
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk jako organ cenzury w PRL
Organizacja i działalność Armii Krajowej w czasie II wojny światowej
Struktura organizacyjna i działalność Wehrmachtu
Pozycja prawna niewolnika w starożytnym Rzymie
Organizacja i działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (1945-1954)
Organizacja i zakres działania Policji (1919-2010)
Stosunki polsko-niemieckie w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939)
Organizacja i funkcjonowanie Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936-1939)
Rozwój organizacyjny struktur dywersyjno-sabotażowych Polskiego Państwa Podziemnego
Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
Polityka wyznaniowa II Rzeczypospolitej
Samorząd powiatowy w II Rzeczypospolitej
Eksterminacja ludności polskiej w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945
Organizacja i funkcjonowanie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej
Geneza i funkcjonowanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce
Rzecznik Praw Dziecka (geneza i ewolucja)
Wymiar sprawiedliwości w Polskim Państwie Podziemnym
Organizacja i działalność Trybunału Stanu w Polsce (1918-1997)
Stowarzyszenia w prawie polskim (1918-1997)
Organizacja i działalność Najwyższej Izby Kontroli po 1945 roku
Organizacja i działalność obozu koncentracyjnego Gross-Rosen
Geneza i kształtowanie się podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
Status prawny posła po 1945 roku
Trzecia Rzesza pod rządami Adolfa Hitlera
Pozycja Prezydenta w Polsce (1947-1997)
Rządy obozu sanacyjnego w Polsce (1926-1939)
Instytucja referendum w Polsce (geneza i rozwój)
Podstawowe prawa i obowiązki obywateli w okresie PRL-u
Geneza i rozwój Trybunału Konstytucyjnego w Polsce
Organizacja i funkcjonowanie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
System podatkowy w II Rzeczypospolitej
Zmiany organizacyjno-prawne w Narodowym Banku Polskim po 1945 roku
Geneza i ewolucja samorządu gminnego w Polsce
Kształtowanie się Policji w Polsce po 1919 roku
Pozycja monarchy w polskiej monarchii wczesnofeudalnej
Imperium rzymskie za panowania Oktawiana Augusta
Struktura organizacyjna i działalność Deutsches Afrikakorps
Repatriacja ludności po zakończeniu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem terenów Dolnego Śląska
Samorząd gminny w II Rzeczypospolitej
Organizacja i działalność SS
Administracja rządowa w II Rzeczypospolitej
Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej za czasów panowania Jana III Sobieskiego
Struktura służb bezpieczeństwa wewnętrznego kraju w Polsce Ludowej (1944-1989)
Ewolucja idei integracji europejskiej
Szkolnictwo mniejszości narodowych w Polsce (1918-1939)
Droga Polski do Unii Europejskiej
Obowiązek szkolny i jego realizacja w Polsce (1918-1999)
Dzieje Klasztoru Jasnogórskiego do 1939 roku
Podziały administracyjne w Polsce (1918-1999)
Komunistyczne obozy pracy w Polsce (1944-1956)
Związek Harcerstwa Polskiego w okresie II wojny światowej
Organizacja i funkcjonowanie Milicji Obywatelskiej (1944-1990)
Stany nadzwyczajne w Polsce (1918-2021)
Służba Więzienna w Polsce (1918-2018)
Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej
Odpowiedzialność Rzeczypospolitej Polskiej za mienie obywateli polskich pozostawione poza obecnymi granicami państwa po II wojnie światowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jego polityka w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
Organizacja i działalność niemieckiej Policji w Generalnym Gubernatorstwie w czasie II wojny światowej
Mniejszość ukraińska w II Rzeczypospolitej
Sytuacja ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej w latach 1939-1945.
Polskie władze na emigracji w trakcie II wojny światowej
Organizacja i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1948-1990.
Organizacja i działalność NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989.
Propaganda Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej
Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945
Ochrona granicy wschodniej II RP (1918-1939)
Transformacja ustrojowa w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku

Wskazane tematy mają jedynie charakter przykładowy, stanowią pomoc w wyborze tematu pracy magisterskiej.
Temat wybiera seminarzysta zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi.
Zapraszam na seminarium.
Marek Podkowski