Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Akty prawne

 1. Zarządzenie Nr 119/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakosciowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 2. Zarządzenie Nr 239/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia
 3. Uchwała nr 6/2018 Senatu UWr z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie funkcjonowania w UWr Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK)
 4. Zarządzenie nr 11/2018 Rektora UWr z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia
 5. Zarządzenie nr 12/2018 Rektora UWr z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych
  w Uniwersytecie Wrocławskim
 6. Zarządzenie nr 24/2018 Dziekana WPAE UWr z dnia 17 października 2018 r w sprawie elementów wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 7. Zarządzenie nr 12/2016 Rektora UWr z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzania w UWr badań ankietowych z wykorzystaniem systemu Ankieter
 8. Skład Komisji Dydaktycznej – wyciągi z posiedzenia Rady WPAE 26 września i 24 października 2016 r.
 9. Zarządzenie nr 31/2016 Dziekana WPAE UWr z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania na WPAE Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 10. Zarządzenie nr 32/2016 Dziekana WPAE UWr z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania na WPAE Zespołu ds. Oceny  Jakości Kształcenia
 11. Zarządzenie nr 40/2016 Dziekana WPAE UWr z dnia 16 listopada 2016 r.
  w sprawie zmian w składzie wydziałowego  Zespołu ds. Oceny  Jakości Kształcenia
 12. Zarządzenie nr 42/2016 Dziekana WPAE UWr z dnia 22 listopada 2016 r
  w sprawie elementów wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 13. Uchwała nr 149/2016 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji wraz z uchwałą zmieniającą
 14. Uchwała nr 95/2014 Senatu UWr w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia
 15. Uchwała nr 91/VI/2013 Rady WPAE UWr z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich wykonania na WPAE UWr
 16. Uchwała nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim