Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

symulacje kazus na 4 grudnia

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 14 Listopad, 2023 - 08:35

Poniżej stan faktyczny na zajęcia:

      Jan Śliwowski (zam. Oleśnica ul. Wiejska 24) był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Lakierniczym spółce z o.o. z siedzibą w Strzelinie (przy ul. Techników 11) na stanowisku specjalisty lakiernika na umowie o pracę na czas określony zawartej na okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.
      Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o.o. jest produkcja i wykańczanie elementów metalowych.
      W dniu 2 stycznia 2020 r. Jan Śliwowski oraz Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółka z  o. o. zawarli umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.
      Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy o zakazie konkurencji, Jan Śliwowski zobowiązał się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz nieświadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ogniotrwałego lakierowania cynowego.
Stosownie do § 1 ust. 2 naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1, mogło w szczególności nastąpić przez:
a)         prowadzenie interesów konkurencyjnych na własny lub cudzy rachunek,
b)         uczestnictwo w organach przedsiębiorstw konkurencyjnych,
c)         wchodzenie w stosunki prawne z klientami albo pracownikami pracodawcy na własny lub cudzy rachunek,
d)         zatrudnienie w przedsiębiorstwach konkurencyjnych działających na terenie kraju lub poza granicami kraju wykonywanie na ich rzecz pracy na podstawie innego tytułu prawnego,
g)         przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie bez zgody pracodawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy o zakazie konkurencji okres obowiązywania zakazu konkurencji wynosił 3 lata od dnia zakończenia umowy o pracę.
Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, pracownik powinien uprzednio powiadomić pisemnie spółkę o zamiarze podjęcia innej działalności zarobkowej bądź zatrudnienia, a także o każdym przypadku, który mógłby wywołać podejrzenie o zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
Stosownie do § 6 ust. 1 powyższej umowy,  przez czas obowiązywania zakazu konkurencji pracodawca zobowiązał się do pracownikowi odszkodowania, wypłacanego comiesięcznie w wysokości wynagrodzenia miesięcznego uzyskanego przez pracownika w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających rozwiązanie umowy, płatnego do ostatniego dnia danego miesiąca.
W przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków umownych, umowa o zakazie konkurencji umowa ulegała automatycznemu rozwiązaniu, a pracownik tracił prawo do odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 (§ 6 ust. 2).
W przypadku gdy pracodawca nie zrealizował zobowiązania do zapłaty odszkodowania, umowa ulegała rozwiązaniu, pracownik zaś nabywał prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości należnej do końca trwania zakazu konkurencji    (§ 7 ust. 1).
W razie naruszenia zakazu konkurencji, pracodawca mógł dochodzić od pracownika  zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia za okres ostatnich trzech miesięcy pracy. Jeżeli szkoda poniesiona przez pracodawcę przekraczałaby powyższą kwotę, pracodawca był uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości wykazanej szkody (§ 7 ust. 2).
          Pismem z dnia 31 maja 2020 r. pracodawca wypowiedział Janowi Śliwowskiemu umowę o pracę. Okres wypowiedzenia upłynął 30 czerwca 2020 r.
          W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2020 r. Jan Śliwowski prowadził własną działalność gospodarczą pod nazwą „Metal-Błysk”. Przedmiot tej działalności obejmował m.in. lakierowanie elementów metalowych.
          Na stronie internetowej swojej działalności gospodarczej Jan Śliwowski zamieszczał informacje o sprzedaży elementów metalowych i świadczeniu usług ich lakierowania. W trakcie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Lakierniczym spółce z o.o. Jan Śliwowski umieścił na swojej stronie internetowej ofertę usług związanych z ogniotrwałym lakierowaniem cynowym, która została zilustrowana fotografiami maszyn wykorzystywanych w tym celu przez Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółkę z o.o. Obok danych kontaktowych swojej firmy, Jan Śliwowski zamieścił na swojej stronie internetowej również dane Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o. o.
            Jan Śliwowski twierdzi, że zamieścił na swojej  stronie internetowej ofertę usług związanych z ogniotrwałym lakierowaniem cynowym w porozumieniu z Markiem Muszyńskim - członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o. o., który chciał w ten sposób rozreklamować działalność prowadzoną przez spółkę.
            Najbliższym współpracownikiem Jana Śliwowskiego w Przedsiębiorstwie Lakierniczym spółki z o. o. był Jacek Szałek, który pod odejściu Jana Śliwowskiego ze spółki przejął jego obowiązki w zakresie ogniotrwałego lakierowania cynowego.
           Jan Śliwowski realizował w ramach działalności gospodarczej usługi lakierowania powierzchni metalowych. Nie posiadał on natomiast specjalistycznych urządzeń służących do ogniotrwałego lakierowania cynowego.
Głównym kontrahentem Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o. o. była WAFAMA S.A., która produkowała precyzyjne urządzenia techniczne i zlecała Przedsiębiorstwu Lakierniczemu spółki z o. o. lakierowanie cynowe elementów służących do produkcji. Osobą kontaktującą się z Przedsiębiorstwem Lakierniczym spółką z o. o. był ze strony WAFAMA S.A. jej pracownik Łukasz Zembruski.
         W dniu 20 marca 2020 r. Jan Śliwowski przesłał WAFAMA S.A. ofertę pracy na stanowisko inżyniera produkcji. WAFAMA S.A. nie była zainteresowana tą ofertą, natomiast zaproponowała Janowi Śliwowskiemu współpracę na podstawie umowy o dzieło w przedmiocie wykonania lakierowania cynowego powierzonych elementów. Umowę taką Jan Śliwowski realizował trzykrotnie –w maju, czerwcu i wrześniu 2020 r.
         Po zakończeniu stosunku pracy z Janem Śliwowskim, Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółka z o. o.  nie wypłacało mu comiesięcznego odszkodowania, o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy o zakazie konkurencji.
         Jan Śliwowski w okresie trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających rozwiązanie umowy o pracę z Przedsiębiorstwem Lakierniczym spółką z o. o., otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w kwocie 6000 zł.
         Pismem z 15 września 2023 r. Jan Śliwowski wezwał Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółkę z o. o. do zapłaty kwoty 216.000 zł tytułem jednorazowego odszkodowania na podstawie § 3 umowy o zakazie konkurencji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
         W piśmie z 27 września 2023 r. Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółka z o. o. odmówiła spełnienia powyższego żądania z uwagi na złamanie przez Jana Śliwowskiego zakazu konkurencji, a także niepoinformowanie o zamiarze podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej.
 
Należy sporządzić:
pozew Jana Śliwowskiego,
odpowiedź na pozew Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o. o.