Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wzory dokumentów do pobrania

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  szczegóły w załączniku

WZORY WNIOSKÓW - SPRAWY RÓŻNE 
1. Wniosek do Dziekana

2. Wniosek do Rektora

3. Wnioske o uznanie przedmiotu

4. Wniosek o eksternistyczne zaliczenie ćwiczeń

5. Wniosek o egzamin we wcześniejszym terminie (wyłącznie dla ostatnich lat studiów)       

6. Wniosek o zmianę grupy zajęciowej

7. Wniosek o zmianę formy studiów

8. Wniosek o zmianę danych osobowych

9. Wniosek o udostępnienie danych do pracy dyplomowej

WZORY WNIOSKÓW - PRAKTYKI
1. Wniosek o uznanie praktyki   ( w sytuacji gdy domagamy się zwolnienia z praktyki na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego)

Dla praktyk  obowiązkowych i nieobowiązkowych odbywanych w ramach porozumień zawartych przez WPAiE, obowiązują następujące dokumenty:

– skierowanie na praktykę 

- deklaracja studenta

- program praktyki

- zaświadczenie o odbyciu praktyki

- dokument potwierdzający ubezpieczenie NW i OC

Dla praktyk obowiązkowych i nieobowiązkowych odbywanych na podstawie indywidualnych umów, obowiązują następujące dokumenty:

- umowa w sprawie praktyk zawierana pomiędzy WPAiE, a jednostką oferującą praktykę

– skierowanie na praktykę

- deklaracja studenta

- program praktyki

- zaświadczenie o odbyciu praktyki

- dokument potwierdzający ubezpieczenie NW i OC

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW - OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZDALNYCH  EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

1. Wzór strony tytułowej

2. Oświadczenie o prawach autorskich

3. Instrukcja APD dla studentów

4. Procedura dyplomowania 18f/2021    

5. Oświadczenie o zagubieniu legitymacji 

6. Dodatkowe osiągnięcia do suplementu - informacje

7. Karta biblioteczna - DUPLIKAT